Manteisio i'r eithaf ar eich sgôr hylendid bwyd

Mae ein pecyn cymorth yn helpu eich busnes bwyd i fanteisio i'r eithaf ar eich sgôr hylendid bwyd. Rydym ni'n darparu canllawiau ar ddelweddau, adnoddau i'w lawrlwytho a baneri y gallwch eu defnyddio ar gyfer eich gwefan.

Diweddarwyd ddiwethaf

Mae ein hadnoddau yn cynnig syniadau ar sut i hyrwyddo safonau hylendid a helpu i gynyddu nifer y cwsmeriaid sy'n dod drwy'r drws neu'n archebu ar-lein.

Sut mae'n gweithio

Delweddau

Rydym ni eisiau i fusnesau bwyd elwa ar y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB), a manteisio i’r eithaf ar eu sgôr hylendid bwyd'. Un ffordd o elwa ar sgôr dda yw ei chynnwys mewn deunyddiau a gweithgareddau hyrwyddo.

Er mwyn helpu busnesau i wneud hyn, rydym ni am i fusnesau bwyd ddefnyddio ein delweddau mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd neu hyrwyddo, sydd ar gael drwy’r dolenni isod.

Egwyddorion i'w dilyn

Food Hygiene Rating Scheme stickers are subject to UK trademark and may only be issued by local authorities operating the scheme.

Mae croeso i chi ddefnyddio’r holl ddelweddau, ar yr amod eich bod yn dilyn yr egwyddorion canlynol:

 • Ni ddylid addasu neu ddiwygio’r delweddau heb geisio ein caniatâd ymlaen llaw
 • Mae ein logo yn rhan hanfodol o ddyluniad y sticeri a’r tystysgrifau, a gellir ei ddefnyddio yn y cyd-destun hwn ond mae’n rhaid ceisio ein caniatâd ymlaen llaw cyn defnyddio ein logo mewn unrhyw gyd-destun arall.
 • Ni ddylai’r defnydd o frand y CSHB mewn deunyddiau hyrwyddo awgrymu neu gael ei gyfleu fel bod yr ASB yn ffafrio unrhyw fusnesau bwyd unigol, cadwyn o fusnesau bwyd, gwefan neu ap ar-lein
 • Os bydd sgôr unrhyw fusnes bwyd yn newid yn dilyn arolygiad, rhaid i’r delweddau sy’n cael eu defnyddio gael eu diweddaru neu eu tynnu oddi ar unrhyw ddeunyddiau hyrwyddo yr oeddent yn ymddangos ynddynt (e.e. bwydlen neu wefan).
 • Rydym yn atgoffa busnesau bwyd y gallai arddangos sgôr annilys neu defnyddio sgôr annilys mewn unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo fod yn drosedd dam ddeddfwriaeth safonau masnach, er enghraifft yn drosedd dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Anheg 2008.


Yng Nghymru, rhaid i fusnesau ddefnyddio’r deunyddiau dwyieithog yn unig, sydd ar gael drwy’r dolenni ar y dudalen hon.

Engreifftiau o faneri gwe wedi'u hanimeiddio

Baneri gwe i fusnesau eu defnyddio. Mae modd lawrlwytho pob baner a phob fersiwn statig.

Baneri gwe y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru 

Sut i arddangos sgôr ar-lein

We provide a selection of food hygiene rating badges to display on your online digital services, including on websites, apps, social media and emails. The clever bit is that they automatically update if a rating or inspection result changes. To get the badges for a business, go the business's individual page within our search tool.  The badge will link back to the business's individual page on our search tool.

Adnoddau i awdurdodau lleol eu lawrlwytho

  Enghreifftiau o dudalennau blaen taflenni

  Dyma dudalennau blaen dwy daflen a ddatgblygwyd fel rhan o'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd. Mae'r rhain ar gyfer awdurdodau lleol i'w rhannu â busnesau yn eu hardaloedd, ar ôl cynnwys logo'r awdurdod lleol.

  Tudalen flaen 'Mae'n dda i fusnes'

  Disgrifiad Cryno

   

  Tudalen flaen taflen 'Mae'n dod yn haws adnabod hylendid bwyd da yng Nghymru':