Gwneud cais i gymeradwyo sefydliad cig

Sut i wneud cais i gymeradwyo lladd-dy, ffatri dorri a sefydliad trin helgig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'n rhaid i ladd-dai, ffatrïoedd torri a sefydliadau trin helgig gael eu cymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon cyn gallu gweithredu. 

Sefydliadau cyfanwerthu cig 

I wneud cais o'r fath gallwch un ai wneud cais ar-lein, neu lawrlwytho'r ffurflen gais.

Pan ddaw eich cais i mewn, bydd un o'n swyddogion milfeddygol yn cysylltu â chi o fewn pythefnos i drefnu ymweliad i gynnal asesiad. 

Asesu am gymeradwyaeth

Bydd offer a strwythur eich sefydliad yn cael ei asesu, ynghyd â'ch system rheoli diogelwch bwyd, fel rhan o'r broses gymeradwyo. 

Nid oes hawl gennych weithredu tan i chi gael eich cymeradwyo'n amodol. 

Ar ôl eich cymeradwyo, bydd swyddog milfeddygol o'r ASB yn dychwelyd o fewn tri mis i asesu cynhyrchiad a'ch cydymffurfiaeth â holl ofynion hylendid  Rheoliad 852/2004Rheoliad 853/2004.

Yr hawl i apelio

Mae gennych yr hawl i apelio penderfyniad yr ASB os caiff eich safle ei wrthod dan Reoliad 12 Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd a Bwyd Anfeiliaid (Cymru) 2009

Gallwch gyflwyno apêl un mis o'r dyddiad y cawsoch eich hysbysu am benderfyniad yr ASB. 

Polisi gweithredu

Mae'r polisi gweithredu (isod, Saesneg yn unig) yn egluro'r broses ymgeisio a phenderfynu ar geisiadau wrth gymeradwyo eich busnesau. Mae hefyd yn egluro o dan ba amgylchiadau y bydden ni'n tynnu eich cymeradwyaeth yn ôl.

Mae'r ddogfen hon ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd sydd eisoes â busnes bwyd cymeradwy, ac o bosibl:

  • lladd-dai
  • ffatrioedd torri
  • sefydliadau trin helgig
  • marchnadoedd cyfanwerthu (wholesale)

 

 

 

 

 

 

Cysylltiadau Tîm