Switch to English

Last updated on 10 Rhagfyr 2013

Amser dathlu heb wastraffu

Y Nadolig hwn, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn annog defnyddwyr i ‘Ddathlu heb Wastraffu’ drwy storio a defnyddio bwyd dros ben yn ddiogel, yn ogystal ag edrych ar ddyddiadau ‘defnyddio erbyn’. Mae bod yn ofalus â’ch bwyd dros ben yn ffordd dda o osgoi gwenwyn bwyd.

Diogelwch bwyd dros y Nadolig: Ambell air i gall

Dilynwch ein hawgrymiadau syml er mwyn helpu i gadw bwyd yn ddiogel rhag gwenwyn bwyd y Nadolig hwn:

  • Peidiwch â golchi twrci amrwd gan ei fod yn hawdd i facteria niweidiol dasgu o’r cig amrwd i arwynebau gwaith, byrddau torri, llestri ac offer. Gall germau sy’n achosi gwenwyn bwyd fyw am ddyddiau yn y sinc.
  • Gofalwch fod y twrci wedi’i goginio’n iawn drwy wneud yn siŵr ei fod yn stemio’n boeth drwyddo. Torrwch i ddarn fwyaf trwchus y cig er mwyn sicrhau nad yw’r cig yn binc. Dylai unrhyw suddion redeg yn glir.
  • Defnyddiwch fwyd dros ben yn ddiogel. Ewch ati i’w orchuddio a’i storio yn yr oergell, ac yna ei fwyta o fewn deuddydd neu ei rewi.
  • Edrychwch ar ddyddiadau ‘defnyddio erbyn’. Mae dyddiadau ‘defnyddio erbyn’ yn ymddangos ar fwyd sy’n mynd yn ddrwg yn gyflym. Mae’n gallu bod yn beryglus bwyta bwyd ar ôl y dyddiad hwn, hyd yn oed os yw’n edrych ac yn arogli’n iawn.

Holi ein harbenigwyr

Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnal sgwrs Twitter ar fwyd dros ben gyda Caru Bwyd Casáu Gwastraff ddydd Llun 23 Rhagfyr rhwng 10am a hanner dydd.

Gallwch drydar eich cwestiynau am sut i wneud y mwyaf o’ch bwyd y Nadolig hwn, yn ogystal â chwestiynau am ddiogelwch bwyd, gan ddefnyddio’r hashnod #FestiveLeftovers. Byddwn yn ateb gyda’n hawgrymiadau.

Meddai Bob Martin, arbenigwr diogelwch bwyd gyda’r Asiantaeth Safonau Bwyd: ‘Mae’r Nadolig yn amser prysur, a does neb eisiau bod yn sâl gyda gwenwyn bwyd. Mae defnyddio bwyd dros ben yn ffordd dda o wneud i fwyd y Nadolig bara’n hirach. Fodd bynnag, oni bai ein bod ni’n ofalus, mae yna risg y gallwn ni gael gwenwyn bwyd drwy beidio â storio neu drin bwyd dros ben yn iawn.’

Meddai Emma Marsh, Pennaeth Caru Bwyd Casáu Gwastraff: “Mae llawer ohonom ni’n prynu bwyd adeg y Nadolig na fyddem ni’n ei brynu drwy gydol y flwyddyn…ac efallai nad ydym ni’n siŵr iawn beth yw’r ffordd orau o’i storio, neu pa mor hir y bydd yn para, neu sut i ddefnyddio rhai bwydydd sydd dros ben. Peidiwch â gadael i wastraff bwyd gostio’n ddrud i chi y Nadolig hwn - gydag ychydig o gynllunio a chreadigrwydd, gallwch sicrhau eich bod yn mwynhau holl ddanteithion y Nadolig, ac arbed arian hefyd. Ewch i wefan Caru Bwyd Casáu Gwastraff i ddarllen ein cyngor ar gynllunio a defnyddio'r bwyd blasus sydd dros ben y Nadolig hwn.”

Rhagor o gyngor ar ddiogelwch bwyd

I gael rhagor o gyngor ar ddiogelwch bwyd cyn ac ar ôl y Nadolig:

Facebook icon Hoffwch ein tudalennau:
www.food.gov.uk/facebook
www.facebook.com/asiantaethsafonaubwyd
Twitter icon Ymunwch â’n sgwrs @foodgov ac @fsaCymru
Pinterest icon Dilynwch ni ar Pinterest www.food.gov.uk/pinterest

Ein hymgyrch diogelwch bwyd yn y cartref