Neidio i’r prif gynnwys

Mesurau ymateb Covid ar gyfer rheolaethau cig swyddogol

Penodol i Lloegr a Cymru
Gwybodaeth am y mesurau rheolaethau swyddogol ar gig sydd ar gael i awdurdodau cymwys ym Mhrydain Fawr mewn perthynas â lladd-dai i helpu i gynnal y gadwyn cyflenwi bwyd a sicrhau diogelwch defnyddwyr a lles anifeiliaid.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae Rheoliad a Ddargedwir (Undeb Ewropeaidd) 2020/466 yn ymwneud â Phrydain Fawr (fel y'i ddiwygiwyd gan Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Iechyd Planhigion ac ati) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020 a'r Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mesurau Dros Dro) (Coronafeirws) (Diwygio) 2021) yn galluogi awdurdodau cymwys i gyflwyno mesurau o fewn paramedrau cyfreithiol caeth i fynd i'r afael â tharfiadau difrifol i systemau rheoli swyddogol sy'n deillio o'r pandemig Covid.

Mae Erthygl 2 y Rheoliad a ddargedwir yn ei gwneud yn ofynnol i fesurau a gymerir gan awdurdodau cymwys ym Mhrydain Fawr gael eu cyhoeddi ar-lein. Rhestrir y mesurau sy'n ymwneud â'r rheolaethau swyddogol ar gig isod.

O dan ddull wrth gefn haenog a sefydlwyd yn gynnar yn y pandemig, dim ond pan na fydd unrhyw ddewisiadau eraill posib sydd ar gael yn unol â Rheoliad a ddargedwir (UE) 2017/625 a ddargedwir ar Reolaethau Swyddogol (fel y'u diwygiwyd) y mae'r mesurau hyn ar gael i'w defnyddio gan awdurdodau cymwys.

Mesurau sy'n ymwneud â rheolaethau cig swyddogol

Rheolaethau swyddogol dan arweiniad Milfeddygon Swyddogol a ddarperir mewn sefydliadau cig cymeradwy: Mesurau sydd ar gael i awdurdodau cymwys ym Mhrydain Fawr o dan Erthygl 3 o Reoliad (UE) 2020/466 (fel y'i diwygiwyd):

i. Gall yr awdurdod cymwys perthnasol ganiatáu i Gynorthwywyr Swyddogol (OAs) dan hyfforddiant ymgymryd â rhai tasgau arolygu risg isel o dan oruchwyliaeth Milfeddyg Swyddogol (OV) neu OA. 

ii. Gall yr awdurdod cymwys perthnasol ganiatáu i archwiliad ante-mortem gael ei gynnal gan OA sy'n Aelod o Goleg Brenhinol y Milfeddygon (MRCVS).

iii. Gall yr awdurdod cymwys perthnasol ganiatáu archwiliad post-mortem gohiriedig (archwiliad oer) o anifeiliaid mewn sefydliadau capasiti isel i'w gynnal gan OA.

iv. Gall yr awdurdod cymwys perthnasol benodi swyddogion sydd wedi bod yn OAs ac OVs o’r blaen sydd bellach yn gweithio fel staff gweithredwyr busnesau bwyd, i gynnal gweithgareddau cyfyngedig i gefnogi archwiliad post-mortem o dan oruchwyliaeth OVs mewn ffatrïoedd cig coch penodol.

Gogledd Iwerddon

O dan delerau Protocol Gogledd Iwerddon, mae cyfraith benodol yr UE, gan gynnwys Rheoliad (UE) 2020/466 (fel y'i diwygiwyd) yn uniongyrchol berthnasol yng Ngogledd Iwerddon. O dan gyfraith yr UE, mae'r mesurau uchod ar gael yn yr un modd i'r awdurdod cymwys i'w defnyddio lle bo angen yng Ngogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd, mae'r mesurau hyn ar gael i'r awdurdod cymwys yng Ngogledd Iwerddon fel rhan o'r un dull haenog.