Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr Uned Iechyd, Diogelwch a Lles

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd yr Uned Iechyd, Diogelwch a Lles, pam fod angen data arnom, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud â'r data a'ch hawliau.

Last updated: 30 Mehefin 2021

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) fydd 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni.

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon er mwyn cyflawni ein dyletswydd gofal i ddiogelu ein gweithwyr a'n contractwyr rhag risgiau i'w hiechyd, diogelwch a lles.

Rydym ni'n gwneud hyn i gydymffurfio â'n rhwymedigaeth gyfreithiol o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.  Ni fyddwn ni'n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad ydym ni ei angen. 

Mae darparu'r wybodaeth hon yn ofyniad statudol a gallai methu â darparu'r wybodaeth arwain at yr Asiantaeth yn methu â chyflawni ei dyletswydd na ellir ei dirprwyo fel cyflogwr dan Ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch. 

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r swyddogaethau statudol hyn y byddwn ni'n cadw gwybodaeth bersonol, ac yn unol â'n polisi cadw. Mae hyn yn golygu y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw (o'r dyddiad y daw i law) am 40 mlynedd o ran data canlyniadau gwyliadwriaeth iechyd a 3 blynedd (o'r dyddiad y daw i law) mewn perthynas â data sy'n gysylltiedig â digwyddiadau iechyd a diogelwch (damweiniau wedi'u hosgoi, damweiniau ag anafiadau, clefydau galwedigaethol a bwlio/aflonyddu).

Mae'r holl ddata personol rydym ni'n ei brosesu yn byw ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion cwmwl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. Yn unol â'r ymrwymiad hwn, gallai eich gwybodaeth gael ei throsglwyddo i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac i'n Darparwr Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau.

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).