Switch to English

Last updated on 12 Chwefror 2013

Datganiad yr ASB ar brofi ceffylau

About us forks fsa logo

Yn dilyn cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Owen Paterson, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi datgan ei bod wedi cychwyn system 'rhyddhau positif' ar gyfer ceffylau a gaiff eu lladd yn y DU.

Golyga hyn y bydd angen i garcasau ceffylau brofi'n negyddol am y cyffur 'phenylbutazone' (bute) cyn y caniateir iddynt fynd i mewn i'r gadwyn fwyd.

Mae'r Asiantaeth wedi datblygu cyfundrefn brofi sy'n rhoi canlyniadau o fewn tua 48 awr ar ôl cynnal y prawf.

Bydd y carcas yn cael ei storio gan y busnes bwyd cyfrifol, tra eu bod yn aros am y canlyniad. Os yw'r prawf yn negyddol, caiff y ceffyl ei ryddhau i'r gadwyn fwyd. Ond os ceir canlyniad positif sy'n dangos bod bute yng nghig y ceffyl, bydd yn rhaid cael gwared ar y carcas fel sgil-gynnyrch anifeiliaid o dan awdurdod yr ASB.

Profi ar gyfer bute

Mae'r ASB wedi bod yn cynnal profion ar gyfer bute ar bob ceffyl a gaiff ei ladd yn y DU er mwyn i bobl ei fwyta ers 30 Ionawr. Ni chaiff ceffylau sydd wedi cael eu trin â bute fynd i mewn i'r gadwyn fwyd.

Yn 2012, roedd samplau a gymerwyd gan yr ASB wedi nodi naw achos lle'r oedd ceffylau wedi cael prawf positif ar gyfer bute. Ni chafodd y cig hwn ei roi ar y farchnad yn y DU. Lle bo'r cig wedi'i allforio i wledydd eraill, rhoddwyd gwybod i'r awdurdodau diogelwch bwyd perthnasol.
Ar hyn o bryd yn y DU, rhaid i unrhyw geffyl sy'n caei ei werthu fel cig ac sy'n mynd i mewn i'r gadwyn fwyd gael ei ladd mewn un o bum lladd-dy sydd wedi'u cymeradwyo gan yr ASB ar gyfer cig ceffyl. Cafodd tua 9,000 o geffylau eu lladd at y diben hwn yn 2012, gyda'r rhan fwyaf o'r cig yn cael ei anfon at farchnadoedd yn Ewrop.