Neidio i’r prif gynnwys

Asesu ardaloedd cynhyrchu pysgod cregyn

Sut rydym ni'n asesu ardaloedd cynhyrchu pysgod cregyn.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydym ni'n asesu ac yn dosbarthu ardal gynhyrchu neu ailosod yn unol â Rheoliad CE 2019/627, Erthygl 56. 

Ni ellir dosbarthu ardal gynhyrchu neu ailosod pysgod cregyn hyd nes y cynhaliwyd asesiad o ffynonellau'r llygredd. Gall pobl ac anifeiliaid fod yn halogi'r ardal gynhyrchu neu ailosod.

Rhaid cynnal asesiadau ar wahanol adegau o'r flwyddyn i ddangos faint o lygryddion organig sy'n cael eu rhyddhau.

Gall hyn gynnwys:

 • darlleniadau glaw
 • trin dŵr gwastraff

Mae cylchrediad yn y dŵr yn effeithio ar sut mae llygryddion yn symud o gwmpas. Rhaid inni hefyd ddarganfod nodweddion y cylchrediad llygryddion yn yr ardal gynhyrchu gan ddefnyddio:

 • patrymau cyfredol
 • bathymetreg
 • cylch llanw

Bydd rhaglen samplu molysgiaid dwygragennog yn yr ardal gynhyrchu yn seiliedig ar:

 • y data mwyaf cywir o nifer o samplau dros amser
 • dosbarthiad daearyddol o'r pwyntiau samplu
 • amlder y samplu

Mae canlyniadau'r dadansoddiad mor gynrychioliadol â phosibl ar gyfer yr ardal o dan sylw.

Arolygon ar lanweithdra

Mae nifer o ffynonellau llygredd yn effeithio ar ardaloedd cynhyrchu ac ailosod pysgod cregyn. Rhaid i'r holl ardaloedd cynhyrchu ac ailosod pysgod cregyn newydd:

 • fod wedi cael asesiadau o ffynonellau'r llygredd
 • cael pwynt monitro cynrychioliadol ar gyfer samplu
 • sefydlu cynllun samplu

Ar ôl derbyn eich cais dosbarthiad pysgod cregyn, byddwn ni'n gofyn i'n contractir gynnal asesiad dros dro cyn cynnal arolwg ar lanweithdra.

Rydym ni ar hyn o bryd yn ystyried sut y bydd arolygon glanweithiol yn newid yn y dyfodol. Yn ystod y cyfnod hwn, cynhelir asesiadau pwynt monitro cynrychiadol dros dro ar gyfer pob cais newydd neu pan fydd ei angen ar gyfer rhai newidiadau i bwyntiau samplu.

Yr wybodaeth sy'n cael ei asesu yn ystod arolwg ar lanweithdra

Dyma'r wybodaeth a gaiff ei asesu:

 • lleoliad a graddfa'r pysgod cregyn
 • math o bysgodfa pysgod cregyn (rhywogaethau, dull cynaeafu, tymhorau cynaeafu)
 • lleoliad, math a chyfaint y gollyngiadau carthffosiaeth
 • lleoliad mewnbynnau afonydd a chyrsiau dŵr eraill (o fapiau OS/siartiau morwrol)
 • lleoliad y porthladdoedd a’r marinas o (fapiau OS/siartiau morwrol)
 • glawiad cyfartalog hanesyddol fesul mis
 • data microbiolegol presennol o ansawdd dŵr neu fonitro pysgod cregyn a gynhaliwyd yn yr un ardal neu ardaloedd cyfagos.

Asesiad pwyntiau monitro cynrychioliadol dros dro

Bydd asesiadau pwyntiau monitro cynrychioliadol dros dro yn cael eu cynnal ar gyfer pob cais newydd neu pan fo angen ar gyfer rhai newidiadau i bwyntiau neu ardaloedd samplu.

 • ar ôl i gais am gynaeafu gael ei wirio a'i dderbyn gennym ni, cynhelir asesiad pwyntiau monitro cynrychioladol dros dro er mwyn:
 • asesu ffynonellau llygredd
 • nodi pwyntiau monitro priodol
 • penderfynu ar y cynllun samplu i'r awdurdod lleol ei weithredu tuag at ddosbarthu'r ardal

Nid oes angen ymweliad ar y safle ac fe ellir ei gynnal dros sawl wythnos.

Mae angen deg sampl ar gyfer dosbarthu dros dro cyn y gall unrhyw gynaeafu masnachol ddechrau. Rhaid cymryd pob sampl o leiaf wythnos ar wahân.

Gall yr arolygon glanweithiol ac asesiadau pwyntiau monitro cynrychioladol dros dro gael eu defnyddio yn y dyfodol gan adrannau'r llywodraeth neu sefydliadau eraill mewn cysylltiad â rhaglenni buddsoddi mewn ansawdd dŵr.

Adroddiadau'r arolwg

Northern Ireland