Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Blwyddyn i fynd nes bod newidiadau labelu alergenau yn dod i rym

Lansio ymgyrch i gefnogi busnesau i addasu i gyfreithiau labelu newydd ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i’w werthu'n uniongyrchol cyn Hydref 2021

Last updated: 1 Hydref 2020

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn codi ymwybyddiaeth o newidiadau i gyfreithiau labelu alergenau trwy ddarparu gwybodaeth ac adnoddau newydd i helpu busnesau i baratoi cyn iddynt ddod i rym ar 1 Hydref 2021 yng Nghymru, yn Lloegr a yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd yr wybodaeth hon yn helpu busnesau i wirio a yw'r newidiadau yn berthnasol iddyn nhw a beth sydd angen iddyn nhw ei wneud er mwyn paratoi. 

Bydd y rheolau newydd yn diogelu defnyddwyr sydd â gorsensitifrwydd i fwyd trwy fynnu bod gwybodaeth am alergenau yn cael ei chynnwys ar labeli bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol, a allai achub bywydau.

Mae hwn yn fwyd sy’n cael ei becynnu yn yr un lle ag y mae'n cael ei werthu neu ei gynnig i ddefnyddwyr, ac sydd mewn deunydd pecynnu cyn i’r cwsmer ei archebu neu ei ddewis. Mae'r ASB wedi creu canllawiau i helpu busnesau i wirio yn union pa gynhyrchion fydd angen cynnwys y labelu newydd arnynt

Daw’r newidiadau yn dilyn marwolaeth drasig merch ifanc o’r enw Natasha Ednan-Laperouse o adwaith alergaidd, a achoswyd gan faguette nad oedd yn rhaid cynnwys label alergenau arno.

Mae llywodraethau ledled y Deyrnas Unedig (DU) wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd o’r enw 'Deddf Natasha', a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r bwydydd hyn gynnwys gwybodaeth am gynhwysion ac alergenau ar y label o 1 Hydref 2021.

Meddai Rebecca Sudworth, Cyfarwyddwr Polisi yr ASB:

“Rydym ni'n gwybod bod hwn yn gyfnod heriol i fusnesau bwyd, ond rydym ni'n eu hannog i wirio a yw'r gyfraith newydd hon yn effeithio arnyn nhw a'r hyn sydd angen iddyn nhw ei wneud i fodloni'r gofynion. 

“Mae'n bwysig gweithredu yn y ffordd gywir – nid yn unig i'r busnes – ond i'r miliynau o bobl yn y DU sy'n byw gydag alergeddau neu anoddefiadau bwyd. 


“Mae pawb yn haeddu gallu gwneud dewisiadau mwy diogel wrth brynu eu bwyd.”

 

Tim McLachlan, Prif Weithredwr, Sefydliad Ymchwil Alergedd Natasha

Mae angen gwell labelu arnom ni fel y gall pobl ag alergeddau bwyd fod yn hyderus wrth fwyta bwydydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw.
 
Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd i’r diwydiant bwyd a lletygarwch ond rydym ni’n eu hannog i weithredu nawr i gydymffurfio â chyfraith Natasha a fydd yn ychwanegu tryloywder, yn rhoi hyder ac yn ei dro yn atal rhagor o drasiedïau.
 
Mae hyn y tu hwnt i labelu, mae'n ymwneud â bywydau pobl.

Dolenni

Tudalen we'r ASB – Newidiadau i wybodaeth am alergenau ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol 

Nodiadau

Mae'r ASB yn diogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr mewn perthynas â bwyd yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.

Disgwylir i newidiadau tebyg gael eu cyflwyno yn yr Alban gan Safonau Bwyd yr Alban.