Newyddion

Defnyddiwch ein peiriant chwilio i chwilio am newyddion neu sgroliwch drwy’r archif straeon newyddion.

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg

 1. 4 wythnos ddiwethaf
 2. 2014
 3. 2013
 4. 2012

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Y straeon newyddion diweddaraf yn Gymraeg

 • Archwiliadau o safleoedd 2 Sisters

  Dydd Mawrth 29 Gorffennaf 2014

  Cynhaliodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd archwiliadau manwl o ddau o safleoedd 2 Sisters Food Group, yn Scunthorpe a Llangefni. Roedd canlyniadau cychwynnol yr archwiliadau manwl a chynhwysfawr hyn yn dangos y safle yn Scunthorpe fel 'Da' a'r safle yn Llangefni fel 'Boddhaol ar y Cyfan'.

 • Astudiaeth ar wlad tarddiad bwydydd wedi’i chyhoeddi

  Dydd Mawrth 29 Gorffennaf 2014

  Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cyhoeddi canlyniadau astudiaeth i edrych ar wlad tarddiad bwydydd yr honnir eu bod yn dod o’r DU ac Iwerddon. Ni chafodd unrhyw achosion o fwyd ar werth gyda honiadau camarweiniol am wlad y tarddiad eu nodi yn yr astudiaeth.

 • Ymchwiliad yr ASB i safleoedd dofednod

  Dydd Llun 28 Gorffennaf 2014

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi bod yn adolygu’r dystiolaeth a ddaeth i sylw The Guardian yn ystod eu hymchwiliadau ar safleoedd 2 Sisters ar Ynys Môn ac yn Scunthorpe.

 • Profion diweddaraf y diwydiant a’r UE: Dim cig ceffyl wedi’i ganfod

  Dydd Mercher 23 Gorffennaf 2014

  Mae canfyddiadau rownd ddiweddaraf o brofion y diwydiant a’r Undeb Ewropeaidd (UE), a gafodd eu cyhoeddi ddoe, yn dangos nad oedd unrhyw gig/DNA ceffylau wedi’i ganfod mewn cynhyrchion cig ar y lefel adrodd o 1% neu uwch.

 • Gorfodi Cyfraith Bwyd a Bwyd Anfeiliaid yng Nghymru: adroddiad i Lywodraeth Cymru wedi'i gyhoeddi

  Dydd Mercher 23 Gorffennaf 2014

  Ym mis Ionawr 2014, cafodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd ag archwiliad i adolygu cynydd ar sut mae diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid wedi’i ddarparu yng Nghymru ers 2009, ac i gynghori Llywodraeth Cymru ar yr heriau y mae Cymru’n eu hwynebu.

 • Gweithdy rheoli alergenau bwyd: Sioe Frenhinol Cymru 23 Gorffennaf

  Dydd Gwener 11 Gorffennaf 2014

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cynnal gweithdy rheoli alergenau bwyd i godi ymwybyddiaeth o’r newidiadau arfaethedig sy’n dod i rym o fis Rhagfyr 2014. Y gynulleidfa darged ar gyfer y gweithdy yw gweithredwyr busnesau bwyd yn bennaf, megis gweithgynhyrchwyr bwyd, proseswyr bwyd ac arlwywyr, yn ogystal ag awdurdodau gorfodi lleol.

 • Cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar reoli croeshalogi gan E.coli O157

  Dydd Mercher 9 Gorffennaf 2014

  Mae canllawiau’r Asiantaeth Safonau Bwyd ar reoli croeshalogi gan E.coli O157 wedi cael eu diwygio a’u diweddaru i gymryd i ystyriaeth barn rhanddeiliaid o’r diwydiant ac awdurdodau lleol, a chanlyniadau ymchwil annibynol ar effeithiolrwydd a diheintio offer cymhleth ei natur.

 • Penodi aelod newydd i Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

  Dydd Llun 7 Gorffennaf 2014

  Mae’n bleser gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd gyhoeddi bod aelod newydd wedi cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC).

 • Cyfarfod WFAC 17 Gorffennaf 2014

  Dydd Llun 7 Gorffennaf 2014

  Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru yn cynnal cyfarfod agored yng Nghaerdydd, ddydd Iau 17 Gorffennaf 2014.