Neidio i’r prif gynnwys

Ymgynghoriad ar y Diwygiad Arfaethedig i Gymalau Cydnabyddiaeth Gilyddol mewn Deddfwriaeth Bwyd Domestig benodol yng Nghymru

Penodol i Gymru
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â diwygiadau technegol arfaethedig i ddeddfwriaeth bwyd domestig sy'n berthnasol yng Nghymru, sy'n codi o ganlyniad i ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) â’r Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'n ceisio barn rhanddeiliaid ar y cynigion hyn.
Summary of responses

Cymru

I bwy bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb yn bennaf?

Gweithredwyr busnesau bwyd yng Nghymru sy'n mewnforio, allforio, gwerthu a gweithgynhyrchu bara a blawd, jam a chynhyrchion tebyg, brasterau taenadwy (spreadable) a chynhyrchion sy'n cynnwys cig, ac awdurdodau lleol sy'n gorfodi'r ddeddfwriaeth hon. Bydd yr ymgynghoriad o ddiddordeb i ddefnyddwyr a rhanddeiliaid ehangach hefyd.

Pwnc yr ymgynghoriad

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â'r cynnig i gyflwyno Offeryn Statudol (OS) a fydd yn dileu neu'n diwygio'r cymalau cydnabyddiaeth gilyddol (gweler yr adran gyflwyno isod) yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

Mae'r ymgynghoriad hwn hefyd yn ymwneud â'r cynnig i ddarparu cymalau eithrio yn Rheoliadau Bara a Blawd 1998, a fydd yn caniatáu gwneud bara a blawd heb ei gyfnerthu (unfortified) yng Nghymru a naill ai eu hallforio i drydydd gwledydd neu eu defnyddio i wneud bwydydd sy'n cael eu hallforio i drydydd gwledydd. Yn ogystal, bydd y diwygiadau arfaethedig yn caniatáu mewnforio blawd heb ei gyfnerthu i Gymru, ar yr amod ei fod i'w ddefnyddio fel cynhwysyn mewn cynhyrchion sy'n cael eu hallforio i drydedd wlad.

Pecyn Ymgynghori

At ddibenion bodloni gofynion hygyrchedd, rydym ni wedi cynhyrchu fersiynau hygyrch o'r pecyn ymgynghori i'w defnyddio gyda darllenydd sgrin.

Pwrpas yr ymgynghoriad

Ceisio sylwadau gan y diwydiant, awdurdodau gorfodi, defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb yn y cynigion i gael gwared ar y cymalau cydnabyddiaeth gilyddol ar gyfer Rheoliadau Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2018; Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Cynnwys Cig ac ati. (Cymru) 2014 a Rheoliadau Brasterau Taenadwy (Safonau Marchnata) a Llaeth a Chynhyrchion Llaeth (Diogelu Dynodiadau) (Cymru) 2008, ac i ddiwygio Rheoliadau Bara a Blawd 1998, fel y bo'n berthnasol i Gymru er mwyn darparu cymalau eithrio ar gyfer blawd heb ei gyfnerthu. Byddem yn croesawu gwybodaeth ychwanegol am fasnach berthnasol ac effeithiau tebygol y newidiadau arfaethedig ar gyfer y sectorau hyn.

Sut i ymateb

Dylid anfon ymatebion i'r ymgynghoriad hwn trwy e-bost yn unig, at:

E-bost: Food.Policy.Wales@food.gov.uk

Steve Adie

Tîm Polisi Rheoleiddio,

ASB yng Nghymru

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

O fewn tri mis ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben, rydym ni’n anelu at gyhoeddi crynodeb o'r ymatebion a gafwyd a darparu dolen iddo o'r dudalen hon.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut yr ydym ni’n trin data a ddarparwyd mewn ymateb i ymgynghoriadau yn ein hysbysiad preifatrwydd am ymgynghoriadau.

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.