Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Ein hymrwymiad i bolisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyfartal a chael gwared ar wahaniaethu, aflonyddu a bwlio o bob math. Rydym ni’n hyrwyddo amgylchedd gweithio da a chytûn lle caiff pawb eu trin â pharch a lle na fydd unrhyw un yn goddef gwahaniaethu, bwlio nac aflonyddu o unrhyw fath.

Mae'n ofynnol i'n gweithwyr ac unigolion sy'n gweithio dan drefniadau contract ein helpu i gyflawni ein hymrwymiad i ddarparu cyfleoedd cyfartal mewn cyflogaeth, ac i osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon.

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus

Daeth Dyletswydd y Sector Cyhoeddus i rym ar 5 Ebrill 2011. Yn unol â'i ofynion, rydym wedi ymrwymo i roi sylw dyledus i:

  • gael gwared ar wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth
  • hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rhwng gwahanol grwpiau
  • meithrin perthynas dda rhwng gwahanol grwpiau

Adroddiad amrywiaeth

Mae ein hadroddiad amrywiaeth blynyddol yn adeiladu ar adroddiadau blaenorol ac yn cyflwyno crynodeb a throsolwg lefel uchel o ddata cydraddoldeb, gan gynnwys proffiliau'r gweithlu a gwybodaeth data monitro ar weithgareddau cyflogaeth.

Amcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth (Saesneg yn unig)

Mae ein hamcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn nodi blaenoriaethau cydraddoldeb ac amcanion mesuradwy. Mae'r adroddiad yn crynhoi ein cyfeiriad strategol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae'n dangos sut yr ydym ni’n cyflawni'r dyletswyddau cydraddoldeb ar lefel strategol, a cheisio parhau i wneud hynny.