Neidio i’r prif gynnwys

Gwneud cais i gymeradwyo sefydliad cig

Sut i wneud cais i gymeradwyo lladd-dy, ffatri dorri, marchnad cyfanwerthu cig a sefydliad trin helgig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Mae'r sefydliadau canlynol yn gofyn am reolaeth milfeddygol a rhaid i ni eu cymeradwyo cyn iddynt ddechrau masnachu:

  • lladd-dai 
  • ffatrïoedd torri
  • sefydliadau trin helgig
  • marchnadoedd cyfanwerthu cig
Ni allwch chi ddechrau masnachu cyn cael eich cymeradwyo.  Ni ddylech ddechrau unrhyw weithgarwch busnes sy'n gofyn am gymeradwyaeth oni bai eich bod wedi cael cymeradwyaeth amodol neu lawn ar gyfer y gweithgarwch arfaethedig gan yr ASB. Os byddwch chi'n dechrau masnachu heb gymeradwyaeth, mae'n drosedd a all arwain at erlyniad.

Bydd angen i chi wneud cais i gymeradwyo sefydliad bwyd os rydych chi'n berchen ar:

  • sefydliad cig
  • sefydliad pysgod a physgod cregyn
  • sefydliad cynnyrch llaeth
  • sefydliad cynnyrch anifeiliaid

Asesiad cymeradwyo

Fel rhan o'r broses gymeradwyo, byddwn ni'n asesu:

  • offer a strwythur eich sefydliad
  • eich system rheoli diogelwch bwyd, fel rhan o'r broses gymeradwyo.

Nid oes hawl gennych chi weithredu tan i chi gael eich cymeradwyo'n amodol.

Ar ôl eich cymeradwyo, bydd un o'n swyddogion milfeddygol yn cysylltu â chi o fewn tri mis i asesu cynhyrchiad a'ch cydymffurfiaeth â holl ofynion hylendid Rheoliad 852/2004Rheoliad 853/2004.

Ar ôl cymeradwyo, mae manylion y safle ynghyd â gwybodaeth am y mathau o fwyd a gynhyrchir yn cael eu hychwanegu at restr sefydliadau bwyd cymeradwy y Deyrnas Unedig a sefydliadau bwyd cymeradwy yr Undeb Ewropeaidd.

Gwneud cais am gymeradwyaeth

Ewch ati i lenwi’r ffurflen gais berthnasol a'i hanfon at: 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Tîm Cymeradwyo
Ystafell 112, Kings Pool
Peasholme Green
Caerefrog YO1 7PR

Pan ddaw eich cais i mewn, bydd un o'n swyddogion milfeddygol yn cysylltu â chi o fewn pythefnos i drefnu ymweliad i gynnal asesiad.

Yr hawl i apelio

Mae gennych chi hawl i apelio yn erbyn ein penderfyniad os caiff eich safle ei wrthod dan Reoliad 12 o Reoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd 2009.

Gallwch chi gyflwyno apêl un mis o'r dyddiad y cawsoch wybod am y penderfyniad.

Polisi gweithredu

Mae'r polisi gweithredu yn egluro'r broses ymgeisio a phenderfynu ynghylch cymeradwyo eich busnes. Mae hefyd yn egluro o dan ba amgylchiadau y byddem yn tynnu eich cymeradwyaeth yn ôl.
Mae'r ddogfen hon ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd sydd eisoes â busnes bwyd cymeradwy, ac o bosibl: 

•    lladd-dai 
•    ffatrïoedd torri
•    sefydliadau trin helgig
•    marchnadoedd cyfanwerthu

Rhestr o sefydliadau bwyd cymeradwy

•    Sefydliadau bwyd cymeradwy’r DU
•    Sefydliadau bwyd cymeradwy’r UE

 

Cysylltiadau Tîm