Neidio i’r prif gynnwys

Degfed Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Dyma 10fed Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol ac mae'n dda iawn gweld y cynnydd rydym ni'n ei wneud i gyflwyno rhaglen reoleiddiol uchelgeisiol.
Diweddarwyd ddiwethaf

Wythnos diwethaf, fe wnaeth y Bwrdd drafod ein cynlluniau a chefnogi'r hyn yr ydym ni'n bwriadu ei wneud cyn i'r Deyrnas Unedig ymadael â'r Undeb Ewropeaidd fis Mawrth y flwyddyn nesaf a chefnogi gweithredu elfennau'r rhaglen ddiwygio rheoleiddiol sy'n weddill ar ôl hynny.

Yn y cylchlythyr hwn, mae Beverley Kuster, arweinydd Cofrestru Manylach, yn ehangu ar ein dull cofrestru digidol a gallwch chi wylio Michael Jackson, Pennaeth Safonau a Sicrwydd Rheoleiddio, yn rhoi diweddariad ar ein syniadau o ran Sicrwydd Preifat Wedi'i Reoleiddio. Mae'r ffeithlun isod yn dangos yr hyn y byddwn ni'n ei gyflawni dros y misoedd nesaf ac fe fyddwn ni'n diweddaru'r ddogfen hon wrth i'r gwaith fynd rhagddo. 

Heather Hancock

Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Llinell Amser Cynnydd Rheoleiddio Ein Dyfodol 

Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod elfennau’r system newydd sy’n allweddol o ran parhau i amddiffyn iechyd y cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder defnyddwyr a busnesau yn y system cyn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Mae cynnydd ar gyflwyno’r elfennau hyn o’r rhaglen wedi’u crynhoi yn y llinell amser hwn.

Dechrau busnes a chofrestru manylach  

Roedd y cynlluniau a gyhoeddwyd gennym y llynedd yn sôn y byddem ni'n cyflwyno dull newydd digidol i'w gwneud hi'n haws i fusnesau gofrestru ac yn haws iddynt gael gafael ar wybodaeth a chanllawiau a fydd yn eu galluogi i lwyddo o'r cychwyn cyntaf.  

I wneud hyn, rydym ni'n creu gwasanaeth ar-lein a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i ni am fusnesau bwyd ar yr adeg y maent yn cofrestru ac yn darparu mynediad amser real i fanylion cofrestru pob busnes yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Cwblhawyd cyfnodau datblygu'r gwasanaeth ar-lein ym mis Ebrill ac rydym ni bellach wedi dechrau creu fersiwn waith ar gyfer profi. Mae 18 Awdurdod Lleol o bob rhan o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi gwirfoddoli i weithio gyda ni ar y fersiwn gyntaf i'n helpu i'w mireinio a'i gwella. Bydd profion, ymchwil ac asesu pellach yn parhau trwy gydol y cyfnod hwn gyda grŵp cynyddol cyn i'r system fynd yn fyw ddechrau 2019. 

Ochr yn ochr â datblygu'r gwasanaeth cofrestru ar-lein, rydym ni wedi cynnal ymchwil i wella ein dealltwriaeth o sut mae busnesau newydd yn mynd i mewn i'r system reoleiddio ar hyn o bryd a pha fath o gefnogaeth y maent yn ei gael ac sy'n ddefnyddiol iddynt. Mae hyn wedi helpu i nodi pryd a sut mae'r cyngor a'r gefnogaeth yn fwyaf defnyddiol iddynt. Bydd y gwaith hwn, a'n hymgysylltiad ag adrannau eraill y llywodraeth, yn ein helpu i benderfynu pa wybodaeth i'w chynnwys ar ein tudalennau gwe ar gyfer dechrau busnes bwyd. Bydd y cynnwys newydd yn cael ei brofi trwy weithdai yn yr hydref a bydd yn cael ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr. 

At hynny, mae 17 Awdurdod Lleol yn ein cynorthwyo gyda darn ymchwil meintiol trwy gasglu data a fydd yn helpu i lywio tystiolaeth gadarn i nodi bod cefnogaeth ar ddechrau'r broses yn helpu busnesau i gydymffurfio â'r gofynion angenrheidiol. 

Bydd ymgynghoriad gydag asesiad effaith yn cael ei gyhoeddi fis nesaf sy'n nodi'r rhesymeg y tu ôl i'r newidiadau a'n hamcanion cyffredinol. 

Sicrwydd Preifat wedi’i Reoleiddio

Dyma Michael Jackson, Pennaeth Safonau a Sicrwydd Rheoleiddio, yn rhoi diweddariad ar ein syniadau ynghylch Sicrwydd Preifat wedi’i Reoleiddio:

Mae’r ddogfen Cwestiynau ac Atebion yn archwilio ac yn ceisio egluro cwestiynau ynglŷn â Sicrwydd Preifat wedi’i Reoleiddio ar gyfer y bobl sy’n ymwneud â gweithgareddau swyddogol a’r sector preifat sydd â’r nod o asesu rheolaethau busnesau bwyd.

Adolygiad Cyflenwi Safonau Bwyd

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r gwahanol ffyrdd y mae rheolaethau rheoleiddio safonau bwyd yn cael eu darparu, ac i werthfawrogi'r pwysau cyfredol ar Awdurdodau Lleol wrth gynnal darpariaeth effeithiol, cynhaliwyd arolwg sylfaenol o bob Awdurdod Lleol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i asesu'r trefniadau gweithredu cyfredol ar gyfer safonau bwyd. 

Cafwyd ymateb cadarnhaol i'r arolwg ac ar hyn o bryd rydym ni'n dadansoddi'r data i nodi: 

  • dulliau cyfredol o gyflwyno safonau bwyd ar draws y tair gwlad: 
  • cryfderau a gwendidau penodol yn y model cyflwyno presennol; 
  • lefelau amrywio/anghysondeb wrth ddarparu rhwng awdurdodau/gwledydd;   
  • enghreifftiau o arfer gorau a chyflenwi arloesol i'w hystyried ymhellach.

Byddwn ni'n cyhoeddi adroddiad o'n canfyddiadau ddiwedd yr haf a byddwn ni'n nodi ein hargymhellion ar gyfer gwaith pellach mewn perthynas â safonau bwyd yn y model rheoleiddio newydd. Yn y cyfamser, rydym ni'n croesawu mewnbwn ar unrhyw faterion penodol mewn perthynas â safonau bwyd a rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol (ROF), drwy anfon e-bost at: ROFRegistration@food.gov.uk.