Cynllun Iaith Gymraeg

Penodol i Lloegr a Cymru
Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg ni yn disgrifio pa wasanaethau rydym yn eu darparu yn Gymraeg a sut a phryd y caiff y gwasanaethau hynny eu darparu.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae ein polisi iaith yn diwallu gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur yr Iaith Gymraeg 2011. Mae gennym Uned Iaith Gymraeg fewnol sy'n gyfrifol am weithredu a goruchwylio'r cynllun, yn ogystal â darparu gwasanaethau dwyieithog yng Nghymru. 

Gallwch ddarllen fersiwn ddiweddaraf ein Cynllun Iaith Gymraeg, sydd wedi'i ymestyn y tu hwnt i 2012, ac mae rhagair i'r Cynllun hefyd ar gael ar ein gwefan.

Mae gwefan Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y Safonau. Cynhaliodd Comisiynydd y Gymraeg ymchwiliad o'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn 2015 mewn perthynas â'n gwasanaethau Iaith Gymraeg, gan gyhoeddi ei hargymhellion yn yr Adroddiad Safonau. Roedd yr adroddiad hwn yn amlinellu pa Safonau y dylid eu gwneud yn gymwys i ni.

Bydd disgwyl i Weinidogion Cymru gymryd sylw dyladwy o gasgliadau’r Comisiynydd wrth benderfynu ai i arfer ai peidio y pwerau sydd wedi eu rhoi iddynt (llunio a chyflwyno rheoliadau), a sut i wneud hynny. Unwaith y daw y rheoliadau i rym, bydd hynny’n awdurdodi’r Comisiynydd i roi Hysbysiad Cydymffurfio i’r ASB sydd yn nodi’r safonau y bydd yn ofynnol i ni gydymffurfio â nhw.