Gwerthu o bell, archebu drwy'r post a dosbarthu

Sut i reoli busnes bwyd os ydych chi'n gwerthu cynhyrchion ar-lein neu i’w dosbarthu.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae gwerthu o bell, archebu drwy'r post a dosbarthu yn golygu unrhyw werthu sy’n digwydd heb gysylltiad wyneb yn wyneb â'r defnyddiwr.

Mae dulliau gwerthu yn cynnwys:

 • ar-lein
 • negeseuon testun
 • galwadau ffôn
 • teledu rhyngweithiol
 • archebu drwy'r post

Sefydlu busnes

Mae gofyn i chi gofrestru â’ch cyngor lleol 28 diwrnod cyn agor. Gall adran iechyd yr amgylchedd eich cyngor hefyd gynnig cyngor ar gydymffurfio â chyfreithiau diogelwch bwyd a hylendid bwyd.

Gall adrannau Safonau Masnach gynnig cyngor cyffredinol ar ofynion cyfreithiol ar gyfer prynu a gwerthu nwyddau ar-lein.

Tymheredd

All foods must be delivered to consumers in a way that ensures that they do not become unsafe or unfit to eat. Foods that need refrigerating must be kept cool while they are being transported. This may need to be packed in an insulated box with a coolant gel or in a cool bag.

Food sent by post needs to be sent to consumers in packaging that is strong enough to remain intact. Once sent, the food should be delivered as quickly as possible, ideally overnight. When the order is made, the consumer must be told when they can expect delivery.

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi gwybodaeth i fusnesau ar werthu bwyd ar-lein. Maent yn amlinellu'r gofynion cyfreithiol a'r ystyriaethau diogelwch.

Rydym ni hefyd wedi cynhyrchu canllawiau i awdurdodau lleol wrth ddelio â busnesau sy'n gwerthu bwyd dros y rhyngrwyd.

Os ydych chi'n gwerthu bwyd drwy'r post neu dros y rhyngrwyd, mae'r bwyd yr ydych chi'n ei werthu yn ddarostyngedig i gyfraith bwyd y Deyrnas Unedig. Y prif gyfraith ar werthu o bell yw Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Chostau Ychwanegol) 2013. Mae'r gyfraith hon yn berthnasol i'r holl nwyddau sy'n cael eu gwerthu o bell, ac nid bwyd yn unig.

Mae'r pynciau cyfreithiol yn cynnwys:

 • diogelwch
 • cadw cofnodion
 • tynnu cynnyrch yn ôl
 • galw cynnyrch yn ôl
 • hylendid da
 • labelu
 • penodol i'r math o fwyd yr ydych chi'n ei werthu

Y prif bryder yw cyflwr y bwyd pan fydd yn cyrraedd y prynwr.

Mae'r gyfraith yn mynd i'r afael â:

 • yr wybodaeth y mae gofyn i'r gwerthwr ei darparu i'r cwsmer cyn gwerthu
 • hawliau i ganslo'r contract
 • adfer symiau sydd wedi'u talu wrth ganslo
 • adfer nwyddau gan y cwsmer ar ôl canslo
 • dosbarthu bwyd a diod i gartref neu weithle defnyddwyr

Os ydych chi'n gwerthu dros y rhyngrwyd, bydd Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb yr UE) 2002 hefyd yn berthnasol i'ch busnes.

Mae rhagor o wybodaeth am werthu ar-lein ac o bel lar gael ar wefan GOV.UK.

Canllawiau ar gyfer y diwydiant

Mae rhagor o ganllawiau ar gael yn ein Canllawiau ar gyfer y Diwydiant Bwyd ar Arfer Hylendid Da gyda Bwyd a Werthir drwy'r Post sydd ar gael drwy wefan y Llyfrfa (Saesneg yn unig).