Neidio i’r prif gynnwys

Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol – Rhifyn Saith

Croeso i seithfed rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol gyda'r newyddion diweddaraf o'r rhaglen.
Diweddarwyd ddiwethaf

Y mis hwn mae gennym newyddion am ein gweithgor segmentu, cyfweliad â Diane Cook a fu'n cadeirio sesiynau olaf y panel defnyddwyr presennol, a rhai syniadau gan Aaron Esler, Swyddog Safonau Masnach sydd wedi ymuno â ni ar yr ochr safonau bwyd i gynyddu ein harbenigedd yn y maes hwn.  Cynhaliwyd ein derbyniad seneddol y mis diwethaf, ac roedd yn bleser siarad â nifer fawr o randdeiliaid am raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol. 

Mrs H J Hancock
Cadeirydd

Gweithgor segmentu

Rydym wedi sefydlu gweithgor i gefnogi datblygiad y model gweithredu targed ar gyfer Rheoleiddio Ein Dyfodol. Bydd y grŵp yn cynnig trosolwg parhaus wrth i ni ddatblygu ein dull newydd o ran segmentu. Mae'r grŵp yn cynnwys arbenigwyr o awdurdodau lleol, rheoleiddwyr a’r diwydiant, ac mae’n rhoi cyngor a chipolwg arbenigol ar dueddiadau, data a chanfyddiadau ymchwil sy'n dod i'r amlwg.

Nod y gweithgor yw cefnogi'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wrth ddatblygu'r broses segmentu. Bydd yn ystyried opsiynau ar gyfer dull newydd o fynd ati i segmentu busnesau ar y pwynt cofrestru, a phenderfynu pa fath o weithgaredd rheoli swyddogol cychwynnol sy'n ofynnol ar gyfer y sefydliad hwnnw, yn seiliedig ar risg cynhenid ​​ac unrhyw ddangosyddion o ran hanes cydymffurfio. Bydd hefyd yn ystyried opsiynau i esblygu a gwella'r dull presennol o asesu risg ar ôl arolygiad neu archwiliad o fusnes bwyd. Mae'r asesiad risg hwn yn pennu amlder yr ymyriadau a raglennir yn y dyfodol ar gyfer rheolaethau swyddogol hylendid a safonau.

Bydd y grŵp hefyd yn ein helpu i sicrhau bod ein cynigion o ran y newidiadau gweithredol i'r system bresennol i gefnogi nodau ehangach y Rhaglen yn gwneud synnwyr. Mae hyn yn unol â'n hamcan cyffredinol, sef newid y dull presennol o ran asesu risg a chanolbwyntio ar y sefydliadau hynny sy'n methu â dangos lefelau cydymffurfio cyson â safonau angenrheidiol o un flwyddyn i’r llall, drwy leihau'r ffocws ar y rhai sydd wedi llwyddo i wneud hynny.

Mae'r grŵp eisoes wedi ystyried yr ymchwil cychwynnol a gynhaliwyd gan yr ASB ac wedi rhoi arweiniad ar rai o'r cynigion cychwynnol a amlinellwyd yn y digwyddiadau i awdurdodau lleol dros yr haf.

Bydd y grŵp yn cwrdd eto ym mis Rhagfyr i ystyried cynigion diwygiedig yr ASB ar newidiadau gweithredol, cyn i'r ASB drafod yr opsiynau hyn gydag awdurdodau lleol. Yna, bydd yr ASB yn cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau i'r cod ymarfer cyfraith bwyd.

Cyfarfod Olaf Panel Defnyddwyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Bu i banel defnyddwyr presennol Rheoleiddio Ein Dyfodol gwrdd am y pedwerydd tro, a'r tro olaf, ddydd Sadwrn 21 Hydref 2017.

Y nod cyffredinol yw sicrhau bod defnyddwyr yn rhan o ddylunio'r fframwaith rheoleiddio newydd, a bod yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn deall ymatebion a blaenoriaethau defnyddwyr, a'r risgiau a'r buddiannau canfyddedig.

Ffocws y sesiwn olaf oedd edrych yn ôl yn bennaf, gan adolygu sut mae'r model rheoleiddio wedi esblygu dros y flwyddyn ddiwethaf. Cafwyd hefyd drafodaeth ar yr agweddau hynny o'r model sy'n adlewyrchu cyfraniad y panel dros y cyfnod hwn. 

Dangoswyd fideo i'r panel o animeiddiad newydd o'r model, a oedd eisoes yn gyfarwydd â'r graffeg Model Gweithredu Targed, a oedd yn helpu i ddod â'r syniad yn fyw ac ysgogi prif bwyntiau trafod am bob elfen o daith rheoleiddiol busnesau bwyd yn y dyfodol.

Rhoddwyd amser hefyd i ddeall blaenoriaethau defnyddwyr yn y system newydd, yn enwedig y nodweddion dylunio y byddant yn dymuno eu gweld i roi'r hyder a'r sicrwydd holl-bwysig iddyn nhw. 

Mae Cadeirydd y panel defnyddwyr, Diane Cook, yn rhannu ei syniadau personol wrth edrych yn ôl ar drafodaethau'r panel, ac yn crynhoi blaenoriaethau'r panel ar gyfer y dyfodol.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/Rkl-9-lUS3U.jpg?itok=dlcPLxfm","video_url":"https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Rkl-9-lUS3U","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}

Bydd rhagor o wybodaeth am gam nesaf gwaith ymgysylltu â defnyddwyr yr ASB wrth i'r rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol ddatblygu yn ymddangos yn rhifynnau nesaf y cylchlythyr hwn.

Safonau Bwyd yn rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae Aron Esler, a ymunodd â thîm Rheoleiddio Ein Dyfodol i ganolbwyntio ar feysydd safonau bwyd y rhaglen, yn rhoi trosolwg o'r gwaith y bydd yn ei wneud.

Rwy'n falch o gael fy recriwtio o Gyngor Stockport i helpu i gynnig safbwynt safonau bwyd i dîm Rheoleiddio Ein Dyfodol, ac i helpu i sicrhau y rhoddir digon o sylw i faterion safonau bwyd ar draws pob llif gwaith y rhaglen.

O achos pwysau o wahanol fathau, mae nifer o awdurdodau lleol yn rhannau o'r wlad nad ydynt yn gallu cydymffurfio â gofynion y Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a Chanllawiau Ymarfer bellach.  Rydym ni'n frwdfrydig i ddeall yr heriau y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu wrth gyflenwi rheolaethau'n effeithiol, ac i nodi pa waith arall sydd ei angen i helpu i fynd i'r afael â'r problemau hyn.  

Er mwyn cyflawni hyn, rydym ni'n bwriadu archwilio ffyrdd y mae awdurdodau lleol yn gweithio i sicrhau cydymffurfiaeth â safonau bwyd. Mae hyn yn cynnwys sut caiff gwaith ei gynllunio a'i gyflawni, sut caiff llwyddiant ac effaith ei fesur, a nodi ffyrdd y mae awdurdodau lleol wedi datblygu dulliau arloesol i sicrhau cydymffurfiaeth drwy ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael. Byddaf yn eich diweddaru am y gwaith hwn, ac wrth gwrs rwy'n frwdfrydig iawn i glywed mwy gennych chi.

Derbyniad Seneddol yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

Rheoleiddio Ein Dyfodol oedd prif bwnc Derbyniad Seneddol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) eleni ar 24 Hydref.

Daeth dros gant o aelodau seneddol a chynrychiolwyr o'r diwydiant bwyd a sefydliadau anllywodraethol ynghyd yn Nhŷ'r Cyffredin i glywed prif araith y digwyddiad gan gadeirydd yr ASB, Heather Hancock. Siaradodd am heriau diogelwch bwyd ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ac esboniodd rôl yr ASB wrth helpu'r Deyrnas Unedig i adeiladu model rheoleiddio cadarn a hyblyg ar gyfer y dyfodol. Meddai yn ei haraith:

"Hyder y cyhoedd mewn bwyd yw ein prif flaenoriaeth. Dylai pobl gael bwyd sy'n ddiogel, a bwyd sy'n cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label. Mae'r cyfrifoldeb dros sicrhau bod bwyd yn ddiogel yn nwylo'r bobl sy'n cynhyrchu, gweithgynhyrchu, gwerthu a gweini'r bwyd hwnnw. Ein swydd ni yw sicrhau bod y bobl hynny'n cyflawni eu cyfrifoldebau.

"Wrth i ni ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn bwriadu parhau i arwain yn y maes, ac rydym ni'n gweld cyfleoedd i fwrw ymlaen yn gyflym, mewn modd mwy clyfar a mwy effeithiol. Bydd ein diwygiadau rheoleiddiol yn helpu busnesau bwyd i ennill eu plwyf mewn marchnadoedd rhyngwladol, a bydd yn galluogi iddynt arloesi. Fy uchelgais ar gyfer yr Asiantaeth yw iddi gael ei hystyried yn rheoleiddiwr arbennig, atebol a modern. Rwy'n hyderus ynghylch y dyfodol, ac yn hyderus bod yr Asiantaeth yn barod i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd sydd o'n blaenau."

Animeiddiad o'r Model Gweithredu Targed

Rydym newydd lansio fersiwn wedi'i hanimeiddio o'n Model Gweithredu Targed, sy'n dangos sut bydd busnesau'n defnyddio'r system reoleiddio newydd fel rhan o'r rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol.

Defnyddir yr animeiddiad o'r Model Gweithredu Targed i roi gwybod i awdurdodau lleol a busnesau am y newidiadau sy'n rhan o'r rhaglen. Mae'n cynnwys y camau sydd angen i ni eu cymryd er mwyn sicrhau bod busnesau bwyd yn perfformio ar eu gorau o'r diwrnod maent yn dechrau gweithredu.

Mae'r Model Gweithredu Targed yn mynd â chi gam wrth gam trwy prif gamau cofrestru manylach, segmentu a sicrwydd, gydag esboniadau ychwanegol ar gyfer ymyriadau, defnyddio data a rôl awdurdodau lleol.

Mae modd gweld y Model Gweithredu Targed yma: 

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/vRAgvAReV5o.jpg?itok=gI4biV4e","video_url":"https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=vRAgvAReV5o","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}