Heather Hancock - Cadeirydd ein Bwrdd

Daeth Heather Hancock yn Gadeirydd y Bwrdd ym mis Ebrill 2016. Cyn iddi fod yn Gadeirydd, roedd yn Ddirprwy Gadeirydd o fis Hydref 2015 ymlaen.
Diweddarwyd ddiwethaf

 

Mae gan Heather Hancock nifer o rolau anweithredol eraill. Mae'n gyfarwyddwr anweithredol Rural Solutions Ltd, yn ymddiriedolwr Chatsworth Settlement Trust, ac mae'n cadeirio Corff Llywodraethu Ysgol Giggleswick. Mae'n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Gogledd Swydd Efrog.

Roedd yn Bartner Rheolu Deloitte yn y Deyrnas Unedig a'r Swistir rhwng 2008-2014, ac yn rhan o arweinyddiaeth fyd-eang Deloitte o 2010, wedi iddi ymuno â’r cwmni i arwain rhan o'r busnes Strategaethol yn y 2000au cynnar. Cyn ei rôl gweithredol gyda Deloitte, roedd Heather wedi'i hethol fel aelod o Fwrdd llywodraethu'r cwmni.

Yn 2013, derbyniodd Heather LVO yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei chyfraniad i Ymddiriedolaeth y Tywysog, lle’r oedd hi’n Ymddiriedolwr am fwy na degawd ac yn arwain cyfres o fentrau adfywio gwledig ar gyfer Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae Heather yn byw yng Ngogledd Swydd Efrog.

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl

Mae Heather yn Gyfarwyddwr anweithredol Director of Rural Solutions Ltd, busnes cynghori ar gynllunio gwledig, amaethyddiaeth a gwasanaethau busnes. Mae'r rôl hwn yn rhan amser ac yn ddi-dâl.

Mae Heather yn Gadeirydd Llywodraethwyr ac Ymddiriedolwyr Ysgol Giggleswick, Settle, Gogledd Swydd Efrog, BD24 0DE. Mae’n ysgol breswyl a dyddiol annibynnol ar gyfer plant rhwng 3 ac 18. Nid oes ganddi unrhyw fuddiannau ariannol yn y cwmni. Nid yw'n cael ei thalu am y rôl hon.

Mae Heather yn Ymddiriedolwr Chatsworth Settlement Trust. Nid yw'n cael ei thalu am y rôl hon.

Mae Heather a'i gŵr yn Gyfarwyddwyr Amerdale Ltd, d/o PM&M, Greenbank Technology Park, Challenge Way, Blackburn, BB1 5QB.

Dyma fusnes y teulu, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu a buddsoddi yn eiddo tirol ac yn cynnig gwasanaethau ymgynghori ehangach. Mae Amerdale yn berchen ar gyfran o ganolfan siopa yn Settle, Gogledd Swydd Efrog, lle mae un o’r tenantiaid yn rhedeg bwyty.

Mae hefyd yn berchen ar dir rhydd-ddaliadol tafarn yn Nyffrynnoedd Swydd Efrog, sy’n cael ei redeg gan denantiaid hefyd. Mae’r tenantiaid yn gwbl gyfrifol am weithrediad y safleoedd arlwyo hyn. Mae Amerdale hefyd yn berchen ar ystod o gwmnïau ac eiddo preswyl a masnachol, neu’n berchen ar ran ohonynt. Caiff y rhain eu gosod o dan delerau masnachol. Mae’r cwmni’n berchen ar peth tir amaethyddol a hawliau saethu. Nid yw Amerdale wrthi’n cynnal unrhyw weithgareddau ffermio.

Gŵr

Cadeirydd Gweithredol a chyfranddaliwr Rural Solutions Ltd. Mae'i gŵr yn cael ei dalu am y rôl hon.

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion

Unrhyw fusnes, gweithgareddau proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall

Mae Heather a'i gŵr yn berchen ar dir amaethyddol ac ucheldirol yn Nyffrynnoedd Swydd Efrog, ac maent wedi derbyn Grant Stiwardiaeth Lefel Uwch. Nid ydynt yn ffermio, ond maent yn gosod y tir at ddibenion pori.

Sefydliadau, cymdeithasau neu gyrff

Aelodaeth o gyrff cyhoeddus, elusen neu ymddiriedolaeth gyhoeddus neu breifat arall, neu rôl, ymlyniad neu aelodaeth o glybiau neu sefydliadau.

Mae Heather yn Is-lywydd Cymdeithas Amaethyddol Upper Wharfedale. Nid oes ganddi unrhyw fuddiannau ariannol ac nid yw'n cael ei thalu am y rôl.

Mae Heather yn aelod o'r Fforwm Amaethyddiaeth, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol a Chlwb y Ffermwyr.

Gŵr

Cadeirydd Ymddiriedolaeth Tai Dug Lancaster. Aelod o The East India Club, The Hawks Club, Clwb Criced Swydd Middlesex, y Sefydliad Rhostiroedd a Chlwb Rygbi Wharfedale. Chwaer: gwirfoddolwr gyda HomeStart (elusen gofrestredig). Brawd yng nghyfraith: partner yn Latham & Watkins.

Cyfranddaliadau a buddsoddiadau

Unrhyw gyfranddaliadau, ac eithrio’r rheiny sy’n cael eu cadw gan gwmni buddsoddi neu drefniadau tebyg lle nad oes gan aelodau’r Bwrdd ddylanwad ar y ffordd y caiff y cyfranddaliadau eu rheoli.

Cyfranddaliadau gyda Standard Life.