Neidio i’r prif gynnwys

Rhifyn cyntaf cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Croeso i'n cylchlythyr cyntaf sy’n sôn am ein gwaith ar ddyfodol y maes rheoleiddio bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Byddwn yn cyhoeddi'r cylchlythyr hwn yn rheolaidd, er mwyn eich diweddaru ar gynlluniau a chynnydd, pwy ydym ni wedi bod yn siarad â nhw, sylwadau sydd wedi dod i law a beth fydd yn digwydd nesaf.

Rheoleiddio ein Dyfodol yw ein prif flaenoriaeth ar hyn o bryd. Mae nifer ohonoch yn gwybod pa mor angerddol ydw i’n bersonol am y cyfle hwn sydd gennym i ddiwygio a gwella ein system bresennol, er mwyn parhau i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau bwyd diogel, bwyd y gallant ymddiried ynddo, a bwyd sy’n cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

"Mae nifer ohonoch yn gwybod pa mor angerddol ydw i am y cyfle hwn i ddiwygio a gwella ein system bresennol, er mwyn parhau i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau bwyd diogel, bwyd y gallant ymddiried ynddo, a bwyd sy’n cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label."

Mae ein huchelgais yn fawr ac yn amserol. Rydym yn edrych ar y system gyfan er mwyn deall pa wybodaeth sydd bellach ar gael o amrywiaeth ehangach o ffynonellau, a sut y gall defnyddio’r wybodaeth hon ychwanegu gwerth o ran diogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau defnyddwyr. Rydym ni’n awyddus i greu darlun o’r camau a weithredir gan fusnesau i fodloni’r ddyletswydd sydd arnynt i gydymffurfio â rheoliadau, nid ar y diwrnod arolygu yn unig, ond bob dydd.

Mae hyn yn golygu datblygu dull rheoleiddio sy'n gymesur ac wedi'i deilwra, sy'n adlewyrchu’r perygl cymharol, yn atgyfnerthu atebolrwydd, ac yn cyflawni mwy er budd iechyd y cyhoedd.

Does dim dwywaith bod gofyn i ni gydweithio er mwyn sicrhau gwell canlyniadau, gyda busnesau o bob lliw a llun, awdurdodau lleol, cymdeithasau masnach, darparwyr sicrwydd a rhannau eraill o lywodraeth. Rwy’n gwybod bod llawer ohonoch eisoes yn cefnogi’r ymdrech hon, gan gyfrannu eich adborth a’ch arbenigedd. Cofiwch barhau i wneud hyn. Byddwn yn gwrando, yn adlewyrchu ac yn bwydo’n ôl, ac mae eich mewnbwn yn hollbwysig wrth i ni weithredu system sy’n gynaliadwy, yn addas at ei diben ac yn ystwyth; system y gall y cyhoedd a’n holl randdeiliaid fod â hyder ynddi.

Edrychaf ymlaen at glywed rhagor o’ch syniadau o ran sut y gallwn weithredu yn well a rheoli risgiau wrth ddatblygu’r rhaglen.

Heather Hancock - Cadeirydd yr ASB

Ymunwch â ni drwy e-bostio: acnfp@food.gov.uk

Cynlluniau peilot Rheoleiddio ein Dyfodol

Sefydlwyd dau gynllun peilot yn sgil y cyfarfod 'Hot House' cyntaf. Mae’n bwysig pwysleisio mai dim ond cynlluniau peilot ydyn nhw ar hyn o bryd, a nid oes unrhyw benderfyniad wedi’i wneud hyd yma. Nid yw cynllun y fframwaith rheoleiddio newydd wedi'i glustnodi ar gyfer unrhyw fusnes bwyd. 

Diben y cynlluniau peilot – gyda Mitchells & Butler a Tesco – yw cymharu data sydd gan fusnesau bwyd â'r data helaeth a gesglir gan awdurdodau lleol drwy arolygiadau. Mae'r cynlluniau peilot yn dri mis o hyd ac mae disgwyl i ni weld canlyniadau ganddynt ym mis Ionawr 2017. Hoffem weld a oes modd defnyddio'r data sydd gan fusnesau i'n sicrhau eu bod yn rhoi defnyddwyr gyntaf.

Rydym yn rhagweld y bydd rhagor o gynlluniau peilot yn cael eu sefydlu dros y misoedd nesaf. Bydd rhai cynlluniau peilot yn deillio o'r broses 'Hot House', gydag eraill yn cael eu sefydlu wrth i fusnesau bwyd, awdurdodau lleol, cyrff a chymdeithasau masnach gael syniadau a fydd yn cyfrannu at y model rheoleiddio newydd. 

Caiff pob cynllun peilot ei werthuso, a chaiff y canlyniadau eu rhannu â rhanddeiliaid. 

Hoffem weld ein holl randdeiliaid yn cyfrannu, ac rydym wedi datblygu meini prawf sy'n darparu fframwaith ar gyfer y cynlluniau peilot. 

Digwyddiadau 'Hot House'

Byddwn yn defnyddio'r dull 'Hot House' fel sail i ddatblygu cynlluniau peilot er mwyn profi sawl dull a damcaniaeth yn y model rheoleiddio newydd. Beth yn union yw'r dull 'Hot House'? Dyma ffordd o ddod â rhanddeiliaid at ei gilydd i ddadansoddi, trafod a datrys problemau. Mae'r dull wedi'i seilio ar ddefnyddio cyfnodau byrion o amser er mwyn i'r rheiny sy'n cymryd rhan gyfrannu hyd gorau eu gallu o fewn y cyfnod dan sylw..

Sut ydym ni wedi defnyddio'r dull hwn ar gyfer Rheoleiddio ein Dyfodol? Hyd yn hyn, rydym wedi cynnal tri chyfarfod, a chan ddefnyddio'r un fformat, rydym wedi nodi problemau neu heriau yn y system reoleiddio bresennol. Y cam nesaf yw edrych ar fanteision cywiro'r pethau hynny, ac yna gweithio ar y cyd er mwyn meddwl sut i ddatrys y problemau.

Cyfnod nesaf y broses yw meddwl am gynlluniau peilot y gellir eu profi i weld a yw'r atebion hynny yn gweithio'n ymarferol cystal ag y maent mewn egwyddor. Caiff y cynlluniau peilot eu datblygu ar yr un diwrnod fel bod canlyniad pendant ar ddiwedd pob digwyddiad.

Mae'n fwriad gennym gynnal o leiaf un cyfarfod 'Hot House' â thema arbennig bob mis hyd at fis Mawrth 2017. Byddwn yn defnyddio'r cylchlythyr hwn er mwyn rhoi gwybod i chi sut y gallwch gymryd rhan.  

Grwpiau Cynghori Arbenigol – ychwanegu gwerth drwy herio a deall mwy

Bydd Grwpiau Cynghori Arbenigol, a fydd yn cynnwys busnesau bwyd, arbenigwyr gorfodi lleol a defnyddwyr yn chwarae rôl allweddol yn rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol, drwy fabwysiadu rôl feirniadol er mwyn ein herio i edrych ar faterion, i nodi unrhyw rwystrau a all ein baglu ar hyd y ffordd, ac i'n cynghori ar holl agweddau'r rhaglen. 

Ym mis Medi, daeth grwpiau busnesau bwyd a chynrychiolwyr proffesiynol at ei gilydd am y tro cyntaf mewn cyfarfod â'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Bu i Catherine Brown annerch y grwpiau ar ddechrau'r diwrnod cyn i Gadeirydd yr ASB, Heather Hancock barhau. Cafwyd trosolwg o amcanion a sail resymegol rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol gan ei rheolwr, Leigh Sharpington, a daeth y bore i ben â chyfres o gyflwyniadau gan arweinwyr ffrydiau gwaith yr ASB. Clywodd y grwpiau am syniadau newydd ynghylch elfennau'r model megis cofrestru, safonau, sicrwydd a data.        

Bu elfen ryngweithiol i'r prynhawn, gydag aelodau'r grwpiau yn cydweithio a rhannu eu safbwyntiau personol ar y system bresennol, gan ganolbwyntio ar y problemau presennol ac atebion posibl. Ym marn Ian Wynne, Cyfarwyddwr Technegol Graze Ltd:

“Roedd y cyfarfod cychwynnol hwn yn ddiddorol. Gyda'r amrywiaeth o brofiad yn yr ystafell, roedd yn brynhawn unigryw a chyffrous. Mae Graze yn fusnes arloesol, sydd bob amser yn dysgu ac yn addasu er budd ein cwsmeriaid. Mae amcanion rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol yn cyd-fynd â'n profiadau ni mewn sawl ffordd”. 

Wrth grynhoi'r diwrnod, meddai Leigh: "Rwyf wedi cael fy siomi ar yr ochr orau gyda pharodrwydd ac ymroddiad holl aelodau'r grwpiau wrth iddynt ymgysylltu â ni, yn ogystal â'r gefnogaeth ganddynt ein bod yn symud yn y cyfeiriad cywir gyda'r rhaglen hon. Pan gaiff y Grŵp Defnyddwyr ei sefydlu, bydd y grwpiau oll yn dod â diwydrwydd a gwell dealltwriaeth i'r rhaglen". 

Beth mae defnyddwyr a busnesau bach yn ei ddweud?

Rydym yn cydnabod bod safbwyntiau a chefnogaeth defnyddwyr a busnesau bach yn hanfodol i lwyddiant rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol. Er mwyn cael cipolwg o'u safbwyntiau a'u blaenoriaethau presennol, a'u deall yn well, aethom ati'n ddiweddar i gynnal rhywfaint o waith ymchwil ar y mater. 

Roedd y gwaith ymchwil yn cynnwys cyfweliadau wyneb yn wyneb â 24 busnes bach ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Roedd y gwaith hwn â defnyddwyr yn cynnwys dwy don o weithdai gyda 35 aelod o'r cyhoedd. Roedd y cyfweliadau a'r gweithdai yn cyflwyno'r model rheoleiddio presennol, y rhesymau dros newid a'r egwyddorion ynghyd â sut byddant yn cael eu gwireddu..

Dyma animeiddiad o adborth y busnesau bach a chanolig a defnyddwyr (sydd ar gael yn Saesneg yn unig):