Neidio i’r prif gynnwys

Rheoliadau allweddol

Mae ein gwaith yn seiliedig ar nifer o ddarnau allweddol o ddeddfwriaeth.
Diweddarwyd ddiwethaf

Deddf Safonau Bwyd 1999

Prif bwrpas Deddf Safonau Bwyd 1999 yw ein sefydlu fel yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Mae'r Ddeddf yn bodoli i roi swyddogaethau a phwerau i ni, ac i drosglwyddo rhai swyddogaethau mewn perthynas â diogelwch a safonau bwyd.

Cyflwynwyd y Ddeddf yn Nhŷ'r Cyffredin ym 1999. 

Mae'n nodi ein prif nod i ddiogelu iechyd y cyhoedd mewn perthynas â bwyd. Mae'n rhoi'r pŵer i ni weithredu er budd y defnyddiwr ar unrhyw adeg yn y gadwyn cyflenwi a chynhyrchu bwyd. 

Deddfwriaeth Deddf Safonau Bwyd 1999 

Cyfraith Bwyd Cyffredinol

P'un a ydych chi'n fusnes bwyd neu'n ddefnyddiwr sydd â diddordeb mewn cyfraith bwyd, mae gofynion cyffredinol y dylech chi fod yn ymwybodol ohonynt.
Mae'r trosolwg hwn yn trafod prif ddeddfwriaeth y Comisiwn Ewropeaidd a deddfwriaeth ddomestig yn y meysydd canlynol:

 • mewnforion ac allforion bwyd
 • diogelwch
 • olrhain
 • labelu
 • galw a thynnu cynhyrchion yn ôl

Cyfraith Bwyd Cyffredinol

Codau Ymarfer

Cymryd cip ar Godau Ymarfer Cyfraith Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd

Cyhoeddwyd Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer Defnyddwyr yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE ar 25 Hydref 2011.

Daeth Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014 i rym ar 14 Gorffennaf 2014 gan alluogi awdurdodau lleol i orfodi Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr Ewrop Rhif 1169/2011. O dan y rheoliadau hyn, mae'r gyfundrefn orfodi bresennol wedi'i newid er mwyn symud oddi wrth ddefnyddio troseddau rheng flaen yn gyffredinol i gyfundrefn fwy cymesur sydd wedi'i thargedu'n well, a hynny gan ddefnyddio Hysbysiadau Gwella.

Bydd awdurdodau lleol yn gallu defnyddio trosedd wrth gefn os nad yw busnesau yn cydymffurfio â Hysbysiad Gwella, lle bydd gofyn i droseddwr, ar gollfarn ddiannod (summary conviction), dalu dirwy nad yw'n fwy na lefel 5. Bydd troseddau yn parhau i fodoli os yw busnesu yn mynd yn groes i ddarpariaethau penodol. Mae'r rhain yn cynnwys, yn bennaf, cam-labelu bwyd sy'n cynnwys alergenau gan fod peidio â chydymffurfio â'r darpariaethau alergenau yn gallu arwain at risg i iechyd a diogelwch defnyddwyr.

Mae'r rheoliadau hefyd yn dirymu (revoke) y rhan fwyaf o ddarpariaethau Rheoliadau Labelu Bwyd 1996. Bydd y safonau cyfansoddiadol ar gyfer hufen a chawsiau traddodiadol y DU yn parhau hyd 2018, yn ogystal â rhai termau sy'n gysylltiedig ag alcohol gan gynnwys 'low alcohol'', 'dealcoholised'' ac ati.

Mae'r rheoliadau yn mabwysiadu rhai rhanddirymiadau a hyblygrwydd cenedlaethol a ganiateir gan y Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd sef:

 • rhanddirymiad (derogation) o'r angen i roi gwybodaeth orfodol am laeth a chynhyrchion llaeth mewn poteli gwydr y bwriedir eu hailddefnyddio. Mae mabwysiadu'r rhanddirymiad hwn yn cynnal yr eithriad presennol.
 • rhanddirymiad o safonau cyfansoddiad briwgig (minced meat) ar fraster a cholagen i gymarebau protein cig yn y Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd. Mae mabwysiadu'r rhanddirymiad hwn yn caniatáu i fusnesau barhau i gyflenwi marchnadoedd y DU â briwgig traddodiadol, ar yr amod ei fod yn cael ei werthu o dan farc cenedlaethol.
 • cadw'r gofyniad i nodi enw'r bwyd ar fwyd sy'n cael ei werthu heb ei becynnu.
 • cadw'r gofyniad am arwydd meintiol o'r cynnwys cig ar gyfer cynhyrchion cig sy'n cael eu gwerthu heb eu pecynnu ymlaen llaw.
 • cyflwyno'r dulliau penodol y mae'n rhaid eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth orfodol am alergenau ar gyfer bwyd heb ei becynnu.
 • diweddaru deddfwriaeth labelu a safonau bwyd arall i adlewyrchu'r Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd a chyflwyno Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014.

Mae rheoliadau tebyg, ond ar wahân, wedi'u llunio yn Lloegr Gogledd Iwerddon a'r Alban.