Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol ar gyfer bwyd anifeiliaid a hylendid bwyd

Ni sy'n datblygu'r Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol ar gyfer bwyd anifeiliaid a hylendid bwyd. Maent yn cynorthwyo awdurdodau lleol a busnesau i gynnal safonau a diogelu iechyd y cyhoedd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Caiff y Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol eu datblygu'n flynyddol drwy ymgynghori â 

 • Chynrychiolwyr o awdurdodau lleol
 • Safonau Masnach Cenedlaethol
 • Penaethiaid Bwyd Anifeiliaid Rhanbarthol 
 • Aelodau'r Panel Amaethyddol Cenedlaethol
 • Aelodau'r Panel Bwyd Anifeiliaid mewn Porthladdoedd

Amcanion

Mae ymgorffori'r Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol mewn rhaglen o reolaethau swyddogol yn annog Gweithredwyr Busnesau Bwyd Anifeiliaid i gydymffurfio drwy gamau gorfodi.

Dyma amcanion y Blaenoriaethau Cenedlaethol:

 • sicrhau cysondeb ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd anifeiliaid gonest a diwyd er budd y diwydiant bwyd anifeiliaid;
 • lleihau beichiau di-angen ar fusnes drwy ganolbwyntio gweithgarwch awdurdodau lleol ar feysydd cytunedig sy'n peri'r mwyaf o berygl i iechyd pobl a/neu anifeiliaid;
 • creu dull hyblyg ac effeithiol o ymyrryd sy'n seiliedig ar wybodaeth (intelligence), a chynnal lefelau priodol o fonitro cydymffurfiaeth ar draws Cymru a Lloegr;
 • cyflawni amcan strategol yr ASB sef 'Bwyd y Gallwn Ymddiried Ynddo' 
 • cynyddu ansawdd a chysondeb rheolaethau swyddogol ar draws Cymru a Lloegr
 • diogelu iechyd anifeiliaid a/neu'r cyhoedd.

Mae deddfwriaeth a chanllawiau i gefnogi awdurdodau lleol wrth ymgorffori'r blaenoriaethau hyn yn eu cynllun blynyddol o reolaethau swyddogol bwyd a bwyd anifeiliaid ar gael yn nogfennau'r Blaenoriaethau Gorfodi Cenedlaethol.

Amcanion 2017