Neidio i’r prif gynnwys

Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol: Rhifyn Wyth

Croeso i wythfed Cylchlythyr Rheoleiddio ein Dyfodol. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn hynod o brysur i dîm y rhaglen. Isod, gallwch ddarllen am ein hynt a’n helynt diweddaraf, a sut mae'r rhaglen yn mynd rhagddi.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yn y rhifyn hwn, byddwn yn rhannu’r diweddaraf â chi am benderfyniad y Bwrdd ar y cysyniad Archwiliwr Rheoleiddio Ardystiedig, sut yr ydym ni’n symleiddio cynlluniau’r Rhaglen gyda'n swyddogaethau Gweithrediadau Maes a Sicrhau Gweithrediadau, adroddiad ar gam ‘Darganfod’ y system ddigidol newydd a'r adroddiad terfynol gan ein panel defnyddwyr.​

Archwilwyr Rheoleiddio Ardystiedig – Penderfyniad y Bwrdd

Ym mis Rhagfyr, fe wnaethom ddiweddaru ein Bwrdd ar y datblygiadau diweddaraf yn rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol. Dangosodd ein cyflwyniad a thrafodaeth y Bwrdd unwaith eto sut yr ydym ni'n datblygu ein polisi blaenllaw yn agored. Roedd y Bwrdd yn gallu ein cyfeirio ar rai agweddau allweddol ar y model rheoleiddio sy'n prysur ddatblygu, a'n rhoi mewn sefyllfa dda i symud tuag at weithredu yn 2018.

Penderfynodd y Bwrdd nad oedd datblygu'r cysyniad 'Archwilwyr Rheoleiddio Ardystiedig' ymhellach yn flaenoriaeth ar y cam hwn. Mae'r cysyniad hwn yn rhagweld defnyddio arbenigwyr yn y sector preifat mewn rolau arbenigol i gefnogi awdurdodau lleol. Roedd y Bwrdd yn cytuno y dylid ailymweld â'r cysyniad unwaith y mae gennym ragor o dystiolaeth o ran ble allai'r bylchau mewn sgiliau arbenigol barhau yn y system newydd, a ph'un a fyddai dull 'Archwilwyr Rheoleiddio Ardystiedig' yn gallu gweithredu yn effeithiol o dan yr amgylchiadau penodol hynny.

Hefyd, cadarnhaodd y Bwrdd ei gefnogaeth dros gryfhau cyfraniad y cynlluniau sicrwydd preifat sydd wedi'u rheoleiddio wrth ddarparu sicrwydd o gydymffurfiaeth, gan gynnwys y cyfle i wella eu cwmpas a chanfod rhagor o ffyrdd i brofi mesurau rheoli a diwylliant mewn perthynas â diogelwch, hylendid a safonau bwyd.

Rheoleiddio Ein Dyfodol, Gweithrediadau Maes a Sicrwydd Gweithrediadau

yd yn hyn, mae rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol wedi canolbwyntio'n bennaf ar gyflawni rheolaethau swyddogol mewn awdurdodau lleol, ond rydym bellach wedi dechrau gweithio ar sut y bydd y rhaglen yn effeithio ar Weithrediadau Maes a gweithgareddau Sicrwydd Gweithredol.

Cam cyntaf y broses hon oedd edrych ar y gwaith yr ydym ni'n ei wneud ar hyn o bryd, y systemau yr ydym ni'n eu defnyddio a'r bobl a'r rhanddeiliaid sy'n dod i gysylltiad â Gweithrediadau Maes a Sicrwydd Gweithredol. Aethom ati i ddefnyddio'r wybodaeth hon i greu model o’r sefyllfa 'Fel ag y mae'. Mae'r model hwn yn dangos cymhlethdod y gwaith a wneir gan ein staff gweithrediadau. Er mwyn datblygu'r model hwn, cynhaliwyd gweithdy gyda chynrychiolwyr o bob rhan o'r sefydliad, gan archwilio'r amrywiol haenau sy'n ffurfio Gweithrediadau Cig a Sicrwydd. Cynhaliwyd cyfweliadau gydag aelodau staff.  

Unwaith y bydd y model 'Fel ag y mae' wedi'i gwblhau, y cam nesaf fydd datblygu'r 'Model Gweithredu Dros Dro’. Byddwn yn gwneud hyn drwy geisio gwybodaeth gan y rhai sy'n gwneud y gwaith bob dydd ynghylch sut y gallwn wneud pethau yn wahanol a gwella'r model presennol i sicrhau ei fod yn ddigon cadarn i ymdopi â newidiadau posibl yn y dyfodol. Byddwn yn gofyn i staff gweithrediadau maes rannu â ni rhai o'r cyfyngiadau, yr heriau a'r anawsterau y maent yn eu hwynebu yn y maes ac edrych ar ddatblygu datrysiadau posibl drwy weithredu Egwyddorion Rheoleiddio Ein Dyfodol. Bydd gweithdy yn cael ei gynnal ddechrau mis Chwefror gydag Arolygwyr Cig, Llaeth a Gwin i drafod yr heriau y maent yn eu hwynebu a thrafod rhai o'r atebion posibl. Bydd yr atebion a'r gwelliannau a awgrymir yn cael eu hymgorffori mewn model 'gweithredu dros dro' a fydd wedyn yn ein harwain tuag at y nod o gynhyrchu 'Model Gweithredu Targed’.  

Yn ogystal â gweithio gyda'n rhanddeiliaid mewnol, rydym ni wedi bod yn siarad â grwpiau allanol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r diwydiant cig, a byddwn yn parhau i gydweithio â nhw yn ystod y broses hon. Wrth i ni barhau i ddatblygu'r 'Model Gweithredu Targed' byddwn yn ymgysylltu ag ystod eang o bobl a grwpiau i sicrhau ein bod yn datblygu model sy'n gweithio i bawb.

Byddwn yn rhannu'r newyddion diweddaraf â chi yn rheolaidd.  

Adroddiad Darganfod y Gwasanaeth Digidol

Yn ein cylchlythyr ym mis Medi, fe ysgrifennom ni am y gwaith yr oeddem ni ar fin dechrau arno i archwilio ffyrdd o wella'r prosesau cofrestru ac asesu busnesau bwyd.

Dechreuodd y broses hon gyda chyfnod 'Darganfod' deg wythnos lle’r aethom ati i drafod ag amrywiaeth eang o randdeiliaid. Yn benodol, fe ganolbwyntion ni ar y 3 prif grŵp o bobl sy’n defnyddio'r gwasanaeth hwn:

 • Gweithredwyr busnesau bwyd 
 • Awdurdodau lleol
 • Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Roeddem ni’n gallu nodi ystod eang o anghenion defnyddwyr, ond hefyd y pethau hynny a oedd yn achosi trafferthion gyda’r gwasanaethau presennol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Ni fydd y data a gesglir drwy'r prosesau cyfredol yn gallu diwallu anghenion asesu risg ac effaith busnesau bwyd yn y dyfodol
 • Nid oes ffordd o olrhain gweithgareddau'r gadwyn cyflenwi bwyd
 • Profiad anghyson i weithredwyr busnesau bwyd ar draws awdurdodau lleol
 • Risg gynyddol bod "data'n cael ei halogi" drwy drosglwyddo'n aml
 • Nid yw'n hawdd asesu effaith polisi neu gydymffurfiaeth â rheoliadau
 • Nid yw'n hawdd olrhain cydymffurfiaeth ar draws nifer o fusnesau
 • Nid yw'r holl wybodaeth gofrestru yn cael ei chasglu neu ei defnyddio

Yn seiliedig ar y canfyddiadau a ganfuwyd yn ystod y cyfnod hwn, rydym bellach wedi symud i'r cam 'Alpha' o ddatblygu gwasanaeth digidol, lle byddwn yn edrych sut i ddylunio ffordd well:

 • i'r ASB gael mynediad at y data sydd ei angen arni i asesu risg ac effaith busnes.
 • i weithredwyr busnesau bwyd gael profiad cofrestru cyson ar draws awdurdodau lleol.
 • i swyddogion gorfodi awdurdodau lleol ddilysu'r data a ddarperir wrth gofrestru.
 • i'r ASB ac awdurdodau lleol dracio cydymffurfiaeth ar draws nifer o weithredwyr, busnesau ac awdurdodau lleol.
 • i'r ASB ddeall ei chydymffurfiaeth reoliadol ac effaith newidiadau polisi.

Isod, mae crynodeb gweithredol o adroddiad Darganfod y Gwasanaeth Digidol (Cymraeg) a'r adroddiad llawn (Saesneg yn unig). 

Adroddiad Panel Defnyddwyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

In our last edition, we reported that the current ROF Consumer panel had met for the final time last October. The Yn ein rhifyn diwethaf, fe sonion ni bod panel presennol Defnyddwyr Rheoleiddio Ein Dyfodol wedi cwrdd am y tro olaf fis Hydref diwethaf. Sefydlwyd y panel i sicrhau bod defnyddwyr yn rhan o ddylunio'r fframwaith rheoleiddio newydd, a bod yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn deall ymatebion a blaenoriaethau defnyddwyr, a'r risgiau a'r buddiannau canfyddedig.

Gan adlewyrchu ar y trafodaethau a gynhaliwyd dros y flwyddyn, yn gyffredinol roedd yr aelodau'n cefnogi newidiadau arfaethedig yr ASB i'r ffordd y caiff busnesau bwyd eu rheoleiddio a phrif nodweddion y Model Gweithredu Targed diweddaraf. 

Roeddent yn mynegi cefnogaeth benodol dros newidiadau i'r system reoleiddio unwaith yr oeddent yn fwy cyfarwydd â'r gofynion cyfredol, o ran y ffaith nad oeddent yn ddigon llym ac felly bod angen eu diwygio. Roedd y safbwyntiau hyn yn sail i'w cefnogaeth dros system trwydded i fasnachu a/neu gofrestru manylach. Roedd y panel yn ystyried y mesurau penodol hyn i fod yn ddatblygiadau cadarnhaol, a fyddai'n sicrhau bod cefnogaeth reoleiddio ar gael i fusnesau ar ddechrau eu taith rheoleiddio bwyd, ac yn bwysicach na hyn, roeddent yn ystyried y byddai'r newidiadau yn arwain at safonau uwch ar draws system fwyd y Deyrnas Unedig.

Er eu bod yn derbyn bod lle o fewn y model sicrwydd cyffredinol am rywfaint o sicrwydd preifat wedi'i reoleiddio, roedd eu hawydd am safonau llymach, wedi'u gosod a'u goruchwylio gan yr ASB, yn golygu ei bod yn hanfodol bod yr ASB yn parhau i fod yn gyfrifol yn y pen draw am weithrediad effeithiol y system.

Yn fwy cyffredinol, roedd y panel yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r amrywiaeth o fewn system fwyd bresennol y Deyrnas Unedig, gan nodi na fyddent yn cefnogi unrhyw newid a allai beryglu hynny. Er eu bod o'r farn ei bod yn briodol i fusnesau dalu'r costau rheoleiddio, roedd angen i'r rhain fod yn gymesur, yn benodol o ran busnesau llai.               

Mae'r ASB bellach yn adlewyrchu'n ofalus ar y themâu allweddol sy'n deillio o'r gwaith pwysig hwn â defnyddwyr. Mae Crynodeb Gweithredol o'r gwaith hwn ar gael isod. Bydd rhagor o wybodaeth am gam nesaf gwaith yr ASB â defnyddwyr wrth i raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol fynd rhagddi yn ymddangos mewn rhifynnau pellach o'r cylchlythyr hwn.