Neidio i’r prif gynnwys

Ein Bwrdd

Rydym ni'n adran anweinidigol o'r llywodraeth sy'n cael ei llywodraethu gan Fwrdd, yn hytrach nag yn uniongyrchol gan Weinidogion. Mae'r Bwrdd yn sicrhau ein bod ni'n bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel bod pob penderfyniad neu gam gweithredu yn ystyried cyngor gwyddonol a buddiannau defnyddwyr.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae Ruth Hussey ar hyn o bryd yn cadeirio ein Bwrdd ac mae ganddo rhwng saith ac un-ar-ddeg aelod arall. Maen nhw'n gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Mae rheolaeth yr Asiantaeth o ddydd i ddydd yn cael ei ddirprwyo i swyddogion drwy'r Prif Weithredwr

Mae'r Bwrdd yn cael ei benodi'n bennaf gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gydag un aelod yn cael ei benodi gan Weinidog Iechyd Cymru, ac un gan Weinidog Iechyd Gogledd Iwerddon. Mae gwybodaeth am sut mae'r Bwrdd yn gweithio i'w gweld yn y dogfennau Cod Ymddygiad a Rheolau Sefydlog isod:

COVID-19 a newidiadau i Gyfarfodydd Bwrdd yr ASB 2021

O ganlyniad i'r pandemig COVID-19, mae'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr wedi diweddaru trefniadau ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd. Bydd cyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes yn cael eu cynnal ar-lein.

Rydym ni'n parhau yn ymrwymedig i fod yn agored a thryloyw drwy ffrydio'r cyfarfodydd yn fyw.

Mewn ymdrech i osgoi cyfarfodydd rhithiol hir, byddwn ni'n cynnal mwy o gyfarfodydd, gyda phob digwyddiad yn para dim mwy na 2.5 awr.

Bydd rhagor o wybodaeth am agendâu ac amseroedd yn cael eu rhyddhau yn nes at ddyddiad pob cyfarfod.

Bydd cyfarfod nesaf y Bwrdd ar 8 Rhagfyr 2021.

Sut i gofrestru i wylio ar-lein

Gallwch chi wylio cyfarfodydd y Bwrdd i glywed ei drafodaethau am ein polisïau.

Mae'r Bwrdd yn cynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus ac yn cyhoeddi agendâu, papurau a phenderfyniadau ar y cyfarfodydd hyn.

Bydd angen i chi gofrestru i wylio un o'r cyfarfodydd hyn ar-lein.

Cyflwyno cwestiwn

Mae Bwrdd yr ASB yn croesawu cwestiynau ar y trafodaethau a gynhelir ym mhob cyfarfod. Rydym ni'n awyddus i gael cwestiynau yn hytrach na sylwadau, a hoffwn eich cynghori i gadw ymholiadau mor gryno ac uniongyrchol â phosibl.

Gallwch gyflwyno cwestiynau hyd at ganol dydd 7 Rhagfyr drwy eu hanfon at board.sec@food.gov.uk.

Bydd unrhyw gwestiynau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, gan gynnwys ar ddydd y cyfarfod, yn cael eu hateb drwy ohebiaeth yn unig.

Bydd cwestiynau ar gyfer yr ASB a ddaw i law cyn y dyddiad cau yn cael eu darllen allan ar ddechrau'r cyfarfod. Yna, bydd y Bwrdd a'r Weithrediaeth yn cael y cyfle i'w hateb fel rhan o'r trafodaethau perthnasol.

Bydd y rheiny sydd wedi cyflwyno cwestiynau i'r ASB yn cael ateb ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod gwaith. Yna, bydd y cwestiynau a'r atebion yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan ar ôl cytuno ar gofnodion y cyfarfod.

Cyfarfodydd y Bwrdd

Cyfarfodydd sydd ar y gweill
Dyddiad Math o gyfarfod Amser Lleoliad
8 Rhagfyr 2021 Y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes   I'w gadarnhau
9 Mawrth 2022 Y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes   Llundain
15 Mehefin 2022 Y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes   I'w gadarnhau
14 Medi 2022 Y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes   I'w gadarnhau
7 Rhagfyr 2022 Y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes   Llundain
Cyfarfodydd yn 2021  
16 Mehefin 2021 Agenda a Phapurau (Mehefin 2021)
26 Mai 2021 Agenda a Phapurau (Mai 2021)
10 Mawrth 2021 Agenda a Phapurau'r Pwyllgor Busnes (Mawrth 2021)
9 Mawrth 2021 Agenda a Phapurau (Mawrth 2021)

 

Cyfarfodydd yn 2020  
8 Rhagfyr 2020 Agenda a Phapurau'r Pwyllgor Busnes Rhagfyr 2020)
2 Rhagfyr 2020 Agenda a Phapurau (Rhagfyr 2020)
18 Tachwedd 2020 Papurau a fideo (Tachwedd 2020)
23 Medi 2020 Papurau'r Pwyllgor Busnes a fideo (Medi 2020)
16 Medi 2020 Papurau a fideo (Medi 2020)
26 Awst 2020 Cofnodion, papurau a fideo (Awst 2020)
17 Mehefin 2020 Munudau, papurau a fideo (Mehefin 2020)
11 Mawrth 2020 Munudau, papurau a fideo (Mawrth 2020)
21 Ionawr 2020 Munudau, papurau a fideo (Ionawr 2020)


Cyfarfodydd sydd wedi'u harchifo

 

Aelodau'r Bwrdd

Dylid datgan yr holl fuddiannau personol neu fusnes a allai cael eu gweld eu bod yn dylanwadu ar eu barn. Mae diddordebau o'r fath yn cynnwys cymryd rhan yn y diwydiant amaeth, bwyd a diwydiannau cysylltiedig.

Presenoldeb y Bwrdd

Dyma gofnod o bresenoldeb Aelodau'r Bwrdd yng nghyfarfodydd y Bwrdd, y Pwyllgor Busnes ac yn ARAC (Saesneg yn unig).

Ymrwymiadau'r Bwrdd

Mae cofnod o ymrwymiadau Aelodau'r Bwrdd i'w gweld isod (Saesneg yn unig).

Treuliau'r Bwrdd

Mae manylion treuliau busnes Aelodau'r Bwrdd i'w gweld drwy'r ddolen isod.

Treuliau'r Bwrdd (Saesneg yn unig)