Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yn uned casglu gwybodaeth droseddol o fewn ein sefydliad.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pwy ydym ni?

Sefydlwyd yr Uned yn 2015 o ganlyniad i'r digwyddiad cig ceffyl yn 2013. Mae'n uned gorfodi cyfraith bwrpasol sy’n arwain yn genedlaethol ar droseddau bwyd. Sefydlwyd yr Uned fel rhan o argymhellion Adolygiad Elliot

Dyma brif amcanion yr Uned:

  • gwella dealltwriaeth o'r bygythiad troseddau bwyd byd-eang ar lefel strategol
  • nodi achosion penodol o anonestrwydd o fewn cadwyni cyflenwi bwyd ac i ysgogi camau gweithredu gan eraill sy'n gallu mynd i'r afael â’r broblem

Mae gan yr Uned rôl arwain ehangach o ran ymateb y Deyrnas Unedig i droseddau bwyd. Mae ganddi rôl bwysig i’w chwarae o ran cysylltu ar draws sawl sector ac ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n gwneud hyn trwy roi cyngor ac arweiniad ad-hoc i bartneriaid gorfodi'r gyfraith.

Mae'r Uned yn gweithio gyda phartneriaid i ddiogelu defnyddwyr rhag gweithgarwch troseddol difrifol sy'n effeithio ar ddiogelwch neu ddilysrwydd y bwyd a diod y maent yn ei fwyta a’i yfed.

Adnoddau ar gyfer y diwydiant 

Rydym wedi creu pum poster sy'n hyrwyddo ein cyfleuster Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol. Gallwch lawrlwytho’r rhain yn rhad ac am ddim, a'u hargraffu a’u harddangos yn eich gweithle neu rywle arall. A fyddech cystal â’u rhannu mor eang â phosibl i'n helpu i fynd i'r afael â bygythiad troseddau bwyd.

Mae'r asesiad strategol cyntaf o droseddau bwyd yn rhoi trosolwg o raddfa a natur y bygythiad troseddau bwyd i ddiwydiant bwyd a diod y Deyrnas Unedig ar y pryd.