Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid

Mae ‘mewnforio’ yn cyfeirio at gynhyrchion sy’n dod o du allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE) yn unig. Gall mewnforio cynhyrchion sy’n deillio o anifeiliaid neu gynhyrchion pysgodfeydd olygu peryglon posibl, a dylai pob busnes sy’n ymwneud â’r broses hon fod yn ymwybodol ohonynt.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae hyn yn cynnwys y grwpiau bwyd canlynol:

 • cig, gan gynnwys cig ffres, cynhyrchion cig, cig wedi’i friwio (minced meat), paratoadau cig, cig dofednod (poultry), cwningen, cig anifeiliaid hela a gaiff eu ffermio a chig anifeiliaid hela gwyllt
 • wyau a chynhyrchion wyau
 • pysgod a chynhyrchion pysgod
 • llaeth a chynhyrchion llaeth
 • mêl
 • gelatin a chynhyrchion gelatin 

Mae’n rhaid dilyn rheolau tebyg wrth fewnforio cynhyrchion cyfansawdd sy’n cynnwys cynnyrch anifeiliaid.

Dyma ddiffiniad o gynnyrch cyfansawdd:

 • bwyd sy’n cynnwys cynhyrchion anifeiliaid wedi’u prosesu a chynhyrchion sy’n deillio o blanhigion e.e. tiwna mewn tun
 • lle mae prosesu’r cynnyrch cynradd yn hanfodol er mwyn cynhyrchu’r bwyd terfynol

Mewnforio o wlad y tu allan i’r UE

Mae gofyn i’r rheiny sy’n ymwneud â mewnforio cynhyrchion sy’n deillio o anifeiliaid o wlad y tu allan i’r UE:  

 • roi gwybod i’r man rheoli ar y ffin cyn i unrhyw gynhyrchion o’r fath gyrraedd 
 • cyflwyno unrhyw ddogfennau perthnasol i’r Man Rheoli ar y Ffin, gan gynnwys y dystysgrif iechyd wreiddiol. Mae’r math o dystysgrif sydd ei hangen yn dibynnu ar y math o gynnyrch a’r wlad tarddiad
 • cyflwyno’r nwyddau i’r Man Rheoli ar y Ffin i’w gwirio’n filfeddygol
 • talu’r holl gostau sydd ynghlwm ag arolygu’r nwyddau
 • cadw’r CHED, a roddir ar ôl cael caniatâd, am flwyddyn ar y pwynt cyntaf y mae’r nwyddau yn ei gyrraedd yn yr UE

Nid oes angen i unrhyw ychwanegion bwyd sy'n cael eu pecynnu ar gyfer y defnyddiwr terfynol sy'n cynnwys glwcosamin, chondroitin, neu chitosan, gael eu mewnforio drwy Fan Rheoli ar y Ffin ac nid ydynt yn destun gwiriadau milfeddygol.

Mannau Rheoli ar y Ffin

Mae Mannau Rheoli ar y Ffin yn trin a thrafod cynhyrchion sy’n deillio o anifeiliaid sy’n cael eu mewnforio i’r Deyrnas Unedig (DU). Mae’n rhaid cyflwyno’r cynhyrchion hyn mewn Man Rheoli dynodedig ar y Ffin er mwyn cynnal gwiriadau milfeddygol.

Ni fydd nwyddau sy’n methu’r gwiriadau hyn yn cael dod mewn i’r DU, ac mae’n bosibl y byddant yn cael eu dinistrio. Mae’n rhaid i gynhyrchion anifeiliaid sy’n dod i’r DU o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE fod fod yn destun gwiriadau mewnforio mewn Man Rheoli ar y Ffin pan ddônt i mewn i’r UE.

Mae rhestr lawn o’r mesurau rheoli ar gael ym Mhenderfyniad y Comisiwn 2007/275/EC
 

Cylchredeg yn rhydd o fewn yr UE

Cylchredeg yn rhydd yw symud cynhyrchion bwyd yn rhydd o fewn yr UE heb unrhyw wiriadau tollau. Mae’n rhaid ail-allforio nwyddau sy’n methu gwiriadau ar ôl cyrraedd y DU y tu allan i’r UE, neu eu dinistrio.

Gellir cylchredeg nwyddau a fewnforir yn rhydd o fewn yr UE unwaith y maent wedi cael Dogfen Mynediad Iechyd Gyffredin.

Unwaith y mae’r Ddogfen hon wedi’i rhoi, gellir cylchredeg y cynnyrch sy’n deillio o anifeiliaid yn rhydd o fewn yr UE.

I gael gwybodaeth am gostau’r gwiriadau milfeddygol, cymerwch gip ar y ddeddfwriaeth briodol ar gyfer Cymru ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (OPSI).

Mewnforio samplau prawf o fwyd sy'n cynnwys cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid

Gan gynnwys cig, mêl neu gynhyrchion llaeth. 

Os ydych chi am fewnforio samplau o gynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid, yna mae'n rhaid i chi wirio beth a ganiateir a faint ohono a llenwi ffurflen awdurdodi. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer awdurdodi cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid

Os yw APHA yn darparu awdurdodiad i chi sy'n eithrio'ch cynnyrch neu'ch cynhyrchion rhag gwiriadau mewn Arolygfeydd Ffin, yna gellir dod â'r samplau hyn i'r Deyrnas Unedig (DU) heb fod angen ardystiad. Ond mae'n rhaid anfon y ffurflen awdurdodi wreiddiol gyda nhw.

Fodd bynnag, os ydynt i'w defnyddio wrth brofi blas, rhaid iddynt fod yn ddiogel i'w bwyta gan bobl. Rhaid hefyd sicrhau:

 • nad ydynt wedi’u halogi
 • eu bod dod o wlad gymeradwy y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) (gweler y Comisiwn Ewropeaidd (Yn agor mewn ffenestr newydd) )
 • eu bod wedi’u trin â gwres
 • mai dim ond gweithwyr a chwsmeriaid masnach sy'n eu bwyta (h.y. cynrychiolwyr cwmnïau a all brynu cynhyrchion yn y dyfodol). Rhaid eu cynghori nad yw'r cynhyrchion wedi bod yn destun gwiriadau bwyd wedi'u mewnforio mewn unrhyw Man Rheoli ar y Ffin wrth gyrraedd y DU. Ni chyhoeddir awdurdodiadau ar gyfer samplau a fwriedir ar gyfer profi blas gan y cyhoedd

Rhaid i fewnforwyr sicrhau bod eu nwyddau'n ddiogel ac yn gyfreithlon cyn iddynt gael eu prynu gan gynhyrchwyr a'u mewnforio i'r DU, felly efallai yr hoffent brofi eu cynhyrchion cyn eu mewnforio.

Mae Dadansoddwyr Cyhoeddus, sy'n wyddonwyr medrus, ar gael i brofi bod samplau bwyd yn cydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd drwy gynnal dadansoddi cemegol a/neu drwy drefnu ymchwiliad microbiolegol, er nad oes gofyniad cyfreithiol i fewnforwyr wneud hynny.

Gweler ein rhestr o Labordai Rheoli Bwyd Swyddogol yn y DU.

Yn ogystal, mae nifer o labordai eraill yn y DU a thramor a fyddai'n cynnal  y gwaith y gallai fod angen ar fewnforwyr. Yna, gallai'r mewnforiwr drefnu i'r adroddiad dadansoddi ffurfio sail eu rheolaethau ansawdd ar gyfer eu cyflenwr.

Canllawiau’r Comisiwn Ewropeaidd

Mae canllawiau ar gael gan y Comisiwn Ewropeaidd ar y rheolau ar hylendid bwyd, yn ogystal â dehongliad ohonynt. Mae'r canllawiau yn egluro’r rheolau ar fewnforion bwyd a hylendid bwydydd, fel yr amlinellir yn Rheoliad 852/2004, 853/2004, ac ar reolau rheolaethau bwyd anifeiliaid a bwyd swyddogol yn unol â Rheoliad 2017/625.

Nod y canllawiau yw helpu busnesau bwyd ac awdurdodau’r llywodraeth i ddeall y rheoliadau hyn yn well ac i’w gweithredu yn gywir ac yn gyson.

Mae’r canllawiau yn cyfeirio’n bennaf at ofynion hylendid bwyd newydd yr UE a’r goblygiadau o ran mewnforio bwyd. Yn ogystal â gofynion hylendid bwyd, mae’n bosibl bod mesurau eraill yn gymwys, gan gynnwys gofynion iechyd ac iechyd planhigion. Lle bo’n briodol, mae’r canllawiau yn cyfeirio at fesurau o’r fath.

Rydym ni’n darparu canllawiau cam wrth gam ar fewnforio o wledydd cymeradwy'r UE.