Cwynion a sylwadau

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Cwynion a sylwadau

Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth i roi gwybod i awdurdod lleol y busnes am broblem gyda bwyd.

Cwynion

Mae sylwadau a chwynion yn bwysig i ni. Byddwn yn ceisio datrys unrhyw broblem yn gyflym, esbonio beth rydym ni wedi'i wneud a pham.

Dylech chi roi gwybod i ni os:

  • ydych chi'n credu nad ydym ni wedi bodloni unrhyw un o'n rhwymedigaethau statudol
  • rydym wedi methu â bodloni ein safonau gwasanaeth ein hunain, er enghraifft, os bu oedi gormodol wrth ymateb i ohebiaeth
  • rydych chi'n credu nad ydym ni wedi gweithredu'n gywir neu wedi dilyn y gweithdrefnau cywir, er enghraifft wrth gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus, neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau
  • nid ydych chi wedi gallu cael mynediad at ein gwybodaeth neu wasanaethau eraill gan nad ydynt ar gael mewn iaith neu fformat addas
  • nid yw ymddygiad aelod o'n staff neu aelod Bwrdd wedi bodloni eich disgwyliadau

Mae gennym ni ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod staff mewn rolau sy'n wynebu'r cyhoedd yn bodloni'r safonau angenrheidiol o ran rhuglder llafar yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Daw hyn o dan y Cod Ymarfer ar ofynion Saesneg ar gyfer gweithwyr sector cyhoeddus a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Cabinet yn 2016.

Lle na fodlonir y safonau hyn, fe allwch chi ddefnyddio ein gweithdrefn gwyno a byddwn yn anelu at ddelio â'ch cwyn yn unol â'n safonau gwasanaeth cwsmeriaid ar gyfer cwynion.

Wedi'i gŵyn ddilys o'r fath ddod i law, bydd yr aelod o staff sy'n destun y gŵyn yn cael gwybod, ac yn cael eu hysbysu am y camau sy'n cael eu cymryd. Byddant yn cael y cyfle i ddatgan eu fersiwn nhw o'r ffeithiau a arweiniodd at y gwyn.

Ni ystyrir cwyn yn erbyn acen, tafodiaith, dull neu dôn cyfathrebu, tarddiad neu genedligrwydd aelod o staff yn gŵyn cyfreithlon o dan y ddyletswydd rhuglder. 

Os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw un o'n penderfyniadau neu bolisiau, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu egluro sut y gwnaed y penderfyniad neu'r polisi hwnnw.

Ar ôl derbyn ein hesboniad, os ydych chi o'r farn bod gennych chi sail dros gwyno, fe ddylech ddilyn ein trefn gwyno.

Cwynion ynglŷn â'n Gwasanaethau Iaith Gymraeg

Os oes gennych chi gŵyn mewn perthynas â'n Cynllun Iaith Gymraeg a'n gwasanaethau Cymraeg, rhowch wybod i'r person yr ydych wedi bod yn delio â nhw.

Byddwn yn ceisio datrys unrhyw broblem yn gyflym, esbonio beth rydym ni wedi'i wneud a pham. Os ydych chi'n anhapus â'n hymateb, fe allwch chi ddilyn y weithdrefn gwyno isod.

Ein gweithdrefn gwyno

Mae'r mwyafrif o gwynion o ran staff yr ASB neu'r gwasanaethau y maent yn eu darparu yn cael eu datrys orau a chyflymaf trwy siarad â'r unigolyn neu'r tîm dan sylw yn uniongyrchol.

Dylech chi wneud y gŵyn o fewn 1 mis calendr i chi ddod yn ymwybodol o'r mater.

Dylai eich cwyn gael ei gyfeirio at y person neu'r tîm perthnasol yn y lle cyntaf.

Os na ellir datrys eich cwyn yn y modd hwn, gallwch chi gyfeirio'r mater gyda Cydgysylltydd Cwynion yr ASB.

Cydgysylltydd Cwynion yr ASB
Asiantaeth Safonau Bwyd 
Tîm Rhyddid Gwybodaeth, Cwynion a Thryloywder
Clive House
Llawr 7
70 Petty France
Llundain
SW1H 9EX
E-bost: FCT@food.gov.uk
Ffôn: 020 7276 8829

Dylech chi wneud hyn o fewn 2 mis calendr o gael ymateb i’ch cwyn gwreiddiol. 

Yn dilyn ymateb gan swyddfa Cydgysylltydd Cwynion yr ASB, os nad ydych chi’n fodlon â chanlyniad eich cwyn, gallwch chi ysgrifennu at swyddfa'r Prif Weithredwr i ofyn am adolygiad pellach o'r achos. Dylech chi wneud hyn o fewn 2 fis calendr o gael ymateb i'ch cwyn gan swyddfa'r Cydgysylltydd Cwynion.

Ein safonau gwasanaeth

Os ydych chi'n ysgrifennu atom ni â chwyn, byddwn ni’n cydnabod eich llythyr o fewn dau ddiwrnod gwaith ohono'n dod i law. Byddwn ni'n ysgrifennu atoch chi gydag ateb llawn o fewn 20 diwrnod gwaith wedi i’ch cwyn ddod i law, o fewn 40 diwrnod gwaith os yw eich cwyn yn cael ei adolygu gan Gydgysylltydd Cwynion yr ASB neu'r Prif Weithredwr. Os nad yw’n bosib ymateb o fewn yr amser hyn, byddwn ni'n esbonio pam ac yn dweud pryd y byddwch chi'n cael ateb llawn.

Os ydych chi'n dal i fod yn anhapus

Os nad ydych chi'n fodlon â chanlyniad ein hymchwiliad i'ch cwyn, fe allwch chi ysgrifennu atom ni i ofyn am adolygiad pellach o'ch cwyn. Bydd yr adolygiad hwn yn cael ei ddyfarnu gan berson uwch, fel arfer y Prif Weithredwr, a fydd yn gweithio i'r un safonau gwasanaeth ag uchod.

Os ydych chi'n dal i fod yn anfodlon ar ôl i'r weithdrefn gwyno ddod i ben, fe allwch chi ofyn i'r Ombwdsmon ymchwilio i'ch cwyn a'r ffordd y cael ei drafod.

I wneud hyn, mae gofyn i chi ysgrifennu at Aelod Seneddol (AS) (eich AS lleol chi neu AS arall) gan ofyn iddynt gyfeirio eich cwyn i'r Ombwdsmon. Fel arfer, cyn i chi gwyno, mae'r Ombwdsman yn disgwyl eich bod wedi gwneud cwyn i ni gan ddefnyddio ein gweithdrefn gwyno.

Os ydych chi'n ansicr a yw'ch achos yn addas i'w gyfeirio ar yr Ombwdsmon, cysylltwch â llinell gymorth yr Ombwdsmon ar 0345 015 4033 i gael cyngor.

Sylwadau

Rydym ni hefyd yn falch iawn o gael canmoliaeth amdanom ni neu unrhyw aelod o'n staff, i dynnu sylw at feysydd o arfer da sy'n cydnabod gwaith caled ein staff. Gallwch chi hefyd wneud awgrym ar sut i wella ein gwasanaeth. Fe allwch chi anfon unrhyw ganmoliaeth neu sylwadau at fct@food.gov.uk. 

Hysbysiad preifatrwydd