Neidio i’r prif gynnwys

Mae'r Deyrnas Unedig wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Os yw eich busnes yn delio mewn bwyd, neu fwyd anifeiliaid, bydd eich cyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn ddiogel yn parhau'n ofyniad cyfreithiol ar ôl 31 Ionawr 2020. Ar y dyddiad hwnnw, fe wbaeth y Deyrnas Unedig (DU) ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE) a chychwyn ar gyfnod pontio tan ddiwedd 2020.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yn ystod y cyfnod pontio, bydd busnesau'n gallu masnachu gyda'r UE ar yr un telerau ag o'r blaen. Ni fydd unrhyw newidiadau brys, y bydd angen i chi baratoi ar eu cyfer, yn dod i rym cyn 1 Ionawr 2021.

Gofynion cyfredol:

Y cyfnod pontio

Mae cyfnod pontio nawr hyd at ddiwedd 2020 tra bo'r DU a'r UE yn negodi trefniadau ychwanegol.

Bydd y rheolau presennol ar fasnach, teithio a busnes ar gyfer y DUu a'r UE yn parhau i fod yn gymwys yn ystod y cyfnod pontio. Mae hyn yn cynnwys rheolau ar fwyd a bwyd anifeiliaid.

Bydd rheolau newydd yn dod i rym ar 1 Ionawr 2021.

Dylech baratoi nawr. Ewch i gov.uk/transition i gael gwybod rhagor am y camau y gall eich busnes eu cymryd nawr i baratoi ar gyfer 2021.

Deddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid yr UE

Mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn darparu, pan fyddwn yn ymadael â’r UE, y bydd rhai deddfwriaethau’r UE sy’n uniongyrchol berthnasol yn cael ei throsi’n gyfraith y DU.
 
Mae'r Ddeddf yn rhoi pwerau i gywiro cyfraith yr UE sy'n cael ei chadw, fel ei bod yn gweithredu'n effeithiol fel cyfraith y DU. Gwnaed y cywiriadau hyn trwy offerynnau statudol (OS). Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi gwneud nifer o'r rhain, yn dilyn ein hymgynghoriad ar ddull arfaethedig tuag at gyfraith yr UE a ddargedwir ar gyfer diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid. Cyhoeddir yr holl OSau sy'n gysylltiedig a’n hymadawiad â’r UE ar legislation.gov.uk, ac maent yn cynnwys 'Ymadael â’r UE' yn eu teitl.

Sut mae'r ASB wedi paratoi ar gyfer y DU yn ymadael â’r UE

Nid yw Ymadael â'r UE wedi newid ein prif flaenoriaeth, sef sicrhau bod bwyd y DU yn parhau i fod yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label. Drwy gydweithio, bydd yr ASB yn sicrhau ein bod ni'n parhau i fwynhau'r lefelau diogelwch bwyd a diogelwch defnyddwyr uchaf pan fo'r DU yn ymadael â'r UE. Trwy gydol y cyfnod pontio ac ar ôl hynny, rydym ni wedi ymrwymo i sefydlu trefn reoleiddio gadarn ac effeithiol a fydd yn golygu y gall busnes barhau fel arfer.

 

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB ac Ymadael â'r UE
 

Mis y cyfarfod Manylion
Mawrth 2020
Ionawr 2020
Medi 2019
Mehefin 2019
Mawrth 2019
Rhagfyr 2018
Medi 2018
Mehefin 2018
Medi 2017