Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Gwneud cais am gymeradwyaeth ar gyfer sefydliad cig neu sefydliad bwyd

Gwneud cais am gymeradwyaeth ar gyfer sefydliad bwyd neu sefydliad cig gan awdurdod lleol

Sut i wneud cais am gymeradwyaeth gan awdurdod lleol, y broses gymeradwyo a’r hawl i apelio.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Mai 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Mai 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

 Rhestr o sefydliadau a gymeradwyir gan awdurdod lleol. 

Os ydych yn meddwl efallai y bydd angen cymeradwyaeth arnoch, bydd angen i chi gysylltu â’ch awdurdod lleol cyn gwneud cais.

Pryd na fydd angen i chi wneud cais am gymeradwyaeth

Mae rhai eithriadau rhag y gofyniad i gael cymeradwyaeth gan awdurdod lleol, gan gynnwys:

  • eich bod ond yn gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd 
  • eich bod yn fusnes manwerthu sy’n cyflenwi cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid i fusnesau eraill (gan gynnwys arlwywyr) ar sail ymylol, lleol a chyfyngedig

Yn ogystal, efallai y bydd eithriad ar gael yn dibynnu i ba raddau y byddwch yn dymuno cyflenwi bwyd sy’n dod o anifeiliaid i fusnesau eraill. Dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol i benderfynu a allwch hawlio eithriad o’r fath rhag yr angen i gael gymeradwyaeth.

Os nad oes angen i fusnes bwyd gael cymeradwyaeth, rhaid i chi gofrestru eich busnes bwyd gyda’r awdurdod lleol o leiaf 28 diwrnod cyn agor. Os ydych chi eisoes yn masnachu a heb gofrestru, mae angen i chi wneud hynny cyn gynted â phosib.

Bydd dal rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer rheoli tymheredd a dull storio unrhyw fwyd a gludir gennych.

Gwneud cais am gymeradwyaeth gan awdurdod lleol

Asesiad cymeradwyo

I gael cymeradwyaeth, bydd rhaid i sefydliadau fodloni’r holl ofynion perthnasol:

Ni allwch ddechrau masnachu cyn cael cymeradwyaeth. Ni chewch redeg busnes sydd angen ei gymeradwyo oni bai eich bod wedi cael cymeradwyaeth amodol neu lawn ar gyfer eich gweithgarwch arfaethedig gan yr awdurdod lleol. Os byddwch yn dechrau masnachu heb gymeradwyaeth, mae’n drosedd a all arwain at erlyniad.

Ar ôl eu cymeradwyo, caiff manylion y safle ynghyd â gwybodaeth am y mathau o fwyd a gynhyrchir eu hychwanegu at y rhestr o sefydliadau cymeradwy.

Yr hawl i apelio

Mae gennych hawl i apelio yn erbyn penderfyniad a wneir gan yr awdurdod lleol yn gwrthod cymeradwyo eich busnes. 

Cewch apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw i’r llys perthnasol. Bydd rhaid i chi gyflwyno apêl o fewn mis o’r dyddiad y cawsoch eich hysbysu am y penderfyniad.

Rhestr o sefydliadau bwyd cymeradwy