Gofynion hylendid personol ar gyfer eich staff

Beth mae'n rhaid i chi a'ch staff ei wneud i redeg eich safle mewn ffordd ddiogel a hylan.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rhaid i bob person sy'n gweithio mewn ardal trin bwyd gynnal lefel uchel o hylendid personol. 
Mae'n rhaid i staff wisgo dillad sydd:

 • yn addas
 • yn lân 
 • yn diogelu

Pan fo staff yn paratoi neu drin bwyd, dylent:

 • gadw eu gwallt yn ôl a gwisgo gorchudd pen addas, e.e. het neu net gwallt
 • peidio â gwisgo oriawr neu gemwaith (ac eithrio modrwy briodas)
 • peidio â chyffwrdd â'u hwyneb a'u gwallt, ysmygu, poeri, tisian, bwyta na chnoi gwm

Golchi dwylo

Mae golchi'n bwysig er mwyn helpu i atal bacteria niweidiol rhag lledaenu o ddwylo pobl. Mae'n rhaid i'r holl staff sy'n gweithio gyda bwyd olchi eu dwylo:

 • pan maent yn y gegin neu'r ardal baratoi
 • cyn paratoi bwyd
 • ar ôl cyffwrdd â bwyd amrwd
 • ar ôl trin gwastraff bwyd neu wagio bin
 • ar ôl glanhau
 • ar ôl chwythu eu trwyn
 • ar ôl cyffwrdd â ffonau, switshis golau, dolenni drws a thiliau 

Dylai staff sychu eu dwylo ar dywel tafladwy. Mae bacteria niweidiol yn gallu lledaenu ar ddwylo gwlyb neu laith. 

Defnyddiwch dywel tafladwy i gau'r tap.

Addas i weithio

Ni ddylech ganiatáu i unrhyw un drin bwyd neu gael mynediad at ardal trin bwyd: 

 • os ydynt yn dioddef o glefyd sy'n debygol o gael ei drosglwyddo trwy fwyd, neu gario clefyd o'r fath
 • os oes ganddynt glwyfau heintiedig, heintiau croen neu friwiau
 • os oes ganddynt ddolur rhydd

Os yw unrhyw un o'r rhain yn berthnasol i aelod o staff sy'n debygol o ddod i gysylltiad â bwyd, mae'n rhaid iddynt roi gwybod i'w rheolwr ar unwaith. Os yn bosibl, nodwch beth sydd wedi'i achosi.

Ni ddylai staff sydd â dolur rhydd neu sy'n chwydu ddychwelyd i'r gwaith hyd nes eu bod yn rhydd o unrhyw symptomau am 48 awr.

Hyfforddiant

Rhaid i fusnesau bwyd sicrhau bod unrhyw staff sy'n trin bwyd:

 • yn cael eu goruchwylio, eu cyfarwyddo a'u hyfforddi mewn hylendid bwyd 
 • wedi'u hyfforddi'n briodol ar gyfer y swydd

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd y busnes fod wedi'u hyfforddi'n ddigonol i'w galluogi i wneud hyn.

Gellir dysgu'r sgiliau a addysgir mewn rhaglenni hyfforddi swyddogol hefyd drwy:

 • hyfforddiant yn y gwaith
 • hunan-astudio 
 • profiad blaenorol perthnasol

Gofynion iechyd a diogelwch

Mae iechyd a diogelwch eich gweithwyr a'ch cwsmeriaid yn bwysig iawn.

Os oes gennych chi bump o weithwyr neu fwy, mae'n rhaid i chi fod â pholisi iechyd a diogelwch ysgrifenedig sy'n disgrifio'r trefniadau sydd ar waith.

Diogelwch tân

Bydd y mesurau diogelu y bydd angen i chi eu rhoi ar waith yn dibynnu ar ganlyniad asesiad risg tân o'r safle. 

Os ydych chi'n bwriadu addasu'ch safle, mae'n syniad da cael cyngor diogelwch tân cyn i chi ddechrau arni. Gallwch gael cyngor diogelwch tân gan eich awdurdod lleol.

Mae gan Gov.uk a'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch ragor o wybodaeth am ddiogelwch tân.

Canllawiau'r Diwydiant Bwyd

I gael rhagor o wybodaeth am hylendid ar gyfer eich busnes, gallwch chi brynu a darllen ein canllawiau ar wefan TSO. 

Gwneud a gwerthu brechdanau

Canllaw'r Diwydiant Bwyd ar Arfer Hylendid Da: Siopau Brechdanau a Sefydliadau Tebyg sy'n Gweini Bwyd

Canllaw'r Diwydiant ar Arfer Hylendid Da: Gweithgynhyrchu Brechdanau

Busnesau manwerthu

Canllaw'r Diwydiant Bwyd ar Arfer Hylendid Da: Manwerthu

Canllawiau Arfer Gorau ar gyfer Cynhyrchu Bwyd Wedi'i Oeri: Rhifyn 4