Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Rhestr wirio ailagor ar gyfer busnesau bwyd yn ystod COVID-19

Rhestr wirio i gefnogi busnesau bwyd i ail-agor yn ddiogel ar ôl y cyfnod clo ac i weithredu'n ddiogel yn ystod COVID-19 ar ôl cyfnod o fod ar gau.

Last updated: 13 Ebrill 2021

Os ydych yn ailagor eich busnes bwyd ar ôl cyfnod o fod ar gau, bydd angen rhai gwiriadau ychwanegol ochr yn ochr â'ch gwiriadau agor dyddiol 'arferol'. Bydd y rhain yn helpu i sicrhau y gall eich busnes ailddechrau yn ddiogel. Bydd angen i chi gynnal eich safonau hylendid sylfaenol a chydnabod y meysydd lle bydd angen mwy o sylw. 

Dylid cynnal adolygiad o'ch System Rheoli Diogelwch Bwyd i nodi risgiau. Dylid cofnodi hyn yn eich cynllun Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP), neu yn eich pecyn Bwyd mwy diogel, busnes gwell

Dylai'r adolygiad hwn ystyried pob newid i brosesau a gwasanaethau eich busnes sy'n ymwneud â'r coronafeirws (COVID-19). Gallai hyn gynnwys newidiadau i gynhyrchu, rheoli llif gwaith, staffio, rhyngweithio â chwsmeriaid ac unrhyw fesurau rheoli gofynnol. 

Bydd cwblhau'r rhestr wirio ailagor hon yn caniatáu i chi gofnodi cynnydd wrth ailddechrau eich busnes bwyd. Mae'r rhestr wirio hon hefyd ar gael i'w lawrlwytho ar ffurf tabl.

England, Northern Ireland and Wales

Pwysig

Cyfyngiadau clo cenedlaethol

Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi Ymateb COVID-19 - Gwanwyn 2021, gan nodi'r cynllun ar gyfer dod allan o'r cyfnod clo presennol yn Lloegr.

O 26 Ebrill, caniateir i leoliadau lletygarwch yng Nghymru weini pobl yn yr awyr agored. Nid oes angen i gwsmeriaid archebu pryd sylweddol gyda diodydd alcoholig ac nid oes cyrffyw, er bod yn rhaid i gwsmeriaid archebu, bwyta ac yfed wrth eistedd. Bydd rheolau cyswllt cymdeithasol ehangach ar waith yn yr holl leoliadau hyn i atal cymysgu dan do rhwng gwahanol aelwydydd.

Mae gwahanol ofynion yn weithredol ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Cynllunio a pharatoi ar gyfer ail-agor

Gwiriwch eich bod yn rhoi gwybod i’ch awdurdod lleol am weithgareddau bwyd cyfredol  

 • Rhowch wybod i'ch awdurdod lleol am unrhyw newid i'ch gweithgareddau cofrestredig. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno unrhyw wasanaeth dosbarthu neu tecawê newydd.

Diweddarwch eich System Rheoli Diogelwch Bwyd ar gyfer unrhyw weithdrefnau newydd

 • Ystyriwch unrhyw risgiau i ddiogelwch bwyd a gyflwynir gan newidiadau i weithdrefnau.

 • Ewch ati i adolygu a chofnodi gweithdrefnau newydd mewn perthynas â gwasanaethau tecawê neu ddosbarthu er enghraifft, rheoli alergenau, coginio-oeri-ailgynhesu, rheoli tymheredd wrth ddisgwyl i gwsmeriaid gasglu bwyd neu wrth ei ddosbarthu.

 • Rheoli risgiau croeshalogi rhwng bwyd amrwd a bwyd sy'n barod i'w fwyta 

 • Sicrhewch fod deunydd pecynnu bwyd ar gyfer bwyd tecawê a bwyd sy’n cael ei ddosbarthu o safon bwyd, ac yn briodol at y diben a'r math o fwyd.

 • Storiwch ddeunydd pecynnu bwyd yn hylan. Gwiriwch gyflwr hylan unrhyw ddeunydd pecynnu sy'n cael ei storio trwy gyfnod o fod ar gau, a gwirio i weld a yw’n gyflawn. Taflwch unrhyw ddeunydd pecynnu anaddas. 

 • Dylai staff fod yn iach i weithio bob amser. Mae hyn yn golygu na ddylent fod yn cario nac yn dioddef o unrhyw salwch na chlefyd a allai achosi problem gyda diogelwch bwyd. Yn ystod COVID-19, dylai staff sy’n dangos symptomau o’r clefyd ddilyn canllawiau Aros gartref a chanllawiau ar Gadw'n ddiogel y tu allan i’r cartref. Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod staff yn deall eich Polisi Iach i Weithio, a’u bod yn ymwybodol o unrhyw ddiweddariadau i’r polisi o ganlyniad i COVID-19. Cofiwch ystyried unrhyw newidiadau priodol i’ch holiaduron ar gyfer ymwelwyr i fynd i’r afael â risgiau dal COVID-19.

 • Ystyriwch addasu eich gweithdrefnau iach i weithio er mwyn ystyried symptomau COVID-19. Gall cyfweliadau ffôn cychwynnol â staff fod yn fuddiol wrth asesu ffitrwydd i weithio. 

 • Adolygwch gyngor y llywodraeth ar ddefnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) y tu allan i leoliadau meddygol a gofal. Mae Gweithio'n ddiogel yn ystod y coronafeirws (COVID-19) yn cynnwys canllawiau pellach ar gyfer bwytai sy'n cynnig gwasanaeth tecawê neu ddosbarthu bwyd.

 • Os yw'ch busnes yn ei gwneud yn ofynnol i staff wisgo PPE, gwiriwch fod gennych stociau digonol. 

 • Adolygwch unrhyw weithdrefnau golchi PPE, lle bo hynny'n briodol, i sicrhau y gellir newid a glanhau PPE sy’n cael ei wisgo gan staff yn ddiogel ac yn rheolaidd. 

 • Sicrhewch y caiff unrhyw newidiadau i'r gweithdrefnau eu cyfleu i staff a bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu lle bo hynny'n briodol, gan gynnwys hyfforddi unrhyw staff newydd.

Gwiriwch wasanaethau cludwyr gwastraff cofrestredig

 • Sicrhewch fod eich gwasanaethau cludwyr gwastraff cofrestredig yn dal i weithredu ac ar gael yn ôl yr angen, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wastraff yn cronni ar y safle.

Gwiriadau safle

Sicrhewch fod yr ardaloedd paratoi bwyd yn lân ac wedi'u diheintio (mae hyn yn cynnwys arwynebau gwaith ac offer)

 • Cynhaliwch asesiad llawn o’r safle i benderfynu a allwch chi lanhau'n drylwyr neu a oes angen gwasanaeth glanhau dwfn proffesiynol. 

 • Dewch o hyd i nwyddau glanhau a diheintio addas a gwirio bod y stociau presennol o fewn eu dyddiad defnyddio erbyn. Dylid cael gwared ar gynhyrchion glanhau sydd wedi’u paratoi neu eu gwanhau cyn i’r busnes gau, gan fod effeithiolrwydd yn gostwng dros amser. Darllenwch ein canllawiau os nad yw eich cynhyrchion glanhau rheolaidd ar gael.

 • Aseswch a oes angen ail-hyfforddi staff ar gyfraddau gwanhau a gweithdrefnau glanhau.

 • Cynyddwch pa mor aml rydych chi’n glanhau ac yn diheintio, gan roi sylw arbennig i offer sy’n cael ei rannu a mannau prysur a rhai sy’n cael eu cyffwrdd yn aml.

Gwiriwch fod pob ardal yn rhydd o unrhyw dystiolaeth o blâu

 • Chwiliwch am dystiolaeth o blâu, a gweithredwch os oes angen, cyn ailddechrau eich gweithrediadau. Gwiriwch am:
  • arwyddion o ddifrod neu olion ar waliau a drysau 
  • deunydd pecynnu wedi'i fwyta neu ei staenio 
  • olion traed mewn llwch 
  • baw anifeiliaid neu arogl wrin
  • cyrff pryfed, larfa, cocynau a wyau/casinau chwilerol (pupal casings) 
  • plu 
 • Ystyriwch ailosod eich amserlen rheoli plâu os oes angen.
 • Trefnwch i gontractwyr gynnal arolwg safle cyn agor, os oes angen

Gwnewch yn siŵr fod deunyddiau golchi dwylo a glanhau ar gael (mae hyn yn cynnwys sebon, glanweithydd (sanitiser) a thyweli papur)

 • Sicrhewch fod yr holl nwyddau o fewn eu dyddiadau defnyddio erbyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o'ch nwyddau glanhau rheolaidd fel sebon, glanweithydd a thyweli papur. Cofiwch gynnig dewisiadau eraill addas os nad yw eich cynhyrchion rheolaidd ar gael.
 • Gallwch ystyried diweddaru hyfforddiant staff yn unol â chyngor y llywodraeth y dylai staff olchi eu dwylo yn amlach nag arfer. Dylai hyn fod am 20 eiliad gyda dŵr cynnes a sebon.

Gwiriwch fod dŵr poeth ac oer ar gael ym mhob sinc a basn golchi dwylo.

 • Sicrhewch fod mannau golchi dwylo addas ar gael ym mhob pwynt priodol yn yr ardaloedd cynhyrchu bwyd a’r ardaloedd cymunedol.
 • Beth am ddarparu glanweithydd dwylo yn ogystal â chyfleusterau golchi dwylo mewn lleoliadau priodol?

Gwiriadau offer

Gwiriwch fod oergelloedd, offer arddangos oer a rhewgelloedd yn gweithio'n iawn

 • Glanhewch offer yn drylwyr cyn ailddechrau ac ailstocio.

 • Gwiriwch y tymereddau gofynnol ac unrhyw gofnodion rheoli tymheredd, os cawsant eu cynnal pan oedd y busnes ar gau.

 • Adolygwch p’un a oes angen cynnal a chadw offer ar ôl cyfnod o fod allan o ddefnydd.

 • Cofiwch ganiatáu digon o amser i'r offer gyrraedd y tymheredd gofynnol cyn ailstocio.

 • Ewch ati i gael gwared ar unrhyw rew/iâ sydd ar ôl mewn peiriannau ac ati, a rhoi rhew/iâ newydd yn ei le. 

Gwiriwch fod darnau eraill o offer (fel eich popty) yn gweithio'n iawn

 • Glanhewch yr holl offer yn drylwyr cyn ailagor.

 • Archwiliwch eich offer am ofynion cynnal a chadw, gan wirio’r tymheredd ac ail-raddnodi lle bo angen ar gyfer amser neu dymheredd.

 • Rhowch beiriannau golchi llestri a pheiriannau golchi gwydrau ymlaen yn wag ar osodiad poeth cyn eu defnyddio.

 • Golchwch trwy dapiau ac offer arall gyda systemau dŵr (er enghraifft, bain marie). 

 • Ystyriwch risgiau Legionella a gweithredu yn unol â chanllawiau Legionella yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i leihau risgiau. 

 • Gwiriwch fod thermomedrau prôb yn gweithio'n iawn, a bod wipes ar gael i’w glanhau.

 • Ystyriwch a oes angen ail-raddnodi’r thermomedrau hyn.

Gwirio cynhwysion a chynhyrchion

Gwiriwch ddeunyddiau crai a chynhwysion

 • Gwiriwch am unrhyw ddifrod i ddeunydd pecynnu a allai effeithio ar ddiogelwch bwyd neu arwain at golli gwybodaeth am alergenau.

 • Gwiriwch am unrhyw dystiolaeth o gam-drin tymheredd a allai olygu bod y bwyd yn anniogel. Cyfeiriwch at gofnodion rheoli tymheredd pan fyddant ar gael.

 • Gwiriwch ddyddiadau ‘defnyddio erbyn’ ac ‘ar ei orau cyn’ y stoc presennol. Sicrhewch fod cynhyrchion wedi’u storio yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchwr. Er enghraifft, gwiriwch fod unrhyw gynnyrch sydd wedi'i agor neu heb ei selio wedi'i storio yn unol â chyfarwyddyd ar y label 'Unwaith y bydd wedi'i agor, rhaid ei fwyta o fewn...'. 

 • Ar gyfer bwyd a gafodd ei rewi wrth i chi gau eich busnes, gwiriwch fod labeli a chofnodion yn ddigonol er mwyn gallu bwyd yn ddiogel.

 • Gwiriwch fod y bwyd wedi cael ei storio am yr amser cywir, yn unol â'ch asesiad ar yr adeg y cafodd ei rewi.

 • Dylech wirio eich bod chi’n gallu cael gafael ar eich deunyddiau crai a'ch cynhwysion arferol fel bod manylion eich cynhyrchion yn gywir. 

 • Sicrhewch fod gan unrhyw gyflenwyr newydd enw da ac y gallant fodloni'ch gofynion. Mae canllawiau Bwyd mwy diogel, busnes gwell ar gael ar ddewis cyflenwyr a chontractwyr.

Gwiriwch fod gwybodaeth am alergenau yn gywir ac ar gael ar gyfer pob eitem sydd ar werth

Mesurau cadw pellter cymdeithasol

Diogelwch gweithwyr

Diogelwch y cyhoedd