Switch to English

Last updated on 11 Chwefror 2013

Datganiad yr ASB yn sgil y cyfarfod ar gig wedi'i halogi

About us forks fsa logo

Dros y penwythnos, cynhaliwyd cyfarfod rhwng Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a chynrychiolwyr o'r diwydiant bwyd i drafod y digwyddiad bwyd sy'n ymwneud â chig wedi'i halogi.

Yn sgil y cyfarfod hwn, cytunwyd y bydd y diwydiant yn cyflwyno canlyniadau ystyrlon o'i rhaglen brofi, a hynny erbyn dydd Gwener 15 Chwefror.

Cytunwyd hefyd y byddai'r profion cychwynnol yn canolbwyntio ar y meysydd sy'n peri'r pryder mwyaf, ond y byddai pob cynnyrch yn cael eu profi fel rhan o'r rhaglen, a'r holl ganlyniadau yn cael eu cyflwyno.

Mae Defra a'r ASB wedi mynnu mwy o brofion dilysrwydd ar yr holl gynhyrchion eidion, megis byrgyrs eidion, peli cig, a lasagne. Mynnwyd hefyd bod y diwydiant yn cyflwyno'r canlyniadau i'r ASB.
Yn y cyfarfod, cafwyd ymrwymiad y byddai'r ASB a'r diwydiant bwyd yn cydweithio i nodi'r pwyntiau gorau yn y gadwyn fwyd i brofi fel rhan o'r rhaglen brofi barhaus, ac i gyhoeddi adroddiadau rheolaidd ar ganlyniadau'r profion. Bydd yr ASB yn cyfarfod eto â chynrychiolwyr y diwydiant heddiw (dydd Llun) i gytuno ar hyn a phwyntiau technegol eraill.

Yr ASB yw'r awdurdod ymchwilio arweiniol ac ar hyn o bryd, nid yw'r heddlu yn cynnal ymchwiliad. Fodd bynnag, mae'r ASB a'r heddlu yn cydweithio'n agos a bydd yr heddlu yn cymryd camau os bydd y dystiolaeth yn awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni yn y DU y dylai'r heddlu fynd i'r afael â hwy. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am Aldi a Findus yn awgrymu esgeulustod dybryd neu droseddolrwydd o bosibl, ac rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau Ffrainc fel rhan o'r ymchwiliad. Mae Europol hefyd yn ymwybodol o'n hymchwiliad.