Neidio i’r prif gynnwys

Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn talu teyrnged i'r diwydiannau bwyd a bwyd anifeiliaid am 'waith rhagorol yn cadw bwyd ar y silffoedd'

Roedd pandemig COVID-19 yn un o'r prif bynciau trafod wrth i Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gwrdd yr wythnos hon am y tro cyntaf ers 11 Mawrth.

Agorodd Cadeirydd yr ASB Heather Hancock y cyfarfod ar-lein yn unig ddydd Mercher 17 Mehefin trwy mynegi ei diolchgarwch i bawb sy'n gweithio yn y diwydiannau bwyd a bwyd anifeiliaid am barhau i gyflenwi a sicrhau bod bwyd ar gael i ddefnyddwyr.

Meddai: 

“Mae'r bobl hynny sy'n gweithio yn y sector bwyd a bwyd anifeiliaid – sector gweithgynhyrchu mwyaf y wlad cofiwch a sector manwerthu hanfodol bwysig wrth gwrs – wedi gwneud gwaith rhagorol wrth gadw bwyd ar y silffoedd, sicrhau bod ffatrïoedd yn parhau i weithredu, cynnal cadwyni cyflenwi a logisteg sydd o dan bwysau enfawr, a newid eu busnesau i ddiwallu anghenion defnyddwyr, yn enwedig ar gyfer y defnyddwyr hynny sydd fwyaf agored i niwed."  

Mynegwyd diolch hefyd i'n staff, a'r rhai sy'n cynnal arolygiadau hylendid cig ar ran yr ASB yn ogystal â swyddogion awdurdodau lleol, cynghorwyr gwyddonol annibynnol, a swyddogion iechyd porthladdoedd, am eu hymdrechion – mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi bod ar y rhwng flaen yn sicrhau bod y cyflenwad bwyd yn parhau. 

Cafodd aelodau’r Bwrdd gyfle i glywed am ymateb cadarn, effeithiol ond hyblyg yr ASB i’r pandemig wrth gynorthwyo staff i ddiogelu eu hunain ac eraill trwy gydol y cyfnod hwn – a’i bod yn parhau i fod yn annhebygol iawn y gallwch ddal y coronafeirws o fwyd.

Yn y cyfamser, hysbyswyd yr aelodau bod yr ASB yn parhau i fod yn wyliadwrus a’i bod wedi ymrwymo'n gadarn i helpu'r diwydiant bwyd a bwyd anifeiliaid i gynnal ei safonau uchel wrth i'r economi barhau i ailagor, yn arbennig wrth helpu'r sector lletygarwch i lywio'r heriau y mae'n eu hwynebu, gan ddiogelu’r defnyddiwr bob amser.  

Yn ei adroddiad terfynol i'r Bwrdd fel Prif Gynghorydd Gwyddonol, dywedodd yr Athro Guy Poppy wrth yr aelodau fod COVID-19 wedi pwysleisio pwysigrwydd hanfodol y gwaith dadansoddi risg y mae'r ASB yn ei gynnal, a sut y gellir cyfleu'r risg honno orau i eraill. Anogodd hefyd y defnydd cynyddol o'r adnoddau gwyddonol y mae'r ASB wedi'u sefydlu, fel y pwyllgorau cynghori gwyddonol annibynnol a'r Gronfa Dystiolaeth Strategol.

Roedd yr agenda hefyd yn cynnwys diweddariad ar rôl yr ASB wedi i’r cyfnod pontio mewn perthynas ag ymadael â Undeb Ewropeaidd (UE) ddod i ben. Ailadroddodd Cyfarwyddwr yr ASB, Paul Morrison, safbwynt y Llywodraeth na fydd y cyfnod pontio yn cael ei ymestyn gan atgoffa’r Bwrdd o'r egwyddorion y mae'r ASB yn parhau i'w defnyddio wrth baratoi ar gyfer dull gweithredu’r Llywodraeth. Dylai'r trefniadau:

  • fod o leiaf yr un mor effeithiol, neu'n fwy effeithiol, o ran diogelu iechyd y cyhoedd
  • cynnal neu gynyddu hyder mewn diogelwch bwyd, ac yn y drefn reoleiddio
  • lleihau'r amhariad ar ddefnyddwyr a'r diwydiant
  • ceisio cyflawni system mor unedig â phosibl, er budd y defnyddiwr, tra hefyd yn parchu trefniadau datganoli.   

Trafododd y Bwrdd hefyd oblygiadau posibl Protocol Gogledd Iwerddon a'r hyn y mae'r ASB yn ei wneud i baratoi ar gyfer hyn. Bydd hyn yn golygu bod gofyn i'r ASB barhau i weithio'n agos gydag adrannau eraill llywodraeth y Deyrnas Unedig a'r gweinyddiaethau datganoledig, gan gynnal y berthynas gydweithredol a chadarnhaol hyd yma.