Digwyddiadau Bwyd

Sut i roi gwybod am ddigwyddiad, sut i ymateb a sut i atal digwyddiad, yn ogystal â chynnal gwaith monitro a chynllunio.
Diweddarwyd ddiwethaf

Beth yw digwyddiad bwyd?

Ceir digwyddiad bwyd pan fydd pryderon am fygythiadau go iawn, neu amheuon am fygythiadau, i ddiogelwch, ansawdd neu ddilysrwydd bwyd yn gofyn ymyrryd er mwyn diogelu defnyddwyr.

Mae dau fath o ddigwyddiad:

  • halogi bwyd neu fwyd anifeiliaid ym meysydd prosesu, dosbarthu, manwerthu ac arlwyo – gan arwain at gamau i dynnu’r bwyd oddi ar y silffoedd neu ei alw yn ôl
  • digwyddiadau sy’n llygru’r amgylchedd fel tân, cemegion neu olew yn tasgu ac ymbelydredd yn gollwng, a allai gynnwys camau gwirfoddol neu orfodol

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Rydym yn arwain ar sut mae’r llywodraeth yn ymateb i ddigwyddiadau bwyd. Rydym ni’n gwneud hyn drwy fonitro patrymau diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a thrwy ddarparu canllawiau a gweithdai i’r diwydiant.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Atal digwyddiad

Mae’n rhaid i chi sicrhau bod y cynnyrch rydych yn ei ddarparu yn bodloni gofynion diogelwch. Mae’n rhaid i fusnesau bach a mawr gymryd yr holl mesurau rhagofalus posibl ar bob cam o’r gadwyn fwyd a bwyd anifeiliaid.

Gallwch chi gymryd y camau canlynol:

  • defnyddio ffynonellau rydych chi’n ymddiried ynddynt ar gyfer deunyddiau a chynhwysion crai 
  • defnyddio cynlluniau sicrwydd
  • defnyddio safonau rheoli diogelwch bwyd
  • rhoi systemau rheoli diogelwch bwyd ar waith
  • gofyn am help gan eich awdurdod lleol

Rydym ni wedi darparu dogfen i’ch helpu i atal ac ymateb i ddigwyddiadau bwyd

Digwyddiad bwyd yn eich busnes chi

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i chi ddweud wrthom ni a’ch awdurdod lleol neu awdurdod iechyd porthladd os oes digwyddiad bwyd. Bydd yr awdurdodau yn eich cynghori ar unrhyw gamau y bydd gofyn i chi eu cymryd.

Dylid tynnu’r cynnyrch yn ôl ar unwaith neu, os oes rhaid, ei alw yn ôl os ydych o’r farn ei fod yn anniogel. 

Ein cynllun rheoli digwyddiadau

Mae’r Cynllun Rheoli Digwyddiadau yn dangos i chi sut rydym yn bodloni ein cyfrifoldebau wrth ymateb i ddigwyddiadau bwyd nad ydynt yn arferol. Bydd y Cynllun yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd a’i brofi’n barhaus.

Diogelu ac amddiffyn bwyd a diod rhag ymosodiad bwriadol

Mae’r Sefydliad Safonau Prydeinig wedi creu canllaw hawdd ei ddefnyddio er mwyn helpu busnesau os nad oes gennych chi fyndediad at gyngor arbenigol yn y maes hwn. Nod y canllaw yw helpu busnesau bwyd ac eraill i osgoi a lleihau bygythiadau i’r cyflenwad bwyd a diod.

Mae 'PAS 96: Canllawiau ar ddiogelu bwyd a diod rhag ymosodiad bwriadol, 2017' yn disgrifio methodoleg rheoli risg a adnabyddir fel ‘Pwyntiau Rheoli Critigol Asesu Bygythiad'(TACCP)’. Gall pob busnes bwyd o unrhyw faint addasu’r canllawiau hyn, a hynny ar bob cam yn y gadwyn cyflenwi bwyd.

Gall y canllawiau eich helpu i asesu gwendidau posibl o ran twyll, unigolion sydd wedi’u hysgogi yn ideolegol a bygythiadau ‘mewnol’ eraill. Hefyd, ceir cyngor ar fygythiadau ar y we.