Neidio i’r prif gynnwys

Gwerthu o bell, archebu drwy'r post a dosbarthu

Sut i reoli busnes bwyd os ydych chi'n gwerthu cynhyrchion ar-lein, ar gyfer tecawê neu i’w dosbarthu.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae gwerthu o bell yn golygu unrhyw werthu sy’n digwydd heb gysylltiad wyneb yn wyneb â'r defnyddiwr.

Mae dulliau gwerthu yn cynnwys:

 • ar-lein
 • negeseuon testun
 • galwadau ffôn
 • teledu rhyngweithiol
 • archebu drwy'r post

Sefydlu busnes

Mae gofyn i chi gofrestru â’ch cyngor lleol 28 diwrnod cyn agor. Gall adran iechyd yr amgylchedd eich cyngor hefyd gynnig cyngor ar gydymffurfio â chyfreithiau diogelwch bwyd a hylendid bwyd.

Gall adrannau Safonau Masnach gynnig cyngor cyffredinol ar ofynion cyfreithiol ar gyfer prynu a gwerthu nwyddau ar-lein.

Tymheredd

Rhaid danfon bwyd i ddefnyddwyr mewn ffordd sy'n sicrhau nad yw'r bwyd yn dod yn anniogel neu'n anaddas i'w fwyta. Rhaid cadw bwyd sydd angen bod mewn oergell yn oer wrth iddo gael ei gludo. Efallai y bydd angen pecynnu'r bwyd mewn blwch wedi'i inswleiddio neu â gel oeri neu mewn bag oeri.

Mae angen anfon bwyd a anfonir trwy'r post at ddefnyddwyr mewn deunydd pecynnu sy'n ddigon cryf i aros yn gyfan. Ar ôl ei anfon, dylid dosbarthu'r bwyd cyn gynted â phosibl, dros nos yn ddelfrydol. Ar ôl i'r defnyddiwr archebu, rhaid dweud wrtho pryd y gallai ddisgwyl y cynnyrch. 

Cofynion cyfreithiol ar gyfer bwyd sy'n cael ei werthu ar-lein

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi gwybodaeth i fusnesau ar werthu bwyd ar-lein. Maent yn amlinellu'r gofynion cyfreithiol a'r ystyriaethau diogelwch.

Rydym ni hefyd wedi cynhyrchu canllawiau i awdurdodau lleol wrth ddelio â busnesau sy'n gwerthu bwyd dros y rhyngrwyd.

Os ydych chi'n gwerthu bwyd drwy'r post neu dros y rhyngrwyd, mae'r bwyd yr ydych chi'n ei werthu yn ddarostyngedig i gyfraith bwyd y Deyrnas Unedig. Y prif gyfraith ar werthu o bell yw Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Chostau Ychwanegol) 2013. Mae'r gyfraith hon yn berthnasol i'r holl nwyddau sy'n cael eu gwerthu o bell, ac nid bwyd yn unig.

Mae'r pynciau cyfreithiol yn cynnwys:

 • diogelwch
 • cadw cofnodion
 • tynnu cynnyrch yn ôl
 • galw cynnyrch yn ôl
 • hylendid da
 • labelu
 • penodol i'r math o fwyd yr ydych chi'n ei werthu

Y prif bryder yw cyflwr y bwyd pan fydd yn cyrraedd y prynwr.

Mae'r gyfraith yn mynd i'r afael â:

 • yr wybodaeth y mae gofyn i'r gwerthwr ei darparu i'r cwsmer cyn gwerthu
 • hawliau i ganslo'r contract
 • adfer symiau sydd wedi'u talu wrth ganslo
 • adfer nwyddau gan y cwsmer ar ôl canslo
 • dosbarthu bwyd a diod i gartref neu weithle defnyddwyr

Os ydych chi'n gwerthu dros y rhyngrwyd, bydd Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb yr UE) 2002 hefyd yn berthnasol i'ch busnes.

Mae rhagor o wybodaeth am werthu ar-lein ac o bel lar gael ar wefan GOV.UK.

Canllawiau ar gyfer y diwydiant

Mae rhagor o ganllawiau ar gael yn ein Canllawiau ar gyfer y Diwydiant Bwyd ar Arfer Hylendid Da gyda Bwyd a Werthir drwy'r Post sydd ar gael drwy wefan y Llyfrfa (Saesneg yn unig).