Mewnforio bwydydd risg uchel

Manylion cynyrchion penodol sydd wedi'u hatal rhag dod i mewn i'r Undeb Ewropeaidd, oni bai eu bod yn bodloni amodau penodol.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae’n rhaid i’r holl gynhyrchion a gânt eu mewnforio i’r Deyrnas Unedig (DU) gydymffurfio â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar halogion. Mae’r cyfreithiau hyn ar waith i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Mae mathau penodol o fwydydd sy’n cael eu hystyried yn rhai ‘risg uchel’. Os ydych chi’n ymwneud â’r broses o fewnforio bwyd o drydedd gwlad, sef gwlad y tu allan i’r UE, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r canllawiau hyn.

Os nad yw cynhyrchion a gaiff eu mewnforio yn bodloni’r safonau cywir, ni fyddant yn cael dod i mewn i’r UE. Mae’n bwysig nodi mai dim ond drwy Fannau Cyrraedd Dynodedig y gellir mewnforio cynhyrchion, lle mae’n rhaid gwirio dogfennau ac efallai gwirio’r cynhyrchion cyn y gellir eu rhyddhau. Os ydych chi’n mewnforio bwydydd sy’n cynnwys halogion, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn mewnforio drwy Fan Cyrraedd Dynodedig sy’n gallu gwirio eich cynnyrch.

Gellir ystyried bod cynhyrchion yn rhai risg uchel os ydynt yn cynnwys:

 • halogion – mycotocsinau ac afflatocsinau
 • plaladdwyr
 • rhywogaethau ac olewau palmwydd wedi’u halogi
 • salmonela

Mae gwybodaeth am gynhyrchion risg uchel, gwlad tarddiad ac amlder gwiriadau ar gael yn Atodiad I Rheoliad 669/2009 fel y'i diwygiwyd gan Reoliad 2018/941.

Rhagor o wybodaeth am gynhyrchion risg uchel mewn perthynas â gweithredwyr busnesau bwyd a bwyd anifeiliaid.

Lefelau afflatocsinau mewn bwyd wedi’i fewnforio

Mae afflatocsinau yn fath o docsin a ganfyddir yn naturiol mewn bwyd, a chânt eu cysylltu â chanser os cânt eu bwyta mewn lefelau uchel. Gall rhai sbeisys, cnau, ffrwythau wedi’u sychu a grawnfwydydd, gan gynnwys cynhyrchion grawnfwyd fel grawnfwydydd brecwast, gynnwys lefelau uchel o afflatocsinau. 

Mae terfynau ar lefelau’r afflatocsinau a ganiateir mewn bwydydd a fewnforir i’r UE, ac mae’n bosibl bod rhaid profi rhai cynhyrchion. Mae’r mesurau rheoli cyson sy’n effeithio ar fewnforio cynhyrchion penodol o wledydd penodol yn yr UE ar gael yma.

Er mwyn gweld y mesurau diogelu ar gyfer cynhyrchion penodol a effeithir arnynt gan halogiad afflatocsinau, bydd gofyn i chi edrych ar Reoliad 884/2015, gan gynnwys y diwygiadau yn Rheoliad 2016/24 Rheoliad 2016/2106.

Mewnforio cynnyrch o India

Isod mae eitemau bwyd eraill sydd mewn perygl o gael eu halogi ac sydd â rheoliad ar gyfer eu mewnforio i’r UE.

Os ydych yn mewnforio’r cynhyrchion canlynol, mae gofyn i chi fod yn ymwybodol o reoliadau penodol:

Mewnforio cynnyrch o Tsieina

Mae’n rhaid i gynhyrchion sy’n deillio o anifeiliaid a gaiff eu mewnforio o Tsieina gydymffurfio ag amodau iechyd penodol.

Gall y cynhyrchion canlynol ddod i mewn i’r UE cyn belled â bod llwythi (consignments) yn cydymffurfio â’r rheolau canlynol:

 • maent yn destun gwiriadau cyn-allforio am bresenoldeb chloramphenicol a nitrofurans, sy’n feddyginiaethau milfeddygol anghyfreithlon, a’u metabolion
 • mae ganddynt ddatganiad wedi’i lofnodi gan yr awdurdod cymwys yn Tsieina gyda chanlyniadau'r gwiriadau dadansoddi.

Cynhyrchion pysgodfeydd yw’r holl gynhyrchion sy’n deillio o bysgod. Mae dyframaeth yn fath o gynnyrch pysgodfeydd sydd wedi’i ffermio.

Mae’n rhaid i lwythi dyframaeth fod yn destun gwiriadau cyn allforio am bresenoldeb malachite green, crystal violet a’u metabolion. Mae’r rhaid i lwythi dyframaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan yr awdurdod cymwys yn Tsieina gyda’r canlyniadau dadansoddi.

I weld y mesurau rheoli llawn a rhestr lawn o gynhyrchion dan reolaeth, cymerwch gip ar Benderfyniad y Comisiwn.

Mae’r cyfyngiadau mewnforio ar rai cynhyrchion dofednod o Tsiena yn parhau i fod ar waith oherwydd achos o ffliw adar.

Mewnforio cynnyrch o Ukrain neu Japan

Os ydych chi’n mewnforio cynnyrch o Ukrain neu Japan, dylech ddilyn Rheoliad UE 2016/6 sy'n gweithredu amodau arbennig sy’n llywodraethu ar fewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid sy’n deillio neu a anfonwyd o Japan yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Fukushima.

Bwydydd sydd wedi’u cyfyngu

Saws soi sy’n cynnwys 3-MCPD

Mae rhai mathau o saws soi yn cynnwys cemegyn peryglus o’r enw 3-MCPD. Mae cyfyngiadau ar lefelau 3-MCPD a ganiateir mewn cynhyrchion a gaiff eu mewnforio i’r DU a’r UE.  

Maent fel a ganlyn 

 • gall saws soi gynnwys lefelau o 3-MCPD heb fod yn uwch na 0.02 mg/kg
 • mae hyn ar gyfer y cynnyrch hylif sy’n cynnwys 40% sylwedd sych, sydd gyfystyr ag uchafswm o 0.05 mg/kg yn y sylwedd sych

Gwaharddiad ar fewnforio melysion jeli

Mae cyfyngiadau o fewn yr UE ar ychwanegion a ganiateir mewn rhai melysion jeli gan fod perygl o dagu.

 • Mae defnyddio, wrth gynhyrchu ‘jeli cwpanau bach’, ychwanegion penodol a nodir yn Atodiad II Rheoliad 1333/2008 a gwerthu’r cwpanau hyn, wedi’i wahardd.
 • Yn ogystal, mae defnyddio E425 konjac mewn unrhyw felysion jeli, gan gynnwys jeli cwpanau bach, a gwerthu melysion o’r fath, wedi’i wahardd o dan Reoliad 1333/2008. 
 • Caiff y darpariaethau hyn eu gorfodi gan Reoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013.

Gwaharddiad ar fewnforio kava kava 

Mae’r ‘Kava Kava’, sy’n aelod o deulu’r pupryn, yn feddyginaeth berlysieuol draddodiadol ar gyfer trin gorbryder. Mae’r perlysieuyn wedi'i wahardd ers 2003 oherwydd pryderon am ei effeithiau gwenwynig ar yr iau/afu. Ni ellir mewnforio atchwanegiadau kava kava, nac unrhyw fwydydd sy’n cynnwys y perlysieuyn hwn, i’r UE.

Lliw (dye) anghyfreithlon mewn sbeisys ac olewau palmwydd

Mae rhai sbeisys penodol mewn perygl o gael eu halogi. Mae awdurdodau bwyd yr UE yn rheoleiddio mewnforion risg uchel. Os yw lefel y lliw anghyfreithlon yn uwch na 0.5 rhan fesul miliwn (0.5ppm), cânt eu gwrthod.

Dyma’r rhywogaethau sydd mewn perygl o gael eu halogi â lliwiau anghyfreithlon:

 • tsili wedi’i sychu
 • cynhyrchion tsili 
 • powdwr cyri 
 • olew palmwydd