2,4-dinitroffenol (DNP)

Peryglon DNP (2,4-dinitroffenol) a'r camau yr ydym ni'n eu cymryd i gyfyngu arno a lleihau'r risg i'r cyhoedd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r cemegyn 2,4-dinitroffenol (DNP) yn gemegyn diwydiannol hynod wenwynig a ddefnyddir yn bennaf fel plaladdwr. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl i golli pwysau yn gyflym. 

Er bod meddu ar DNP at ddibenion cyfreithlon a diwydiannol yn cael ei ganiatáu, mae'n anghyfreithlon ei werthu i'w fwyta gan bobl. 

Peryglu iechyd

Mae DNP wedi arwain at farwolaeth llawer o bobl yn y Deyrnas Unedig ers dechrau 2015, a gwneud nifer o bobl eraill yn ddifrifol wael.

Mae DNP yn wenwynig i bobl ac efallai y bydd y rhai sy'n ei gymryd yn profi:
 

  • teimlo'n gyfoglyd
  • chwydu
  • aflonyddwch
  • croen yn cochi
  • chwysu
  • teimlo'n benysgafn
  • cur pen
  • anadlu'n gyflym
  • curiad calon afreolaidd 

Gall cataractau a niwed i'r croen hefyd ddatblygu, yn ogystal â niwed i'r galon a'r system nerfol. Gall arwain at salwch difrifol a marwolaeth. 

Marchnata a gwerthu

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae DNP wedi cael ei farchnata a'i werthu fel modd o golli pwysau i ddefnyddwyr sy'n dymuno colli pwysau.

Er gwaethaf ei beryglon, mae DNP wedi dod yn boblogaidd ymhlith y cymunedau ffitrwydd a chorfflunwyr (bodybuilding) Gwyddom hefyd ei fod wedi cael ei werthu i ddefnyddwyr sy'n byw gydag anhwylderau bwyta neu sydd â phryderon delwedd y corff.

Nid yw'r rheiny sy'n hyrwyddo a gwerthu DNP yn pwysleisio'r effeithiau niweidiol.
 
Powdwr melyn yw DNP ond fel arfer mae'n cael ei wneud fel tabledi neu ar ffurf capsiwl cyn ei werthu i'r cyhoedd. Fe ellir ei werthu ar wefan, trwy gyfrif cyfryngau cymdeithasu, mewn siop atchwanegiadau bwyd neu drwy bobl yn y gampfa. 

Gweithgarwch yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd a'n partneriaid gorfodi'r gyfraith yn trin marchnata a gwerthu DNP i'w fwyta gan bobl yn ddifrifol. Gellir erlyn gwerthwyr DNP yn y Deyrnas Unedig am droseddau o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 ac o bosib, cyhuddiadau troseddol a allai fod yn fwy difrifol.

Gall pobl sy'n gwerthu'r cemegyn peryglus hwn wynebu dedfrydau carchar hir. 

Os ydych chi'n gweld DNP yn cael ei werthu mewn unrhyw ffurf, mae angen i chi roi gwybod i'r Uned Troseddau Bwyd Cenedlaethol cyn gynted â phosib. 

Os ydych chi wedi cymryd DNP, cysylltwch â meddyg neu weithiwr proffesiynol meddygol yn syth.