Gweithio i ni

Gwybodaeth am ein strwythur cyflogaeth, y manteision o weithio i ni a'r ymddygiad y mae'n rhaid i bob un o'n gweithwyr gydymffurfio ag ef.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydym ni'n cyflogi arbenigwyr diogelwch bwyd ar draws y wlad gan gynnwys gwyddonwyr, arolygwyr rheng flaen, arbenigwyr gorfodi, timau cyflawni polisi, economegwyr, cyfreithwyr a gweinyddwyr, i gyd yn cydweithio i helpu i ddarparu bwyd mwy diogel i'r wlad. Fel sefydliad blaengar rydym ni'n chwilio am bobl a all ein helpu i fynd i'r afael â'r heriau sydd o'n blaenau.

Mae nifer o fanteision ynghlwm â gweithio i ni, fel lwfansau gwyliau hael ac ymrwymiad i gydbwysedd bywyd a gwaith. Rydym ni o'r farn y dylai amrywiaeth fod yn sail i bopeth a wnawn fel sefydliad, ac rydym ni'n awyddus i'n gweithlu adlewyrchu'r ystod eang o gymunedau rydym ni'n eu gwasanaethu. Rydym ni hefyd yn gweithredu cynllun cyfweld gwarantedig ar gyfer pobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf isafswm o ran eu penodi. Mae gennym ni swyddfeydd yn Clive House, San Steffan, Llundain, a Foss House yng Nghaerefrog. Hefyd, mae gennym ni swyddfeydd datganoledig ar gyfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yng Ngogledd Iwerddon yn Belfast a'r ASB yng Nghymru yng Nghaerdydd.

 

Oriau gwaith, cyfnod prawf a gwyliau blynyddol

Ein horiau gwaith arferol yw 37 awr yr wythnos. Rydym ni'n gweithredu oriau gwaith hyblyg sy'n caniatáu i weithwyr addasu eu diwrnod gwaith i ddiwallu anghenion unigol. Rydym ni hefyd yn darparu ar gyfer staff sy'n dymuno gweithio gartref, rhan-amser neu rannu swyddi, yn amodol ar anghenion busnes. Gellir ystyried trefniadau gweithio hyblyg eraill.

Cyfnod prawf

Mae'n ofynnol i'r holl staff sy'n ymuno â ni weithio cyfnod prawf o 8 mis, oni bai eu bod wedi ymuno o Adran Llywodraeth arall.

Gwyliau blynyddol

Mae lwfans gwyliau blynyddol ar gyfer dechreuwyr newydd yn dechrau ar 25 diwrnod, yn ogystal â 9 diwrnod o wyliau braint a chyhoeddus, ac yn codi i 30 diwrnod gyda hyd y gwasanaeth.

Buddion

Dysgu a datblygu

Rydym ni fel sefydliad yn gwbl ymrwymedig i ddysgu a datblygu ein staff ac fel rhan o'n tîm, gallwch chi edrych ymlaen at gyfleoedd hyfforddi a datblygu o safon. Rydym ni'n credu mewn helpu pawb sy'n gweithio i ni i fanteisio i'r eithaf ar eu doniau ac i wireddu eu potensial llawn - dyna pam rydym ni'n rhoi cyfle i bawb ddatblygu ymhellach, gan gynnig cyfleoedd datblygu ffurfiol yn ogystal â hyfforddiant mewn swydd. Bydd cyfle i ymgymryd â datblygiad i fodloni anghenion y swydd ac ar gyfer rhywfaint o ddatblygiad personol.

Pensiwn

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn cynnig dewis pensiwn galwedigaethol neu bensiwn cyfranddeiliaid deniadol, gan roi hyblygrwydd a dewis. Mae manylion y pensiynau sydd ar gael i'w gweld ar wefan y Gwasanaeth Sifil.

Buddion ychwanegol

Wrth weithio gyda'r ASB gallwch chi gael mynediad at ystod eang o fuddion ariannol. Er enghraifft:

 • Cynllun Disgownt yr ASB
 • cynllun aberthu cyflog ar gyfer talebau gofal plant
 • cynllun gofal llygaid
 • derbyn cyflog ymalen llaw er mwyn talu am docynnau tymor
 • cynllun aberthu cyflog Beicio i'r Gwaith
 • rhaglen defnyddiwr Microsoft yn y cartref
 • cynllun teithio First Bus
 • talu tanysgrifiadau proffesiynol

Mae'r ASB hefyd yn cynnig nifer o fudd-daliadau di-dâl, er enghraifft, lwfansau gwyliau blynyddol hael, gan ddechrau ar 25 diwrnod y flwyddyn yn ogystal â gwyliau banc/cyhoeddus; pum diwrnod o ddysgu a datblygiad y flwyddyn - gan gynnwys mynediad at yr adnoddau dysgu, rhaglenni a chefnogaeth amrywiol a gynigir gan Civil Service Learning; absenoldeb arbennig â thâl i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli anstatudol; a chyfleoedd i weithio'n hyblyg.

Mae gan yr Asiantaeth Raglen Cymorth Gweithwyr benodol lle gallwch chi gael mynediad at gymorth cwnsela, cyngor a gwybodaeth gyffredinol a chyngor ariannol a dyled.

Yn ogystal, fel gwas sifil gallwch chi hefyd ymuno â, neu fwynhau, buddion nifer o sefydliadau eraill fel Cymdeithas Yswiriant y Gwasanaeth Sifil, Elusennau dros Wasanaeth Sifil, gofal iechyd y Gwasanaeth Sifil a HASSRA.

Strwythur cyflog a graddau

Mae gan yr Asiantaeth chwe gradd y tu allan i'r Uwch Wasanaeth Sifil. Y teitlau gradd yw'r rhai a ddefnyddir yn gyffredinol yn y rhan fwyaf o Adrannau'r Gwasanaeth Sifil, sef:

 • Swyddog Gweinyddol
 • Swyddog Gweithredol a theitlau cyfwerth  
 • Swyddog Gweithredol Uwch a theitlau cyfwerth
 • Uwch Swyddog Gweithredol a theitlau cyfwerth
 • Gradd 7
 • Gradd 6

Mae gan yr ASB ddwy raddfa gyflog - un ar gyfer staff yn Llundain ac un ar raddfa genedlaethol ar gyfer yr holl staff eraill - ac ar hyn o bryd mae'n gweithredu Cynllun Tâl sy'n gysylltiedig â Pherfformiad.

Ystod cyflog yr ASB: 2017/18 (Saesneg yn unig)

Swyddi gwag cyfredol

 

Swyddog Polisi
Dyddiad cau: Dydd Llun 18 Mehefin 2018

Swyddog Trafodiadau
Dyddiad cau: Dydd Gwener 22 Mehefin 2018

Swyddog Mewnforion ac Allforion
Dyddiad cau: Dydd Llun 25 Mehefin 2018

Ymddygiad

Mae pob gwas sifil yn was y Goron ac mae'n ddyletswydd arnynt i wasanaethu'r Goron yn ffyddlon. Fel gweision sifil, mae ein gweithwyr yn ddarostyngedig i'r ddarpariaeth hon. Y Gweinidog dros y Gwasanaeth Sifil sy'n gyfrifol am y fframwaith canolog sy'n rheoli ymddygiad gweision sifil. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yng Nghod y Gwasanaeth Sifil.

Cenedligrwydd

Fel arfer, i fod yn gymwys i gael gwaith, bydd angen i chi fod yn ddinesydd y Deyrnas Unedig (DU), yn ddinesydd aelod-wladwriaeth Ardal Economaidd Ewropeaidd arall (AEE), neu ddinesydd y Gymanwlad gyda'r hawl i fyw a gweithio yn y DU. Yn ogystal, os oes gennych chi genedligrwydd deuol, byddwch chi'n gymwys cyhyd â bod un ohonynt yn bodloni'r gofynion hyn. Efallai y bydd aelodau penodol o deuluoedd nad ydynt yn perthyn i'r AEE hefyd yn gymwys i gael gwaith. Os ydych chi'n ansicr o'ch cymhwyster, amgaewch lythyr byr gyda'ch cais yn nodi'ch statws cenedligrwydd gyfredol.

Buddiannau sy'n gwrthdaro

Mae'n ofynnol i'r holl staff sy'n gweithio i ni wneud cais am gymeradwyaeth cyn iddynt ddod yn gysylltiedig ag unrhyw fath o fuddiant busnes preifat sy'n gysylltiedig â'r diwydiant bwyd. Os ydych chi'n gysylltiedig ag unrhyw fusnes preifat o'r math hwn, gofynnir i chi roi gwybod am eich buddiant ynddo, a faint o amser y disgwyliwch ei roi iddo. Gall yr ASB wedyn ystyried a fyddai unrhyw wrthdaro â dyletswyddau swyddogol os cewch gynnig a derbyn y penodiad.

Mae hyn yn berthnasol i fuddiannau ariannol yn unig yn ogystal ag os ydych chi'n ymwneud â rheoli'r busnes. Dylech chi ddweud wrthym ni a oes gennych chi gysylltiad anuniongyrchol o'r math hwn, er enghraifft, trwy bartner neu aelod o'r teulu y mae gennych chi gysylltiad agos ag ef/hi.

Mae yna reolau hefyd ynglŷn â chymryd gwaith i staff sy'n gadael yr Asiantaeth a'r Gwasanaeth Sifil. Mae'r rhain yn berthnasol yn gyffredinol i Uwch Weision Sifil, ond maen nhw hefyd yn berthnasol i staff eraill mewn amgylchiadau arbennig.