Neidio i’r prif gynnwys

Cyflwyno cais am awdurdodiad cynnyrch wedi’i reoleiddio o 1 Ionawr 2021

Cyngor ar y weithdrefn awdurdodi newydd ar gyfer cynnyrch neu broses bwyd neu fwyd anifeiliaid wedi'i reoleiddio sydd angen cymeradwyaeth cyn ei roi ar y farchnad yn y Deyrnas Unedig (DU).
Diweddarwyd ddiwethaf

Cynhyrchion a phrosesau wedi'u rheoleiddio 

Bydd angen awdurdodiad ar rai cynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid wedi'u rheoleiddio cyn y gellir eu gwerthu yn y DU. Bydd angen yr awdurdodiad hwn ar gyfer y mathau canlynol o gynhyrchion sy'n cael eu rheoleiddio:

 • toddyddion echdynnu (extraction solvents) 
 • ychwanegion bwyd anifeiliaid
 • bwyd anifeiliaid at ddefnydd maethol neilltuol (PARNUTS)
 • bwyd anifeiliaid (prosesau dadwenwyno)
 • cyflasynnau
 • deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd (deunyddiau gweithredol/deallus)
 • deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd (ychwanegion plastig)
 • deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd (prosesau wedi'u hailgylchu)
 • ychwanegion bwyd
 • ensymau bwyd
 • organebau a addaswyd yn enetig fel bwyd a bwyd anifeiliaid
 • bwyd wedi’i arbelydru
 • bwydydd newydd (cais llawn)
 • bwydydd newydd (hysbysiad bwyd traddodiadol)
 • cyflasynnau mwg

Ar hyn o bryd, y Comisiwn Ewropeaidd sy’n awdurdodi'r cynhyrchion a'r prosesau hyn gan ddilyn asesiad risg gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA). O 1 Ionawr 2021, ar y cyd â Safonau Bwyd yr Alban, byddwn ni’n cymryd y cyfrifoldeb dros gynnal yr asesiad risg hwn a rhoi cyngor i weinidogion, a fydd yn penderfynu p'un a yw awdurdodiad yn briodol.

Awdurdodi cynhyrchion newydd wedi’u rheoleiddio

Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais i awdurdodi cynnyrch neu broses bwyd neu fwyd anifeiliaid wedi’u rheoleiddio ar ôl 1 Ionawr 2021, bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio ein gwasanaeth cynnyrch wedi’i reoleiddio.

Er mwyn lleihau unrhyw darfu, bydd ein hasesiad risg yn seiliedig ar y broses a ddatblygwyd gan EFSA. I gael rhagor o fanylion am yr hyn y bydd angen i chi ei gyflenwi gyda'ch cais, darllenwch ein canllawiau ar gyfer ymgeiswyr cynhyrchion wedi'u rheoleiddio.

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, byddwn ni'n cynnal gwiriadau cychwynnol i sicrhau ei fod yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol. Yna byddwn ni'n cynnal asesiad i benderfynu a yw'r cynnyrch neu'r broses yn ddiogel ar gyfer marchnad y DU.

Yn seiliedig ar hyn, byddwn ni’n gwneud argymhelliad i weinidogion a fydd yn penderfynu a ddylid awdurdodi'r cynnyrch. Os felly, gwneir hyn trwy ddeddfwriaeth.

Mae'r amseru ar gyfer hyn yn dibynnu ar gymhlethdod y cais a'r gyfundrefn benodol sydd, mewn rhai achosion, yn sefydlu terfynau amser mewn deddfwriaeth. Byddwn ni'n cadw mewn cysylltiad i egluro unrhyw elfennau o'r cais neu i geisio gwybodaeth ychwanegol os oes angen. 

Awdurdodiadau presennol

Os yw eich cynnyrch neu eich proses wedi'i hawdurdodi gan y Comisiwn Ewropeaidd a bod y ddeddfwriaeth angenrheidiol ar waith ac yn berthnasol erbyn diwedd y cyfnod pontio, bydd yr awdurdodiad hwnnw'n parhau'n ddilys yn y DU.

Bydd angen i chi ddefnyddio ein gweithdrefn awdurdodi i:

 • wneud newidiadau i awdurdodiad presennol 
 • adnewyddu awdurdodiad presennol

Awdurdodiadau presennol

Rydym ni’n cwblhau gweithdrefnau ar gyfer yr awdurdodiadau a gyflwynwyd i'r UE cyn diwedd y cyfnod pontio nad yw'r broses o’u hasesu wedi'i chwblhau eto. Byddwn ni’n darparu canllawiau maes o law.