Neidio i’r prif gynnwys

Golygu genomau

Ystyr golygu genomau a’r ffyrdd posibl o’i ddefnyddio.
Diweddarwyd ddiwethaf

Golygu genomau, sydd weithiau’n cael ei alw’n golygu genynnau, yw'r term sy’n cael ei roi ar amrywiaeth eang o dechnegau a ddefnyddir i newid DNA organebau, gan gynnwys planhigion ac anifeiliaid.

Mae golydu genomau yn gweithio trwy ddefnyddio ensymau penodol i dorri DNA ar bwyntiau penodol. Gellir defnyddio'r dull hwn i ychwanegu, dileu neu amnewid rhannau o DNA.

Gall newidiadau a gyflwynir trwy golygu genomau fod yn union yr un fath â'r rhai sy'n digwydd yn naturiol neu’r rhai a gyflawnir trwy fridio traddodiadol, ond gellir eu gwneud yn gyflymach ac yn fwy cywir.

Mae sawl defnydd ar gyfer y broses addasu genomau, sy'n amrywio o wneud newidiadau bach i DNA i ychwanegu genynnau newydd i wella nodweddion mewn organeb.

Gellir defnyddio’r broses golygu genomau at sawl pwrpas. Er enghraifft, mae gan y broses y potensial i wella’r cynnwys maeth mewn cnydau, neu i leihau gwastraff bwyd trwy gynyddu eu gallu i wrthsefyll afiechydon.

Bwyd sydd wedi bod yn destun golygu genomau

Nid oes unrhyw fwydydd o’r fath yn y Deyrnas Unedig, er bod rhai ar gael mewn rhannau eraill o'r byd.

Rydym ni wedi ymrwymo i'r safonau diogelwch bwyd uchaf, ac rydym ni bob amser yn rhoi'r defnyddiwr yn gyntaf. Bydd bwyd o’r fath dim ond yn cael ei ganiatáu os bernir:

  • nad yw’n peri risg i iechyd
  • nad yw’n camarwain defnyddwyr
  • nad oes ganddo werth maeth is

ASB yn Esbonio

Sut mae golygu genomau yn wahanol i addasu genetig

Mae golygu genomau yn cynnwys sbectrwm o offer a thechnegau, sy'n cynnwys technoleg CRISPR, y gellir eu defnyddio i newid DNA organeb mewn ffordd fanwl gywir wedi'i thargedu. Defnyddir y broses addasu genomau i addasu pwyntiau penodol o fewn DNA yr organeb ei hun, gan adael dim ar ôl ond y dilyniant (sequence) DNA wedi'i newid. Mae hyn yn wahanol i addasiad genetig traddodiadol (GM), lle mae DNA newydd yn cael ei gyflwyno i genom organeb mewn ffordd nad yw wedi'i thargedu.

Gall y newidiadau genetig y gellir eu gwneud trwy olygu genom amrywio o olygu un pwynt yn y DNA i fewnosod rhannau helaeth o DNA o organebau eraill. Gellir gwneud golygiadau pwyntiau bach neu sengl sy'n union yr un fath â'r rhai a allai fod wedi'u cyflwyno trwy ddulliau bridio confensiynol. Fodd bynnag, nid yw golygiadau mwy, fel cyflwyno genynnau o organebau eraill, cyfwerth â dulliau bridio confensiynol ac maent yn debycach i dechnegau GM traddodiadol.