Switch to English

Last updated on 2 Chwefror 2012

Achosion o Salmonela Newport

About us forks fsa logo

Mae’r Asiantaeth Diogelu Iechyd (HPA) wedi rhoi gwybod i’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) am achosion o fath o Salmonela Newport sydd wedi effeithio ar 30 o bobl ledled y DU.

Er ei bod yn rhy gynnar i ddweud yn bendant beth sydd wedi achosi’r heintiad, mae cysylltiad posibl â melonau dŵr wedi’i nodi.

Mae un unigolyn, a oedd eisoes yn dioddef o gymhlethdodau iechyd difrifol, wedi marw yn sgil yr heintiad. Daeth yr achosion i’r amlwg ddechrau mis Rhagfyr 2011, a chafodd yr achos diweddaraf o salwch ei gofnodi ar ddiwedd y mis hwnnw.

Meddai Alison Gleadle, Cyfarwyddwr Diogelwch Bwyd yn yr ASB:

“Rydym wedi cael gwybod gan yr HPA am yr achosion o salwch a achosir gan fath penodol o Salmonela Newport. Rydym yn monitro’r sefyllfa ac yn cydweithio’n agos â’r Comisiwn Ewropeaidd, gwledydd eraill, awdurdodau lleol a’r diwydiant bwyd, i ymchwilio i’r mater ymhellach.

“Cyn gynted ag y bydd gennym unrhyw wybodaeth ychwanegol arwyddocaol, byddwn yn rhoi gwybod i’r cyhoedd. Yn y cyfamser, mae’n bwysig bod pobl yn dilyn arferion hylendid bwyd da wrth baratoi bwyd. Mae wastad yn syniad da golchi ffrwythau a llysiau cyn eu bwyta er mwyn lleihau’r risg o salwch posibl.”

Y cefndir gwyddonol

Caiff gwenwyn bwyd ei achosi gan Salmonela yn aml. Gall fod yn bresennol mewn cynhyrchion bwyd gan gynnwys llaeth heb ei basteureiddio, wyau, cig, dofednod (poultry) a chynnyrch ffres. Gall oroesi os nad yw bwyd yn cael ei goginio’n iawn. Gall Salmonela dyfu oni bai bod bwyd yn cael ei oeri’n iawn.

Dylai pobl sydd wedi’u heintio â salmonela fod yn arbennig o ofalus o ran eu hylendid personol gan ei bod yn bosibl iddynt heintio unrhyw un sy’n dod i gysylltiad uniongyrchol â hwy. Er enghraifft, os nad yw rhywun â Salmonela yn golchi eu dwylo’n iawn ar ôl bod yn y toiled, yna fe allent gludo bacteria ar eu dwylo. Mae’r symptomau yn cynnwys: dolur rhydd (diarrhoea), chwydu, gwres uchel, poen yn yr abdomen.

Cyngor gan yr ASB sydd ar gael ar wefannau eraill:

Ewch i wefan yr NHS: www.nhs.uk/livewell