Switch to English

Last updated on 25 Mawrth 2014

Ymgynghoriad: rheolau newydd ar gyfer arolygiadau cig moch

Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi lansio ymgynghoriad chwe wythnos ar reolau newydd ar gyfer arolygiadau cig moch a fydd yn dod i rym ym mis Mehefin 2014.

Bydd y rheolau newydd yn cael eu cyflwyno ar draws yr UE ac yn helpu milfeddygon swyddogol ac arolygwyr cig i dargedu risgiau iechyd y cyhoedd yn well, a hefyd yn sicrhau trefn arolygu sy'n fwy cymesur a seiliedig ar risg.

Bydd y rheolau newydd yn canolbwyntio ar arolygiadau gweledol o’r holl foch ac yn golygu y gellir cynnal gwiriadau iechyd mewn ffordd sy’n lleihau’r risg o ledaenu bacteria i rannau eraill o’r cig.

Mae tystiolaeth wyddonol wedi dangos bod arolygiadau, lle caiff y carcas a’r offal eu trin a’u trafod a’u torri, yn gallu lledaenu bacteria niweidiol. Bydd gweithdrefnau arolygu pellach yn parhau i gael eu cynnal, ond dim ond mwn achosion lle mae gwybodaeth o’r fferm neu arolygiad gweledol yn y lladd-dy wedi nodi unrhyw bryderon arfaethedig.

Hefyd, bydd rheolau llymach ar gyfer rheoli salmonela a phrofion sy’n fwy seiliedig ar risg ar gyfer profi am y paraseit Trichinella.

Mae’r ymgynghoriad, sy’n cael ei gynnal tan 5 Mai 2014, yn ceisio safbwyntiau ar roi’r newidiadau ar waith yn ymarferol yn y DU a’r costau, y buddion a’r effeithiau ehangach ar randdeiliaid.
Meddai Steve Wearne, Cyfarwyddwr Polisi yn yr Asiantaeth:

“Mae gofyn i ni foderneiddio’r system gyfredol. Cafodd ein rheolaethau hylendid cig eu datblygu dros ganrif yn ôl i fynd i’r afael â’r pryderon iechyd bryd hynny. Bydd system arolygu fwy modern yn diogelu defnyddwyr yn well ac yn fwy cymesur i ladd-dai sy’n rheoli peryglon yn effeithiol.

“Rydym yn awyddus i sicrhau bod y rheolaethau newydd yn gymesur ac yn cymryd i ystyriaeth safbwyntiau'r rheiny sy’n cynhyrchu a defnyddio porc. Rydym ni’n edrych ymlaen at glywed yr holl sylwadau a ddaw i law fel rhan o’r ymgynghoriad hwn.”

Eitemau cyslltiedig