Switch to English

Last updated on 8 Chwefror 2013

Cynhyrchion lasagne cig eidion Findus yn cynnwys cig ceffyl

About us forks fsa logo

Fel rhan o’i hymchwiliad parhaus i gig sydd wedi’i labelu yn anghywir, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cadarnhau bod canlyniadau profion a gynhaliwyd ar gynhyrchion lasagne cig eidion Findus wedi dangos bod mwy na 60% o gig ceffyl yn bresennol ynddynt.

Aeth Findus ati i dynnu’r cynhyrchion hyn yn ôl ar ôl i gyflenwr Ffrengig y cwmni, Comigel, godi pryderon am y math o gig a ddefnyddiwyd yn y lasagne.

Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y mater hwn yn peri risg o ran diogelwch bwyd. Fodd bynnag, mae’r ASB wedi gorchymyn bod Findus yn profi’r lasagne am bresenoldeb y cyffur milfeddygol phenylbutazone, neu 'bute'. Nid yw anifeiliaid sydd wedi cael eu trin â phenylbutazone yn cael eu gadael i mewn i’r gadwyn fwyd gan fod y cyffur yn gallu peryglu iechyd pobl.

Cafodd lasagne cig eidion Findus ei ddosbarthu i brif archfarchnadoedd y DU yn ogystal â siopau cyfleus llai. Mae Findus eisoes wedi dechrau galw'r holl gynhyrchion hyn yn ôl.

Caiff pobl sydd wedi prynu unrhyw gynhyrchion lasagne cig eidion Findus eu cynghori i beidio â’u bwyta a’u dychwelyd i’r siopau lle cafodd y cynhyrchion eu prynu.

Cefndir gwyddonol

Ni chaniateir y cyffur ‘Bute’ yn y gadwyn fwyd gan ei fod yn gallu achosi clefyd gwaed difrifol a phrin mewn pobl, o’r enw aplastic anaemia. Gan nad yw’n bosibl dweud beth sy’n achosi’r anaemia, nid yw’n bosibl pennu lefel ddiogel o weddillion y cyffur hwn mewn cig.

Cafodd bute ei wahardd rhag cael ei ddefnyddio mewn pobl ar ôl canfod fod oddeutu 1 ym mhob 30,000 o bobl yn dioddef sgil effaith ddifrifol. Ond mewn lefelau a gafodd eu nodi ym mhrofion blaenorol yr ASB ar gig wedi’i halogi, byddai’n rhaid lluosi’r lefel uchaf a ganfuwyd mil o weithiau i gyrraedd y lefel a arferai gael ei roi i bobl.

Mae hyn yn awgrymu hyd yn oed os byddai rhywun yn bwyta cig wedi’i halogi â bute, mae’r perygl o niwed i’w hiechyd yn isel iawn.