Neidio i’r prif gynnwys

David Peace - Aelod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Penodol i Cymru
Amlinellu hanes proffesiynol a chymwysterau aelodau Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae gan David Peace yrfa reoli helaeth sy'n gysylltiedig â'r diwydiant bwyd a ffermio.

Yn dilyn ei hyfforddiant busnes cynnar gyda dau o'r cwmnïau tybaco rhyngwladol mwyaf, ymunodd David ag is-adran diwydiant dofednod Union International. Symudodd wedyn i'r diwydiant cig coch gyda Borthwicks PLC cyn ymuno ag is-adran gweithgynhyrchu bwyd Booker PLC, gan gyflenwi bwyd wedi'i baratoi i fanwerthwyr mwyaf y Deyrnas Unedig. Ar yr adeg hon, derbyniodd gynnig i ymuno ag ADAS fel Pennaeth Bwyd, a hynny yn y tair blynedd a oedd yn arwain at y broses breifateiddio, gan aros am flwyddyn ar ôl cwblhau'r broses.

Yn dilyn ei gyfnod yn ADAS, penodwyd David i'w rôl fel Prif Weithredwr cyntaf Assured British Meat. Crëwyd y corff hwn mewn ymateb i'r argyfwng BSE, a maes o law daeth y corff yn rhan o fenter Safonau Sicrwydd Bwyd y Tractor Coch (RTA), sydd bellach yn geidwad ar y rhan fwyaf o'r prif safonau sicrwydd fferm yn y Deyrnas Unedig. Yna, treuliodd naw mlynedd fel Rheolwr Gyfarwyddwr Soil Association Certification Limited (SACL), sef is-gwmni ardystio elusen Cymdeithas y Pridd, sy'n gyfrifol am ardystio mwy na 80% o fwyd organig y Deyrnas Unedig.

Yn ystod 2010, aeth David ati, gyda chefnogaeth ariannol gan gwmni ecwiti preifat, i ffurfio menter busnes ardystio newydd o'r enw Certus Compliance Group Ltd, gyda'r nod o gaffael busnesau ardystio yn y sectorau bwyd a sectorau cysylltiedig. Roedd yn Brif Weithredwr ar y cwmni. Daeth caffaeliad cyntaf Certus, SFQC Ltd (Scottish Food Quality Certification), ym mis Mehefin 2011. Wrth i 2012 agosáu, symudodd David o Certus er mwyn datblygu ei waith ymgynghori a'i waith anweithredol.

Buddiannau personol

Ymgyngoriaethau a/neu gyflogaeth uniongyrchol

 • Vorenta Limited (cwmni sy’n berchen ar Hall Mark Meat Hygiene Limited, Meat and Livestock Commercial Services Limited; yn berchen yn rhannol ar HMMH Scotland Limited a Probita Solutions Limited)
 • Vorenta Limited (Cadeirydd)
 • Hall Mark Meat Hygiene Limited (Cadeirydd)
 • Meat and Livestock Commercial Services Limited (Cadeirydd)
 • Probita Solutions Limited (Cadeirydd)
 • Dixton House Limited (segur)

Gwaith am ffi

 • Gofalwr Maeth Therapiwtig Cymeradwy

Cyfranddaliadau

 • Vorenta Limited
 • Tesco PLC
 • Post Brenhinol PLC 
 • Dixton House Limited – segur

Clybiau a sefydliadau eraill

 • Aelod o'r Clwb Ffermwyr, Llundain
 • Aelod o'r Rhwydwaith Maethu
 • Aelod o Gymdeithas y Pridd

Buddiannau personol eraill

 • Old House Farm

Buddiannau nad ydynt yn rhai personol

Cymrodoriaethau

 • Dim

Cymorth anuniongyrchol

 • Dim

Ymddiriedolaethau

 • Ymddiriedolaeth Anafiadau Personol Davina Peace

Tir ac eiddo

 • Yn berchen ar ei gartref ei hun a fflat wedi'i rentu

Penodiadau cyhoeddus eraill

 • Panel Apêl ar gyfer Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru – 2011 tan 2014
 • Pwyllgor Cynghori ar Safonau Organig (ACOS) – 2003 tan 2006

Buddiannau eraill nad ydynt yn rhai personol

 • Dim