Neidio i’r prif gynnwys

Heather Hancock - Cadeirydd ein Bwrdd

Daeth Heather Hancock yn Gadeirydd y Bwrdd ym mis Ebrill 2016. Cyn iddi fod yn Gadeirydd, roedd yn Ddirprwy Gadeirydd o fis Hydref 2015 ymlaen.
Diweddarwyd ddiwethaf
Thumbnail

Mae gan Heather Hancock nifer o rolau anweithredol eraill. Mae'n gyfarwyddwr anweithredol Rural Solutions Ltd ac yn ymddiriedolwr Chatsworth Settlement Trust. Mae'n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Gogledd Swydd Efrog, ac yn Gomisiynydd ar gyfer Comisiwn Cyngor Sir Gogledd Swydd Efrog sy’n adrodd ar gynaliadwyedd cymunedau gwledig anghysbell yn y sir.

Roedd yn Bartner Rheolu Deloitte yn y Deyrnas Unedig a'r Swistir rhwng 2008-2014, ac yn rhan o arweinyddiaeth fyd-eang Deloitte o 2010, wedi iddi ymuno â’r cwmni i arwain rhan o'r busnes Strategaethol yn y 2000au cynnar. Cyn ei rôl gweithredol gyda Deloitte, roedd Heather wedi'i hethol fel aelod o Fwrdd llywodraethu'r cwmni.

Yn 2013, derbyniodd Heather LVO yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei chyfraniad i Ymddiriedolaeth y Tywysog, lle’r oedd hi’n Ymddiriedolwr am fwy na degawd ac yn arwain cyfres o fentrau adfywio gwledig ar gyfer Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

Mae Heather yn byw yng Ngogledd Swydd Efrog.

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr mewn unrhyw gwmni neu sefydliad, gyda thâl neu’n ddi-dâl.

Mae Heather yn Gyfarwyddwr anweithredol Director of Rural Solutions Ltd, busnes cynghori ar gynllunio gwledig, pensaernïaeth a gwasanaethau busnes. Mae'r rôl hon yn rhan amser ac yn ddi-dâl.

Mae Heather yn Ymddiriedolwr Chatsworth Settlement Trust. Nid yw'n cael ei thalu am y rôl hon.

Mae Heather a'i gŵr yn Gyfarwyddwyr Amerdale Ltd, d/o PM&M, Greenbank Technology Park, Challenge Way, Blackburn, BB1 5QB.

Dyma fusnes y teulu, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu a buddsoddi yn eiddo tirol ac yn cynnig gwasanaethau ymgynghori ehangach. Mae Amerdale yn berchen ar rydd-ddaliad tafarn yn Nyffrynnoedd Swydd Efrog sy’n cael ei rhedeg gan denant. Mae Amerdale hefyd yn berchen neu'n rhannol berchen ar ystod o gwmnïau ac eiddo masnachol a phreswyl.

Yn bersonol a thrwy eu cwmni, mae Heather a'i gŵr yn berchen ar ychydig dros 3500 erw o ucheldiroedd/hawliau saethu cysylltiedig. Mae ganddyn nhw ddwy fferm â thenant, ynghyd â nifer o brydlesi ffermio llai ar waith. Nid yw Mr na Mrs Hancock nac Amerdale Ltd yn ffermio'n weithredol ar hyn o bryd. 

Gŵr

Cadeirydd Gweithredol a chyfranddaliwr Rural Solutions Ltd. Mae'i gŵr yn cael ei dalu am y rôl hon.

Aelod o Gynghrair Adar Hela Prydain.

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgareddau proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall.

Mae Heather a'i gŵr yn berchen ar ucheldir, ac maent yn derbyn Grant Stiwardiaeth Lefel Uwch am rywfaint o’r tir hwnnw. Maent hefyd yn derbyn taliadau sylfaenol PAC a rhenti gan ffermwyr sy’n denantiaid/buddiannau ffermio eraill.

Mae Heather hefyd yn cadeirio Bwrdd Grŵp ac Ymddiriedolwyr The Holker Group, sef grŵp o fusnesau teulu sy’n cwmpasu chwarela, twristiaeth, rasio ceffylau a rheoli eiddo. 

Sefydliadau, cymdeithasau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu rôl, ymlyniad neu aelodaeth o glybiau neu sefydliadau.

Mae Heather yn Is-lywydd Cymdeithas Amaethyddol Upper Wharfedale. Nid oes ganddi unrhyw fuddiannau ariannol ac nid yw'n cael ei thalu am y rôl.

Mae Heather yn aelod o Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol a Chlwb y Ffermwyr ac mae’n Gadeirydd y Fforwm Amaethyddiaeth. 

Mae hi hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg St John, Caergrawnt. 

Gŵr

Cadeirydd Ymddiriedolaeth Tai Dug Lancaster. Aelod o The East India Club, The Hawks Club, Clwb Criced Swydd Middlesex, y Sefydliad Rhostiroedd a Chlwb Rygbi Wharfedale.

Chwaer 

Gwirfoddolwr gyda HomeStart (elusen gofrestredig).

Brawd yng nghyfraith 

Partner yn Latham & Watkins.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

Cyfranddaliadau gyda Standard Life.