Amdanom ni

Cafodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru ei sefydlu ym mis Ebrill 2000. Ein gobaith ni yw bod pobl yng Nghymru yn troi atom ni er mwyn cael cyngor a gwybodaeth dibynadwy am fwyd. Mae ein dylanwad yn ymestyn 'o'r fferm i'r fforc' - mewn geiriau eraill, o'r adeg y mae'r bwyd yn cael ei dyfu neu ei weithgynhyrchu nes iddo gyrraedd eich plât. Rydym yn eich rhoi chi, ddefnyddwyr Cymru, yn gyntaf.

"O'r fferm i'r fforc"

Mae gan staff yr ASB yng Nghymru ystod eang o arbenigeddau polisi a phroffesiynol. O'n swyddfa yng nghanol Caerdydd, rydym yn gwneud gwaith amrywiol. Roedd y gwaith hwn yn arfer cael ei wneud gan staff iechyd cyhoeddus ac amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru, ond ym 1999, cafodd pwerau diogelwch a safonau bwyd eu datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r ASB yn atebol i'r Cynulliad Cenedlaethol, ac i'r Senedd drwy'r Gweinidogion Iechyd. Mae'n fantais i ni gael gweithio yng nghyd-destun datganoli gan fod hyn yn golygu ein bod ni'n gallu ystyried anghenion a materion sy'n ymwneud yn benodol â Chymru, ac eto sicrhau ein bod ni'n gweithio mewn ffordd gyson â gweddill y DU. Mae hyn yn bwysig gan nad yw diogelwch bwyd, wrth gwrs, yn cydnabod ffiniau gwleidyddol na daearyddol.

Drwy werthoedd craidd yr Asiantaeth, rydym yn gwarchod defnyddwyr Cymru. Rydym yn rhoi'r defnyddiwr yn gyntaf; rydym yn agored a hygyrch; ac mae gennym ni lais annibynnol. Rydym yn gwneud ein gwaith yn agored, ac rydym yn gwneud penderfyniadau mewn ffordd agored ac eglur.

Dyma feysydd gwaith allweddol yr Asiantaeth yng Nghymru:

 • Diogelu defnyddwyr - trwy orfodaeth a monitro effeithiol, a gweithio'n agos ag Awdurdodau Lleol Cymru
 • Lleihau salwch a gludir gan fwyd - gweithio gyda diwydiant a gorfodwyr i leihau halogiad, a chodi ymwybyddiaeth gyhoeddus o drin bwyd yn ddiogel
 • Sicrhau diogelwch bwyd - er enghraifft, drwy gyfrannu at weithgarwch y DU i sicrhau nad yw cemegolion yn cyfaddawdu diogelwch bwyd, a bod camau rheoli BSE yn cael eu gorfodi'n briodol
 • Cefnogi dewis i'r defnyddiwr - drwy labelu cynhyrchion yn gywir ac yn ystyrlon a thrwy roi gwybodaeth i'r cyhoedd am faterion sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, canlyniadau arolygon a gweithgarwch gorfodi.

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Mae ein gwaith yn cael ei oruchwylio gan Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru. Sefydlwyd y Pwyllgor i roi cyngor a gwybodaeth i'r Asiantaeth yng Nghymru. Dr Ronald Salmon yw'r cadeirydd. Mae cyfarfodydd pwyllgor agored yn cael eu cynnal bob rhyw dri mis ar hyd a lled y wlad, ac mae hyn yn enghraifft o ymrwymiad ASB Cymru i weithio'n agored.

Mae gan y Pwyllgor wyth aelod arall, sy’n cynnig sylfaen gadarn o wybodaeth am faterion bwyd a materion sy’n gysylltiedig â bwyd. Mae bywgraffiadau'r holl aelodau ar y wefan hon. Cliciwch yma i ddysgu mwy am yr aelodau.

Rhagor yn yr adran hon

 • Beth yw gwaith yr Asiantaeth?

  Mae'r ASB yn rhoi cyngor a gwybodaeth i'r cyhoedd a'r Llywodraeth ar ddiogelwch bwyd, a hynny o'r fferm i'r fforc. Mae hefyd yn diogelu defnyddwyr drwy orfodi a monitro bwyd yn effeithiol.

 • Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

  Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran o'r Llywodraeth heb Weinidog sy'n cael ei harwain gan Fwrdd yn hytrach nag yn uniongyrchol gan Weinidogion.

 • Corff bwyd newydd ar gyfer yr Alban

  Mae corff bwyd newydd ar gyfer yr Alban wrthi’n cael ei sefydlu a fydd yn gyfrifol am ddiogelwch bwyd, safonau bwyd, maeth, labelu bwyd, a pholisi a’r broses o gyflawni gweithrediadau archwilio cig.

 • Cysylltu â ni

  Manylion cyswllt yr Asiantaeth Safonau Bwyd a chwestiynau cyffredin.

 • Cysylltu â ni yng Nghymru

  Am wybod mwy am ddiogelwch bwyd a llawer, llawer mwy? Dyma restr gynhwysfawr o fanylion staff yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, gan gynnwys rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost.

 • Data a pholisïau

  Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am wahanol polisïau'r Asiantaeth.

 • Dolenni: Cymru

  Dolenni at wefannau sefydliadau allanol. Nid oes gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau allanol.

 • Ein ffordd o weithio

  Mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd werthoedd craidd sy'n llywio pob un o'i phenderfyniadau. Mae hefyd yn gweithio o fewn cyfres o bolisïau ac ymrwymiadau sy'n cael eu hadlewyrchu yn ei harferion gweithio. Mae'r adran hon yn disgrifio ein gwerthoedd, ein polisïau a'n hymrwymiadau a'r modd yr ydym ni'n adrodd arnynt.

 • Mwy am y wefan hon

  Cyngor ar sut i fanteisio i'r eithaf ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd gan gynnwys cyngor ar osodiadau porwr a gwybodaeth am safonau hygyrchedd.

 • Polisi Iaith Gymraeg

  Mae Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB yn disgrifio pa wasanaethau yr ydym yn eu darparu yn Gymraeg a sut a phryd y caiff y gwasanaethau hynny eu darparu. Mae ein polisi iaith yn diwallu gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur yr iaith Gymraeg 2011.

 • Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

  Prif rôl Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yw cynnig cyngor a gwybodaeth i'r Asiantaeth am faterion sy'n ymwneud â'i swyddogaethau, gan gynnwys materion penodol sy'n effeithio ar Gymru.

 • Strategaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd hyd at 2015

  Ein hamcan strategol hyd at 2015 yw bwyd mwy diogel i’r genedl.

 • Swyddi yn yr ASB

  O dro i dro, bydd yr Asiantaeth yn hysbysebu amryw swyddi ar draws gwahanol raddau a disgyblaethau, a hynny drwy gystadleuaeth agored. Pan fydd swydd yn dod yn wag, bydd yn cael ei hysbysebu naill ai yn y wasg genedlaethol neu’r wasg arbenigol briodol. Bydd hefyd yn cael ei hysbysebu ar y wefan hon.