James Wilson - Aelod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Amlinellu hanes proffesiynol a chymwysterau aelodau Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.
Diweddarwyd ddiwethaf

Ag yntau'n bysgotwyr trydydd cenhedlaeth, mae James wedi bod yn ymwneud yn bennaf â meithrin pysgod cregyn dwygragennog yn y Deyrnas Unedig ers 25 mlynedd.  Cafodd ei benodi gan weinidogion i Seafish yn 2008, sef corff ardollau diwydiant bwyd môr y Deyrnas Unedig, cyn ymuno â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn 2016.

James yw cadeirydd Pwyllgor Cynghori ar Bysgod Môr Cymru, corff sy'n cynnwys aelodau o'r diwydiant bwyd môr ar draws y gadwyn gyflenwi, sy'n gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau twf y cytunedig. Mae James hefyd yn Gyfarwyddwr ar Gymdeithas Pysgod Cregyn Prydain ar hyn o bryd, ac yn gyn-Gadeirydd ar ei Phwyllgor Molysgiaid.

Y tu hwnt i feithrin cregyn gleision, mae gan James ddiddordeb penodol mewn cryfhau'r cysylltiadau rhwng y pysgodfeydd a'r diwydiant dyframaeth yng Nghymru â Phrifysgolion a darparwyr ymchwil eraill. Mae'n gwneud hyn er mwyn ceisio darparu gwell tystiolaeth wyddonol i fod yn sail i'r ddau sector cynhyrchu bwyd môr hyn, a hefyd i fynegi eu potensial.

Buddiannau personol

Consultancies and/or direct employment

 • Cyfarwyddwr Deepdock Ltd
 • Cyfarwyddwr Pysgod Cregyn Môn Cyf
 • Cyfarwyddwr Cynhyrchwyr Cregyn Gleision Bangor Cyf
 • Cyfarwyddwr Cymdeithas Rheoli Trefn Pysgodfeydd Afon Menai
 • Aelod o Fwrdd Cymdeithas Pysgod Cregyn Prydain Fawr
 • Cyfarwyddwr Whannock Marine Research Ltd
 • Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Pysgod y Môr Cymru

Gwaith am ffi

 • Dim

Cyfranddaliadau

 • Dim

Clybiau a sefydliadau eraill

 • Dim

Buddiannau personol eraill

 • Dim

Buddiannau nad ydynt yn rhai personol

Cymrodoriaethau

 • Dim

Cymorth anuniongyrchol

 • Dim

Ymddiriedolaethau

 • Dim

Tir ac eiddo

 • Dim

Penodiadau cyhoeddus eraill

 • Dim

Buddiannau eraill nad ydynt yn rhai personol

 • Dim