Switch to English

Last updated on 16 Ionawr 2013

DNA ceffylau mewn byrgyrs – Yr Asiantaeth yn ymchwilio i’r mater

meat packed in trays

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnal ymchwiliad brys i ganfod sut mae nifer o gynhyrchion cig eidion ar werth yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon wedi dod i gynnwys olion DNA ceffylau a moch.

Ddoe (dydd Mawrth 15 Ionawr), cyhoeddodd Awdurdod Diogelwch Bwyd Iwerddon bod gwaith dadansoddi a gynhaliwyd ganddo ar ddilysrwydd neu gywirdeb labeli nifer o gynhyrchion byrgyr wedi dangos bod rhai ohonynt yn cynnwys DNA ceffylau a moch.

Yn benodol, cafodd 27 o gynhyrchion byrgyrs eidion eu dadansoddi, ac roedd 10 o’r cynhyrchion hynny (37%) yn cynnwys DNA ceffylau a 23 (85%) yn cynnwys DNA moch. Mewn naw o’r deg sampl a oedd yn cynnwys DNA ceffylau, roedd lefel y DNA a oedd yn bresennol yn isel iawn. Fodd bynnag, mewn un sampl o archfarchnad Tesco, roedd lefel y DNA ceffylau yn nodi bod y cynnyrch yn cynnwys cig ceffyl ac roedd yn cyfrif am oddeutu 29% o’r holl gig a oedd yn bresennol.

Mae pob un o’r manwerthwyr sydd wedi’u henwi hyd yn hyn wedi tynnu’r cynhyrchion dan sylw oddi ar eu silffoedd.

Mae’r ASB wedi mynd ati dros nos i gysylltu â’r manwerthwyr a’r cynhyrchwyr a gafodd eu henwi yn adolygiad Awdurdod Diogelwch Bwyd Iwerddon ac wedi galw cyfarfod brynhawn heddiw gydag amrywiaeth ehangach o gynrychiolwyr o’r diwydiant bwyd. Y nod yw darganfod i ba raddau y mae’r mater hwn yn broblem ac i ymchwilio i sut y mae’r halogiad (contamination) hwn wedi digwydd.