Switch to English

Last updated on 27 Mawrth 2014

Fformiwla llaeth gafr ddim yn addas ar gyfer babanod sydd ag alergedd i laeth buwch

milk in glass

Mae fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol sy’n seiliedig ar laeth gafr bellach wedi’u cymeradwyo i’w gwerthu yn y DU yn dilyn newidiadau i’r rheoliadau ym mis Chwefror. Fodd bynnag, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhybuddio ei bod yn annhebygol ei fod yn addas i fabanod sydd ag alergedd i brotein llaeth buwch.

Daw'r newid i’r rheoliad yn sgil safbwynt a gyhoeddwyd gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop. Mae’r safbwynt yn nodi y gall protein o laeth gafr fod yn addas fel ffynhonnell o brotein ar gyfer fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol, cyn belled â bod y cynnyrch terfynol yn cydymffurfio â’r meini prawf perthnasol ar gyfansoddiad, labelu a hysbysebu cynhyrchion o’r fath (cymerwch gip ar Gyfarwyddeb 2006/141/EC drwy’r ddolen ‘Gwefannau allanol’ ar ochr dde’r dudalen hon).

Bod yn ofalus

Mae Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop wedi rhybuddio efallai nad yw fformiwla llaeth gafr yn addas i fabanod sydd ag alergedd i broteinau llaeth buwch. Mae’r proteinau mewn llaeth buwch a llaeth gafr mor debyg, byddai plentyn sydd ag alergedd i un bron yn sicr ag alergedd i’r llall hefyd.

‘Efallai bod llawer o rieni yn awyddus i roi fformiwla sy’n seiliedig ar laeth gafr i’w plentyn os oes ganddynt alergedd i laeth buwch. Fodd bynnag, mae perygl o groes-adweithedd (cross reactivity) rhwng proteinau llaeth buwch a phroteinau llaeth gafr,’meddai Sue Hattersley, Pennaeth Alergedd Bwyd yr Asiantaeth. ‘O ganlyniad, mae’n bwysig bod rhieni yn deall nad yw fformiwla llaeth gafr yn addas i fabanod sydd ag alergedd i brotein llaeth buwch, ond nai bod gweithiwr iechyd proffesiynol yn argymell hynny,’ ychwanegai.

O ystyried y perygl hwn, ni fydd gweithgynhyrchwyr yn gallu marchnata fformiwla sy’n seiliedig ar laeth gafr fel cynnyrch sy’n addas ar gyfer plant sydd ag alergedd i laeth buwch.

Mae rhagor o wybodaeth am y mater hwn ar gael ym Mhapur yr Asiantaeth sydd ar gael drwy’r ddolen tuag at ddiwedd y dudalen hon (Saesneg yn unig).

Cefndir Gwyddonol

Alergedd i brotein llaeth buwch yw’r alergedd bwyd mwyaf cyffredin yn y blynyddoedd cynnar. Mae Sefydliad Alergedd y Byd yn amcangyfrif bod 1.9% i 4.9% o blant yn dioddef o alergedd i brotein llaeth buwch.

Cynigwyd llaeth o rywogaethau mamalaidd eraill fel dewis maethol amgen i laeth buwch ar gyfer y plant hynny sydd ag alergedd iddo. Fodd bynnag, mae astudiaethau clinigol wedi dangos bod perygl uchel o groes-adweithedd rhwng y proteinau mewn llaeth buwch a’r proteinau mewn llaeth mamaliaid eraill, gan gynnwys llaeth gafr. Yn ogystal, mewn rhai achosion, mae babanod gydag alergedd i laeth buwch wedi datblygu anaffylacsis ar ôl bwyta llaeth gafr. Mae achosion difrifol o anaffylacsis yn gallu lladd.

O ystyried y risg uchel o groes-adweithedd rhwng proteinau llaeth buwch a phroteinau llaeth gafr, mae’r Llywodraeth yn cynghori nad yw fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol sy’n seiliedig ar laeth gafr yn addas i fabanod sydd ag alergedd i brotein llaeth buwch, ond bai bod gweithiwr iechyd proffesiynol wedi ei argymell.

Rhybuddion alergedd

Er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gynhyrchion sy’n cael eu tynnu neu eu galw yn ôl, gallwch gofrestru i dderbyn rhybuddion alergedd drwy SMS drwy’r dudalen gofrestru.

Subscribe to FSA emails alertsTanysgrifio i gael rhybuddion a newyddion am alergedd

Eitemau cysylltiedig