Switch to English

Last updated on 17 Rhagfyr 2013

Cyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y DU

About us forks fsa logo

Mae’r Asiantaeth wedi cyhoeddi’r chweched adroddiad blynyddol ar gynnydd tuag at weithredu Cynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y DU (MANCP), sy’n sôn am gynnydd yn ystod 2012.

Mae Cynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y DU (MANCP) yn amlinellu swyddogaethau, cyfrifoldebau a strategaethau'r gwahanol awdurdodau a sefydliadau sy’n ymwneud â gorfodi a monitro cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau iechyd a lles anifeiliaid a gofynion iechyd planhigion yn y DU. Yn seiliedig ar ddata a gasglwyd ar gyfer 2012, roedd y lefelau cydymffurfio cyffredinol ym mhob sector yn foddhaol pan gawsant eu hasesu yn erbyn disgwyliadau.

Mae’r adroddiad yn rhoi gwybod i’r Comisiwn Ewropeaidd am y cynnydd o ran cyflawni amcanion y MANCP, yn crynhoi canlyniadau’r rheolaethau swyddogol a’r gweithgareddau cysylltiedig a gynhaliwyd gan yr awdurdodau cymwys a chyrff cysylltiedig ac yn amlinellu canfyddiadau archwiliadau perfformiad.

Bydd y Swyddfa Bwyd a Milfeddygaeth yn defnyddio’r adroddiad wrth gynllunio archwiliadau o drefniadau rheoli’r DU. Bydd yr adroddiad hefyd, ynghyd ag adroddiadau Aelod-wladwriaethau eraill, yn cyfrannu at adroddiad gan y Comisiwn i Gyngor a Senedd Ewrop ar weithrediad cyffredinol rheolaethau swyddogol ar draws y Gymuned Ewropeaidd.

Mae’r adroddiad yn bodloni un o ofynion Rheoliad (CE) Rhif 882/2004 a chafodd ei baratoi ar y cyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) a’i hasiantaethau, Cyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegau’r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch, Adran Amaeth, Bwyd a Chymunedau Gwledig Llywodraeth yr Alban, Dyfodol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ac Adran Amaeth a Datblygiad Gweledig (Gogledd Iwerddon) (DARD).

Mae’r adroddiad ar gael drwy’r ddolen isod (Saesneg yn unig).

Eitemau perthnasol