Neidio i’r prif gynnwys

Bwrdd yr ASB yn cefnogi rhaglen a fydd 'yn cael effaith gadarnhaol hirbarhaol' ar gyfer pobl sydd â gorsensitifrwydd i fwyd

Clywodd yr aelodau ganfyddiadau adroddiad interim gan y Cyngor Gwyddoniaeth i raglen ymchwil gorsensitifrwydd i fwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wrth i'r Bwrdd gyfarfod ar-lein yr wythnos hon.

Ddydd Mercher, 16 Medi 2020, anerchodd Dr Paul Turner, o’r Cyngor Gwyddoniaeth, aelodau’r Bwrdd ar hynt rhaglen ymchwil yr ASB ar orsensitifrwydd i fwyd, sy’n cynnwys alergedd bwyd ac anoddefiad bwyd.
Roedd ei adroddiad yn cymeradwyo’r rhaglen fel un a oedd 'wedi'i rheoli'n dda, ac yn ddylanwadol gyda goblygiadau polisi sylweddol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol', ac aeth ymlaen hefyd i ganmol 'ymroddiad staff a chontractwyr yr ASB, a'r lefel helaeth ac aml o ymgysylltu â rhanddeiliaid'.

Mae’r ASB yn adolygu ei strategaeth ar orsensitifrwydd i fwyd i sicrhau bod ganddi fynediad at y wyddoniaeth a'r dystiolaeth orau sydd ar gael i gefnogi camau gweithredu priodol ac effeithiol i wella diogelwch bwyd ac ehangu dewis defnyddwyr.

Trafododd Dr Turner gyfleoedd i ddatblygu strategaeth a chyfeiriad y rhaglen ymhellach, ac i fanteisio i’r eithaf ar allbynnau o'r data presennol a'r effaith gyffredinol. Croesawodd y Bwrdd yr adroddiad gan gymeradwyo’r argymhellion ynddo, cyn i adroddiad llawn i'r rhaglen gael ei ddatgelu yr haf nesaf.

Meddai Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock:

“Mae hwn yn adroddiad pwysig i ni.  Credaf y bydd yn cael effaith gadarnhaol a hirbarhaol i bobl â gorsensitifrwydd a bydd yn cynorthwyo'r ASB mewn meysydd ehangach o'n gwaith.”

Yn y cyfamser, cafodd y Bwrdd eu diweddaru hefyd ar fecanweithiau blaenoriaethu, brysbennu (triage) a chyhoeddi proses dadansoddi risg yr ASB sy'n datblygu, a'u cymeradwyo. Gofynnodd yr aelodau am i ymrwymiad yr ASB i gyhoeddi tystiolaeth ac argymhellion gael ei gynnwys yn y broses, a chlywed bod cynlluniau ar waith i ymgysylltu a phrofi'r system ymhellach cyn i'r Cyfnod Pontio ddod i ben.

Mewn eitem arall ar yr agenda, nododd Cyfarwyddwr Strategaeth yr ASB Paul Morrison ragor o fanylion am waith sy'n cael ei wneud i sicrhau bod pedair llywodraeth y Deyrnas Unedig (DU) yn cydweithio'n effeithiol ar ddiwedd y Cyfnod Pontio, wrth iddo drafod cynigion y fframwaith Diogelwch a Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid – a ddatblygwyd ar y cyd gan swyddogion o'r pedair gwlad, gyda'r nod o gael eu cadarnhau gan Weinidogion erbyn diwedd 2020.

Cynigiwyd sicrwydd i'r aelodau bod gwaith sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd rhwng yr holl wledydd i baratoi ar gyfer mis Ionawr yn gwneud y risg o wyro rhwng cenhedloedd ar safonau bwyd yn isel. 

At hynny, hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau bod y Prif Weithredwr Emily Miles wedi cael y dasg o ddatblygu asesiad ysgrifenedig rheolaidd a fydd yn rhoi barn yr ASB ar gyflwr safonau bwyd yn gyffredinol a buddiannau defnyddwyr. Bydd swyddogion yn diweddaru'r Bwrdd ar y dull newydd hwn y flwyddyn nesaf.
Yn olaf, diweddarodd Darren Davies, Pennaeth Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB, y Bwrdd ar asesiad yr Uned o'r dirwedd troseddau bwyd yn y DU. Disgwylir i adroddiad llawn gael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf ochr yn ochr â rhestr o feysydd blaenoriaeth yr Uned ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

Mae fideo llawn o gyfarfod y Bwrdd ar gael i'w wylio nawr. 

Bydd Pwyllgor Busnes yr ASB yn cyfarfod ddydd Mercher 23 Medi 2020. Mae agenda lawn a phapurau ar gael i'w gweld nawr yn adran cyfarfod y Bwrdd ar ein gwefan. Gallwch chi gofrestru i wylio'r cyfarfod ar-lein.