Paratoi eich busnes ar gyfer y Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Os yw eich busnes yn delio mewn bwyd, neu fwyd anifeiliaid, bydd eich cyfrifoldeb i sicrhau ei fod yn ddiogel yn parhau'n ofyniad cyfreithiol o'r diwrnod cyntaf y mae'r Deyrnas Unedig (DU) yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE). Ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau, bydd gofynion cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid cyfredol yn parhau i fod yn berthnasol heb unrhyw newidiadau, neu gyda newidiadau cyfyngedig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gofynion cyfredol:

Byddwn ni'n diweddaru'r dudalen hon fel y gallwch chi a busnesau eraill ddysgu am unrhyw newid sy'n golygu efallai y bydd rhaid i chi wneud rhai pethau'n wahanol.

Paratoi ar gyfer Brexit

Mae bargen Brexit wedi’i chytuno mewn egwyddor gyda’r Undeb Ewropeaidd (UE).

Bydd angen i’r Deyrnas Unedig (DU) a’r UE gymeradwyo ac arwyddo’r cytundeb ymadael. Yna, byddant yn dechrau trafod y trefniadau newydd. Byddai cyfnod pontio i baratoi ar gyfer y rheolau newydd.

Edrychwch ar dudalen Bod yn Barod ar gyfer Brexit a defnyddio’r wybodaeth i ddeall sut y gall ymadael â’r UE effeithio ar eich busnes neu sefydliad a’r hyn y gallwch chi ei wneud i baratoi. 

Canllawiau'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB):

Mae canllawiau Defra yn cynnwys:

Canllawiau Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

Diweddariad ar farciau iechyd ac adnabod

Ar ôl i'r Deyrnas Unedig (DU) ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE) bydd angen gwneud newidiadau i'r marciau iechyd ac adnabod ar gynhyrchion bwyd penodol sy'n dod o anifeiliaid.

Yn dilyn ymgynghoriad gyda'r diwydiant bwyd, trafodaethau gyda'r Comisiwn Ewropeaidd, a chytundeb ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), mae'r dyluniad terfynol wedi'i bennu ar gyfer y marciau iechyd ac adnabod newydd. Bydd hyn yn sicrhau bod y DU yn parhau i allu allforio cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid i'r UE.

Gweithredwyr busnesau bwyd sy'n allforio cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid i'r UE

Os bydd Brexit dim bargen, byddai angen i'r UE restru'r DU fel trydedd gwlad a rhoi cymeradwyaeth i ni allforio cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid i'r UE. Byddai hyn ar gyfer cynhyrchion fel cig, pysgod, pysgod cregyn, wyau a chynhyrchion llaeth. Darllenwch y canllawiau drwy’r ddolen isod. Maent yn rhoi gwybod i fusnesau pa wybodaeth sydd angen iddynt ei darparu. Byddai’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys ar y rhestr i'w chymeradwyo gan yr UE er mwyn galluogi busnesau’r DU i allforio cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid i'r UE.

Paratoi ar gyfer newidiadau ar ffin y DU ar ôl ymadael â'r UE 'heb fargen'

Mae'r pecyn partneriaeth hwn wedi'i ddatblygu i helpu cyfryngwyr a chyrff masnach i gefnogi busnesau sy'n paratoi ar gyfer y diwrnod cyntaf os yw'r DU yn ymadael â'r UE heb fargen. Mae'r pecyn yn ganllaw lefel uchel i brosesau a gweithdrefnau tollau sy'n debygol o fod yn gymwys mewn sefyllfa 'dim bargen'.

Deddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid yr UE 

Mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn darparu, pan fyddwn ni'n ymadael â'r UE, y bydd deddfwriaeth benodol uniongyrchol yr UE yn cael ei throsi'n gyfraith y DU.

Mae'r Ddeddf wedi'i dylunio i sicrhau bod y DU yn ymadael â'r UE â sicrwydd, parhad a rheolaeth. Bydd yn darparu llyfr statud gweithredol ar y diwrnod y byddwn ni'n ymadael â'r UE ac yn rhoi'r sicrwydd mwyaf posibl i unigolion a busnesau. Bydd y pwerau yn y Ddeddf yn sicrhau, waeth beth yw canlyniad y trafodaethau, y gall y llyfr statud barhau i weithredu.

Mae'r Ddeddf hefyd yn rhoi pwerau i gywiro cyfraith yr UE sy'n cael ei chadw, fel ei bod yn gweithredu'n effeithiol fel cyfraith y DU. Bydd y cywiriadau hyn yn cael eu gwneud trwy Offerynnau Statudol, y mae'r ASB ac adrannau eraill y llywodraeth yn eu paratoi.

Rydym ni wedi llunio ein Hofferynnau Statudol gan ddefnyddio pwerau o dan y Ddeddf. Mae hyn yn dilyn ein hymgynghoriad ar ddull arfaethedig tuag at gyfraith yr UE a gedwir ar gyfer diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid. Byddai angen yr Offerynnau Statudol pe bawn yn ymadael â'r UE heb fargen. Caiff pob offeryn statudol yn ymwneud ag ymadael â'r UE eu cyhoeddi ar legislation.gov.uk, ac maent yn cynnwys 'Ymadael â'r UE' yn eu teitlau. 

Sut mae'r ASB yn paratoi ar gyfer ymadael â'r UE?

Nid yw ymadael â'r UE yn newid ein prif flaenoriaeth, sef sicrhau bod bwyd y DU yn parhau i fod yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label. Drwy gydweithio, bydd yr ASB yn sicrhau ein bod ni'n parhau i fwynhau'r lefelau diogelwch bwyd a diogelwch defnyddwyr uchaf pan fo'r DU yn ymadael â'r UE. O'r diwrnod cyntaf, rydym ni wedi ymrwymo i sefydlu trefn reoleiddio gadarn ac effeithiol a fydd yn golygu y gall busnes barhau fel arfer.

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB ac Ymadael â'r UE

Mis y cyfarfod Manylion
Ionawr 2020
Medi 2019

Mehefin 2019

Mawrth 2019
Rhagfyr 2018
Medi 2018
Mehefin 2018
Medi 2017