Switch to English

Last updated on 12 Ionawr 2012

Cyngor ar glwten i ddefnyddwyr

wheat growing close up

Mae’r Asiantaeth wedi cynhyrchu taflen ffeithiau i helpu pobl sydd ag anoddefiad i glwten (protein a geir mewn grawnfwydydd neu ‘cereals’) ddeall y ddeddfwriaeth newydd ar labelu bwyd, a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2012.

Mae anoddefiad i glwten yn salwch difrifol a all achosi niwed i’r system dreulio. Mae’n golygu na yw bwyd yn cael ei amsugno’n iawn, sy’n gallu arwain at dyfiant gwael, anaemia a chlefyd yr esgyrn.

Mae’r gyfraith newydd yn cyflwyno rheolau ar sut y gellir labelu bwyd gyda honiadau am glwten. Mae’r gyfraith yn berthnasol i bob math o fwyd, boed wedi’i becynnu ar silff mewn archfarchnad, ar fwydlen mewn bwyty neu ar gownter delicatessen.

Mae’n rhaid i unrhyw fusnesau sy’n gwneud honiadau am y glwten yn eu bwyd sicrhau bod y bwyd hwn wedi’i labelu’n glir ac mae’n rhaid i’r bwyd gydymffurfio â’r lefelau isel diffiniedig llym. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i bobl sydd ag anoddefiad i glwten (y clefyd seliag) fod yn siŵr pa fwydydd sy’n ddiogel i’w bwyta.

Y Rheoliad

Mae’r rheolau hyn yn golygu y gellir labelu bwyd fel a ganlyn:

Heb glwten (Gluten-free) – mae’r bwydydd hyn yn addas ar gyfer pobl sydd â’r clefyd seliag (ni chaniateir iddynt gynnwys mwy nag 20 rhan o glwten ym mhob miliwn).

Isel iawn mewn glwten (Very low gluten) – gall y rhan fwyaf o bobl sydd â’r clefyd seliag fwyta dognau bach o’r bwydydd hyn, ond dylent geisio cyngor gan ddeietegydd neu weithiwr iechyd proffesiynol ynghylch pa mor aml y gallant eu bwyta. (Ni chaniateir i’r bwydydd hyn gynnwys mwy na 100 rhan o glwten ym mhob miliwn, ac mae’n rhaid iddynt gynnwys cynhwysion a gafodd eu prosesu’n arbennig i leihau’r glwten sy’n bresennol. Felly, bydd y math hwn o label i’w weld ar gynnyrch arbenigol yn bennaf).

Mae’r rheolau newydd yn golygu mai dim ond ochr yn ochr â’r termau ‘heb glwten’ neu ‘isel iawn mewn glwten’ y gellir defnyddio’r ymadrodd ‘yn addas i bobl â’r clefyd seliag’ (suitable for coeliacs). Ni chaniateir ei ddefnyddio ar ei ben ei hun..

Gellir defnyddio’r term ‘Dim cynhwysion sy’n cynnwys glwten’ (No gluten-containing ingredients) ar fwydydd lle na chafodd glwten ei ychwanegu’n fwriadol, ond lle gall ychydig bach o glwten fod yn bresennol yn sgil dod i gysylltiad â bwydydd eraill. Nid yw’r ddeddf yn rheoli’r ymadrodd hwn, ac ni ellir gwarantu bod y bwydydd hyn yn cynnwys llai nag 20 rhan o glwten ym mhob miliwn. Efallai y bydd rhai pobl â’r clefyd seliag yn dewis bwyta ychydig bach o’r bwydydd hyn o bryd i’w gilydd, ond dylent geisio cyngor gan ddeietegydd neu weithiwr iechyd proffesiynol.

Mae’r Asiantaeth hefyd wedi cynhyrchu taflen ffeithiau ar gyfer arlwywyr ar sut i ddarparu gwybodaeth i gwsmeriaid am y rheolau newydd. Bydd y daflen hon hefyd yn helpu arlwywyr a’r rheiny yn y diwydiant lletygarwch i ddeall y disgrifiadau newydd

Related Items